Kijan pou Enskri pou Lekòl Piblik Boston (BPS) yo

 

Enskri kounye a pou Lekòl Piblik Boston

Gen de fason pou enskri pou BPS lè Enskripsyon Priyoritè a louvri:

 1. Pa òdinatè: Kòmanse enskri isit la epi pran randevou isit la pou fini pwosesis enskripsyon ou an pa telefòn.
 2. Pa telefòn: Rele 617-635-9010 epi enskri avèk yon espesyalis enskripsyon BPS. Gen asistans disponib nan lang angle, panyòl, kreyòl ayisyen, kapvèdyen, vyetnamyen, chinwa, pòtigè, franse, ak somali.

 


 

Kisa distri Lekòl Piblik Boston an (Boston Public Schools) ye?

Lekòl Piblik Boston — yo souvan rele l BPS tou — se distri lekòl piblik gratis la pou vil Boston. Gen anviwon 73 pousan timoun nan Boston ki gen laj pou lekòl ki enskri nan yon lekòl BPS. Gen plis pase 125 lekòl BPS nan Boston. Lekòl BPS yo sèvi elèv nan klas K0 rive nan K2 (laj 3 zan rive jiska 5 an) jiska 12yèm ane ak pi lwen toujou.
 

Lis Lekòl Piblik nan Boston yo

Dat limit pou enskripsyon nan BPS ak Lis Verifikasyon

Enskripsyon pou lekòl BPS yo kòmanse byen bonè. Peryòd enskripsyon priyoritè a se janvye rive mas nan menm ane timoun ou an ap antre lekòl. Pa egzanp, si timoun ou an ap antre nan klas K2 nan mwa septanm 2021,ou dwe enskri timoun ou an pou lekòl nan mwa janvye 2021.

Boston School Finder ankouraje anpil pou enskri pandan peryòd enskripsyon priyoritè a pou klas timoun ou an ap antre a akòz sa bay plis chans pou jwenn yon plas nan yon lekòl BPS ou vle a.

Si w ap panse pou enskri timoun ou an nan yon lekòl BPS, men kèk etap pou aplike pou Lekòl Piblik Boston yo pou ane lekòl 2021-2022 an ak lè ou dwe fini etap sa yo.
 

Novanm 2020

 • Konprann kijan BPS asiyen elèv yo nan lekòl li yo. Pa gen garanti ke w ap jwenn yon lekòl nan "katye" a. BPS itilize yon Règleman pou Asiyen selon Kay (Home-Based Assignment Policy, HBAP) ki kalkile distans ak lekòl la, kalite lekòl la ak preferans frè/sè yo nan opsyon lekòl ki disponib yo pou timoun ou an. 

 • Jwenn lis opsyon lekòl BPS ki disponib pou ou nan DiscoverBPS.org 

 • Aprann plis sou chak lekòl sou lis ou a lè ou itilize Zouti Boston School Finder nou an pou wè paj Pwofil Lekòl yo an detay pou chak lekòl BPS ki sou lis ou a.

 • Vizite lekòl yo pandan Jounen Vizit Lekòl BPS yo nan mwa novanm, desanm ak janvye. 

Desanm 2020

 • Pre-enskripsyon pou sistèm enskripsyon nan lekòl sou entènèt Boston nan. Sa ap rann enskripsyon an pi fasil nan randevou ou nan Sant Dakèy la si ou fini sa davans. 

 • Pran randevou nan yon Sant Dakèy BPS pou ou pa nan tann pandan moman kote gen plis enskripsyon yo.

 • Vizite yon Sant Dakèy an pèsòn pou fè verifikasyon rezidans ou an.. Remak espesyal pou 2020: Akòz pandemi kowonaviris la ki genyen kounye a, tout bilding Sant Dakèy BPS yo fèmen tanporèman. Fanmi yo dwe rele 617-635-9010 pou fè enskripsyon BPS yo nan telefòn.

 • BPS egzije fanmi yo pou bay prèv idantite*, kote yo rete nan Boston* ak dosye vaksinasyon pou enskri timoun yo a lekòl. Paran/responsab yo dwe pote CHAK nan dokiman sa yo nan randevou nan Sant Dakèy BPS yo a:

  1. Idantifikasyon ki gen foto paran/responsab
  2. Sètifika nesans orijinal timoun ou an (oswa, si nesesè, paspò oswa I-94)
  3. Dosye vaksinasyon timoun ou an ki pi ajou a (Men yon lis vaksinasyon eta a egzije pou enskri pou lekòl.)
  4. De (2) prèv ke ou rete nan Boston
  5. Si gen nesesite pou jwenn aranjman medikal oswa timoun ou an gen yon andikap, ou dwe bay dokiman sa yo tou.

