Kijan pou Chwazi yon Lekòl Byenn Apwopriye pou Timoun ou

 

Kisa yon lekòl ki "byen apwopriye" ye?  

Yo souvan poze nou kesyon ki lekòl ki pi bon lekòl la. Repons nou? Li konplike. Nou rekonèt gen anpil opsyon lekòl pou fanmi yo nan Boston epi chak fanmi ak timoun inik. Yon lekòl ki se bon chwa ka parèt diferan pou chak fanmi—epi ka menm parèt diferan pou chak timoun nan menm fanmi an.

Boston School Finder konprann ke chwa lekòl la, enskripsyon ak pwosesis enskripsyon an ka akablan pou fanmi yo. Gid sa fèt pou ede ou panse sou sa yon lekòl ki byen apwopriye vle di pou fanmi ou ak kijan pou chwazi yon lekòl ki se bon chwa pou timoun ou. Lè ou panse atravè priyorite fanmi ou a pou edikasyon timoun ou, gid sa ka rann li pi fasil pou ede ou chwazi yon lekòl ki pi apwopriye pou bezwen ak priyorite ou yo. 

Rechèch yo montre ke patisipasyon paran nan lekòl gen yon enpak pozitif sou prezans ak pèfòmans akademik elèv la, kidonk, an nou kòmanse!
 

Etap 1: Kreye lis priyorite ou. 

Pran kesyon anba yo pou ede ou idantifye sa ki pi enpòtan pou fanmi ou pou lekòl timoun ou an ak edikasyon li. Reponn kesyon anba yo pou detèmine kalite li "dwe genyen": sa yo se kalite lekòl timoun ou an dwe genyen epi yo pi ki enpòtan pou ou nan yon lekòl ke ou chwazi.

Epi konsidere tou: Ki kalite anviwònman timoun mwen an bezwen pou aprann? Kisa ki enpòtan pou fanmi mwen? Sonje: ou se yon ekspè nan zafè timoun ou! 

AKADEMIK: Kisa priyorite mwen yo ye pou eksperyans aprantisaj timoun mwen an?

 • Timoun mwen an ap aprann li ak fè matematik ki aliyen avèk atant pou laj yo
 • Gen yon afilyasyon espesifik oswa metòd ansèyman (tankou Katolik, lòt afilyasyon relijye, Montessori, Reggio-Emilia, Waldorf, lòt metòd ansèyman) 
 • Timoun mwen an ap aprann li ak fè matematik ki aliyen avèk atant pou laj yo
 • Espesyalize nan yon matyè espesifik (tankou syans, matematik, boza, imèsyon nan lang)
 • Depatman oswa pwogram edikasyon espesyal ki djanm
 • Depatman oswa pwogram elèv k ap aprann anglè ki djanm
 • Gwosè klas la: Mwen prefere pa gen plis pase _____ timoun nan chak klas. 
 • Lòt priyorite akademik
   

SEKIRITE: Kisa ki fè timoun mwen an santi li san danje nan lekòl la fizikman ak emosyonèlman

DIVÈSITE ELÈV: Kijan divèsite rasyal ak/oswa ekonomik elèv ak fanmi yo enpòtan pou ou?

DIVÈSITE ANPLWAYE: Kijan divèsite anplwaye lekòl la (tankou pwofesè, administratè, espesyalis, etc.) enpòtan pou ou? 

ESPAS APRANTISAJ: Ki enfrastrikti lekòl la dwe genyen?

 • Jimnazyòm
 • Sal Atistik oswa estidyo
 • Sal mizik
 • Laboratwa syans
 • Laboratwa enfòmatik
 • Teren espò
 • Lakou
 • Lòt
   

PWOGRAM: Ki pwogram ki dwe disponib nan lekòl la? 

 • Espò
 • Boza oswa atizay espektak
 • Languages
 • Patenè kominotè
 • Patisipasyon paran 
 • Lòt
   

LOJISTIK: Ki nesesite pratik ki dwe satisfè pou fanmi mwen?