   *Lekòl Piblik Boston yo fyè pou ofri edikasyon bay tout elèv kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo. Boston gen plis pase 3,000 elèv sanzabri e lalwa egzije pou bay yon plas lekòl ak transpò pou elèv sa yo kèlkeswa kote yo rete pwovizwaman. Lis chwa lekòl BPS ou a pa pral depann de adrès. Gen kèk règ sou zafè dokimantasyon ki p ap twò sere.Rele BPS nan 617-635-9000 pou konnen kijan pou enskri timoun ou an si ou menm oswa timoun ou an pa gen yon adrès pèmanan ak/oswa pa gen dokimantasyon.
    

Janvye 2021

 • Enskripsyon priyoritè pou elèv k ap antre nan klas K0, K1, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ap kòmanse nan madi 5 janvye 2021 epi l ap fèmen nan vandredi 29 janvye 2021.

 • Ale nan yon Sant Dakèy BPS an pèsòn pou ou ka fini ak dosye enskripsyon ou an ak verifikasyon kote ou rete pandan moman sa.

 • Remak espesyal pou 2020: Akòz pandemi kowonaviris la ki genyen kounye a, tout bilding Sant Dakèy BPS yo fèmen tanporèman. Fanmi yo dwe rele 617-635-9010 pou fè enskripsyon BPS yo nan telefòn. Gade sa nou poste nan blòg nou an, Kijan Pou Enskri pou BPS Pandan COVID-19 , pou plis enfòmasyon.
   

Fevriye 2021

 • Enskripsyon priyoritè pou elèv k ap antre nan tout lòt klas yo ap kòmanse nan lendi 8 fevriye 2021 epi fini nan lendi 5 avril 2021.

 • Ale nan yon Sant Dakèy BPS an pèsòn pou ou ka fini ak dosye enskripsyon ou an ak verifikasyon kote ou rete pandan moman sa.

 • Remak espesyal pou 2020: Akòz pandemi kowonaviris la ki genyen kounye a, tout bilding Sant Dakèy BPS yo fèmen tanporèman. Fanmi yo dwe rele 617-635-9010 pou fè enskripsyon BPS yo nan telefòn. Gade sa nou poste nan blòg nou an, Kijan Pou Enskri pou BPS Pandan COVID-19 , pou plis enfòmasyon.
   

Mas—Me 2021

 • Y ap voye pa lapòs bay tout moun ki enskri pandan peryòd enskripsyon priyoritè yo a (oswa 5 a 29 janvye 2021 oswa 8 fevriye a 5 avril 2021) nan ki lekòl yo mete yo nan adrès lakay ou te bay la lè ou t ap enskri pitit ou a pou lekòl.

 • Yo te voye pa imèl anons plasman nan lekòl pou elèv k ap antre nan klas K0, K1, 6yèm ane oswa 9yèm ane nan BPS an septanm nan dat mèkredi 31 mas. 

 • Yo te voye pa imèl anons plasman nan lekòl pou klas K2 ak tout lòt ane yo nan dat vandredi 21 me.

 • Yo te voye pa lapòs tou tout anons plasman nan lekòl BPS yo nan adrès lakay ki nan eskripsyon yo e fanmi yo ta sipoze deja resevwa yon lèt papye. Si ou te enskri pandan peryòd enskripsyon priyoritè w lan men ou pa t resevwa plasman ou nan BPS, tanpri rele Liy Èd pou Enskripsyon BPS la nan 617-635-9046.

 • Sonje: si ou te deloje apre enskripsyon an, chanjman nan adrès ou ka afekte lekòl ou ak opsyon transpò yo. Tanpri ale sou sitwèb BPS la pou jwenn plis enfòmasyon sou chanjman adrès.
   

Kalite Lekòl BPS ak Pwogram

Avèk plis pase 20 konfigirasyon klas, gen anpil kalite lekòl ki sèvi plizyè kalite nesesite elèv nan plis pase 125 lekòl piblik Boston yo. Anba a gen enfòmasyon sou plizyè kalite lekòl ak pwogram ki disponib nan BPS.
 

Pou elèv elemantè ak premye sik segondè yo

Nivo klas K0 ak K1

BPS ofri yon ti kantite plas lekòl, men k ap ogmante, pou elèv nan laj 3 ak 4 an, selon fòmil anba a: 

Si timoun ou an pral gen laj _____ an anvan 1ye septanm ane li sipoze kòmanse lekòl la, li kalifye pou antre nan klas _____.

 • Laj 3 = Klas K0

 • Laj 4 = Klas K1

 • Laj 5 = Klas K2
   

Klas Travay Avanse (AWC) ak Ekselans Pou Tout (Excellence For All, EFA)

Klas Travay Avanse (AWC) ak Ekselans Pou Tout (EFA) se de (2) opsyon pwogram ki disponib nan lekòl BPS ki chwazi yo pou elèv nan klas 4yèm-6yèm. Klike isit la pou aprann plis sou patisipasyon nan pwogram AWC yo ak lekòl EFA yo apati BPS.

 • Klas Travay Avanse (AWC) se yon pwogram a plentan nan Lekòl Pilblik Boston yo ki ofri yon kourikoulòm akademik akselere pou elèv ki nan ane 4yèm-6yèm. Pwogram sa a gen ladann matyè yo etidye ak plis pwofondè, plis devwa lekòl, ak plis etid lakay pase kourikoulòm tradisyonèl la. Yo envite elèv yo patisipe baze sou nòt yo nan tès Terra Nova yo a, yo ba yo fè pandan otòn pou 3yèm ane. Tout elèv ki enskri nan yon pwogram AWC ap kapab rete nan pwogram nan jiska 6yèm ane.
 • Ekselans Pou Tout (EFA) se yon inisyativ ki fèt pou asire tout elèv ki nan klas 4yèm-6yèm gen aksè ak eksperyans aprantisaj bon jan kalite, otantik ki prepare yo pou lekòl segondè, kolèj ak karyè. EFA se pwogram nan tout lekòl la. Tout elèv nan klas 4yèm-6yèm nan yon lekòl ki ofri EFA patisipe nan pwogram nan. Pa gen obligasyon pou enskri pou Ekselans pou Tout. 
   

Santye pou Lekòl Premye Sik Segondè

Pou elèv ki nan pwogram edikasyon jeneral yo, chak lekòl elemantè BPS konekte ak yon lekòl premye sik segondè oswa ak yon lekòl K-8yèm. Yo rele sa lekòl "pakou" (pathway). Elèv yo ki nan klas 5yèm ane ki ale nan lekòl ki konekte ak yon lekòl Pakou ap resevwa yon lèt pa lapòs nan mwa janvye ki gen ladan Lekòl Santye yo a pou ane annapre a (klas 6yèm ane). 

Fanmi yo te mèt aksepte epi enskri pitit yo a nan lekòl Pathway yo ba yo a. Fanmi yo ka refize tou epi chwazi yon lòt lekòl ki satisfè bezwen yo. Si ou vle pou pitit ou a ale nan yon lòt lekòl olye de lekòl Pathway yo ba li an, fanmi yo dwe kontakte Sèvis Dakèy yo epi patisipe nan pwosesis enskripsyon an pou yo chwazi yon lòt lekòl BPS.

Pou elèv lekòl segondè yo

Lekòl Egzamen

Boston gen twa "lekòl ki bay egzamen dantre" pou elèv ki nan klas 7yèm–12yèm. Pou ane lekòl 2021-2022 a, pwosesis admisyon an chanje epi elèv yo p ap oblije fè egzamen dantre apa pou admisyon. W ap jwenn plis enfòmasyon sou Lekòl ki Bay Egzamen Dantre yo nan Boston nan gid resous sou Lekòl ki Bay Egzamen Dantre nou an. 

Lekòl segondè yo ki egzije admisyon espesyal oswa kondisyon anplis pou aplikasyon

Gen 33 opsyon lekòl segondè BPS. Sis nan opsyon lekòl segondè sa yo gen kondisyon anplis pou admisyon. Kondisyon anplis sa yo ka gen ladan yon aplikasyon apa, anplis pou lòt materyèl yo tankou disètasyon, rekòmandasyon pwofesè oswa achèvman yon odisyon.