 • Ofri transpò
 • Pase mwens pase _____ minit pou rive
 • Distance less than _____ mil (1.29 km)
 • Lè kòmanse: _____:_____ AM
 • Lè fini: _____:_____ AM
 • Gen gadri anvan lekòl ki disponib
 • Gen gadri apre lekòl ki disponib
 • Inifòm obligatwa
   

DEPANS: Èske ou vle konsidere lekòl ki koute lajan (frè lekòl) pou fè pati?

 • Yes
 • Wi, sèlman si nou resevwa èd finansye oswa bous detid
 • No
   

KOMINIKASYON: Kijan lekòl la dwe kominike ak fanmi mwen?

 • Yon moun pou sansibilize fanmi nan lekòl la oswa yon pwogram sansibilizasyon fanmi
 • Materyèl yo tradui nan yon lang presi
 • Yon administratè oswa pwofesè ki pale yon lang presi
 • Patisipasyon fanmi an: Ki kantite fwa mwen vle patisipe nan lekòl la ak nan ki fason? 
   

Etap 2: Fè yon lis lekòl ou enterese ladan epi revize tout done ki disponib pou chak lekòl.

Itilize yon planifikatè pou fè lis lekòl yo ou konsidere yo epi swiv ki enfòmasyon ou te rasanble anvan ou pran desizyon pou vizite li. Kidonk, sou baz rechèch inisyal ou sou chak lekòl, pran yon desizyon si pou vizite oswa pa vizite lekòl la pèsonèlman.

Pandan w ap fè lis ou a, konsidere sila a: èske lekòl a t ap yon bon chwa pou timoun ou an? Èske ou vle vizite lekòl la?

Nou sijere ou vizite pou piti de oswa twa lekòl, menm si ou ka chwazi vizite plis. Poou chak lekòl sou lis ou a, mennen rechèch inisyal la anba a:

 • Ale sou sitwèb lekòl la
 • Vizite paj Twitter lekòl la (si sa aplikab)
 • Vizite paj Facebook lekòl la (si sa aplikab)
 • Gade Paj Pwofil Lekòl lekòl la isit la sou sitwèb nou an
   

Apre ou fini rechèch inisyal sou entènèt ou an, konsidere: èske ou jwenn enfòmasyon ou bezwen epi èske ou te jwenn li fasil pou konprann?
 

Etap 3: Jwenn plis enfòmasyon nan sous ou kwè ladan yo si ou toujou gen kesyon sou chak lekòl.

Mande de twa zanmi, fanmi oswa manm kominote a sa yo renmen oswa pa renmen nan lekòl timoun yo a. Ekri kèk nan sa yo panse pou ede ou pran desizyon pou vizite lekòl la. Mande yo sa ki anba yo:

 • Ki kote timoun ou an ale lekòl ak nan ki klas li ye?
 • Kisa li renmen anpil/apresye nan lekòl timoun li an?
 • Kisa li swete ki te diferan nan lekòl timoun li an?
   

Etap 4: Planifye vizit lekòl ou a(yo).

Ale nan Kalandriye Enskripsyon Lekòl nou an pou wè apèsi lekòl ki disponib ak dat/lè vizit yo pou lekòl ou enterese ladan an(yo) 

Si okenn nan dat oswa lè sa yo pa bon pou ou, rele oswa voye imèl bay lekòl la pou pwograme yon lòt lè. Men yon senaryo ou ka itilize nan telefòn nan oswa kòm imèl:

Senaryo Demann Vizit nan Lekòl

Alo,

Non mwen se _____ e mwen gen yon timoun k ap antre nan klas _____ nan otòn ane k ap vini an. Nou konsidere lekòl ou a kòm yon opsyon pou timoun nou an. Mwen ta renmen ale nan lekòl ou a epi vizite espas la men dat/lè ki pibliye ou gen disponib yo pa bon pou orè mwen.

>>> Swa:

Kilè mwen ta ka vizite lekòl ou a?

>>> Oswa:

Mwen disponib nan dat ak lè sa yo: [mete dat ak lè yo isit la] Èske mwen ka pwograme yon vizit pandan youn nan lè sa yo?

>>> Si sa nesesè, ajoute:

Mwen pa pale Anglè byen. Lang natif natal mwen se [lang ou] e m ap bezwen yon entèprèt pandan vizit mwen an ki pale lang sa.