Pou jwenn konsiderasyon pou nenpòt nan lekòl admisyon espesyal sa yo, lekòl sa yo dwe nan klasman nan lòd preferans EPI elèv yo dwe fini nenpòt kondisyon anplis pou aplikasyon ke chak lekòl presize. Kòm admisyon espesyal yo ak kondisyon anplis pou aplikasyon yo varye selon lekòl la, tanpri ale sou Pwofil Lekòl la pou chak lekòl ki anba yo:

Pou Tout Klas yo

Lekòl Inovasyon yo

Yon lekòl inovasyon te ogmante otonomi ak fleksibilite nan kourikoulòm, bidjè, orè ak kalandriye, pèsonèl, devlopman pwofesyonèl ak règleman distri a. Lekòl inovasyon yo reprezante yon chans pou komite lekòl lokal yo – an koperasyon ak sipè-entandan, sendika pwofesè, paran, patnè ekstèn yo ak lòt – pou rann pwòp lekòl yo endepandan.

Boston gen senk Lekòl Inovasyon:

Lekòl Pilòt yo

Lekòl pilòt yo gen fleksibilite nan anboche, bidjè ak kourikoulòm. Lekòl pilòt yo gen yon varyete konfigirasyon klas nan klas elemantè, premye ak dezyèm sik segondè.

Boston gen 20 lekòl pilòt:

Lekòl Piblik Endepandan Horace Mann yo

Gen sis lekòl piblik endepandan Horace Mann nan Boston ki se lekòl BPS e yo gratis. Yo rele lekòl piblik endepandan Horace Mann tou lekòl endepandan "nan distri". 

Remak enpòtan: lekòl endepandan Horace Mann yo separe de lekòl piblik endepandan Commonwealth yo, ki PA fè pati distri BPS la.

Lekòl piblik endepandan Horace Mann yo kouvri plizyè kalite konfigirasyon nan klas elemantè, premye sik ak dezyèm sik segondè. Admisyon nan lekòl piblik endepandan Horace Mann yo se atravè tiraj. louvri Chak nan sis lekòl piblik endepandan Horace Mann yo gen pwòp pwosesis enskripsyon ak tiraj yo.

Pou wè enfòmasyon sou enskripsyon endividyèl konsènan sis lekòl piblik endepandan Horace Mann yo, tanpri ale sou Pwofil Boston School Finder yo a oswa sitwèb lekòl la:

Lekòl Redrèsman yo

Lekòl redrèsman yo refere ak twa gwoup lekòl ke yo deziyen kòm "Pèfòmans Fèb", "Toujou Gen Pèfòmans Fèb", ak "Sipò Konsantre/Sible" atravè sistèm responsabilite lekòl eta a.

Lekòl ki gen pèfòmans fèb yo se pifò lekòl k ap goumen nan eta Massachusetts, dapre yon analiz sou tandans yo pandan kat ane nan reyisit absoli, kwasans elèv ak tandans amelyorasyon akademik yo. Lekòl ki deziyen kòm gen pèfòmans fèb yo gen obligasyon, dapre lalwa, pou kòmanse yon pwosesis "redrèsman" akselere pou gen amelyorasyon rapid ak dirab pandan twa ane lekòl konplè. 

 • Remak espesyal pou 2020: Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts la pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo nan kad COVID-19.

 • Nan mwa septanm 2019, The Boston Globe te pibliye yon lis lekòl ki pa bay ase bon rezilta ki bezwen sipò jeneral/global nan eta Massachusetts, klase nan lòt alfabetik pa distri.

Lekòl yo ki kategorize jan gen nesesite pou Sipò Konsantre/Sible nan sistèm responsablite Massachusetts la se sila yo ki pa te deziyen deja kòm "gen pèfòmans fèb" oswa "toujou gen pèfòmans fèb" ki nan 10yèm pèsantil ki pi ba pou lekòl ki gen pèfòmans nan eta a, sa yo ki nan sou-gwoup ki gen pèfòmans fèb, lekòl segondè ki gen pousantaj gradye ki anba 67% ak lekòl ki gen pousantaj patisipasyon ki fèb yo. 

Dapre estrateji èd Depatman an, tout lekòl ki deziyen kòm Sipò Konsantre/Sible dwe prepare ak aplike yon plan redrèsman. 

 • Remak espesyal pou 2020: Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts la pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo nan kad COVID-19.

 • Nan mwa septanm 2019, The Boston Globe te pibliye yon lis lekòl yo deziyen kòm Sipò Konsantre/Sible ki bezwen asistans sible nan eta Massachusetts, klase nan lòd alfabetik pa distri.
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la