Mèsi pou èd ou.

Sensèman,

Non ou ak enfòmasyon kontak ou
 

Etap 5: Vizite chak lekòl.

Make a copy of this checklist for each school you visit. Consider all of the following items as you tour the facilities and speak with staff. (Checklist adapted from the book Beyond Test Scores by Jack Schneider.)

Mwen te gade espas fizik nan lekòl la: 

 • Pa deyò lekòl la parèt pwòp e byen netwaye: bilding, lakou, zòn deyò salklas yo.
 • Anndan lekòl la parèt pwòp ak byen netwaye: salklas, kafeterya, bibliyotèk, laboratwa enfòmatik, jimnazyòm, twalèt.
 • Koulwa yo sanble nan lòd ak san danje. 
   

Mwen konprann valè lekòl la epi santi timoun mwen an ap san danje emosyonèl isit la:

 • Granmoun pale ak granmoun yon fason ki mete mwen alèz. 
 • Elèv yo pale youn ak lòt yon fason ki mete mwen alèz. 
 • Granmoun ak elèv pale youn ak lòt yon fason ki mete mwen alèz.
 • Granmoun yo parèt trankil ak koyeran, menm si gen yon elèv ki mal konpòte li.
 • Mwen konprann kijan paran yo ka travay ak lekòl la epi sa koresponn ak jan mwen ta renmen patisipe.
 • Mwen santi mwen alèz pou poze responsab lekòl la kesyon. Yo reponn kesyon mwen yo nan yon fason ki mete mwen alèz. 
 • Mwen santi mwen alèz pou poze paran aktyèl yo kesyon. Yo reponn kesyon mwen yo yon fason ki mete mwen alèz. 
 • Mwen konprann nan kisa lekòl la bon ak sou kisa y ap travay e mwen santi mwen alèz pou voye timoun mwen isit la.
   

Mwen konprann kijan lekòl la abòde aspè akademik yo:

 • Nan salklas yo, mwen obsève elèv yo k ap poze kesyon ak fè konvèsasyon. 
 • Nan salklas yo, mwen obsève pwofesè yo ki pran tan pou reponn kesyon yo byen.
 • Nan salklas yo, mwen obsève pifò elèv yo patisipe, se pa sèlman kèk grenn.
 • Mwen konprann sipò ki anplas yo pou elèv ki gen difikilte oswa ki manke avanse epi jan pou itilize sipò sa yo.
 • Mwen konprannn atant akademik yo ke anplwaye yo genyen pou elèv mwen an. Mwen kwè ke atant sa yo apwopriye ak laj la epi ap ede timoun mwen an aprann. 
 • Kourikoulòm ak ansèyman an efikas nan ede timoun mwen an satisfè atant akademik sa yo. 
 • Mwen te obsève lòt klas yo e mwen ta renmen wè timoun mwen an ap fè bagay sa yo nan lekòl la. 
 • Mwen konprann kijan lekòl la ap satisfè bezwen tout elèv yo, sa gen ladann elèv ki bezwen espesyal yo (ki gen ladan Elèv k ap Aprann Anglè oswa elèv ki gen IEP) oswa elèv ki sòti nan lòt kilti ak ki gen lòt fòmasyon.
   

Mwen konprann ki resous lekòl la genyen, sa yo pa genyen epi mwen santi mwen alèz avèk nivo resous ki gen isit la:

 • Mwen konprann ak ki òganizasyon lekòl la fè patenarya e nan ki fason. 
 • Mwen konprann pi gwo pwoblèm resous yo ak ki fason lekòl la fè fas ak pwoblèm sa yo. 
 • Mwen konprann kalite sipò elèv yo resevwa nan men anplwaye ki pa anseyan yo tankou konseye oswa enfimyè.
 • Mwen kwè ke enfrastrikti lekòl la adekwa e pral satisfè bezwen timoun mwen an. 
 • Mwen renmen pwogram ki disponib yo nan lekòl la (tankou atizay, pwofesè mizik, edikasyon fizik, etc.)
 • Mwen santi mwen alèz ak jan paran yo sipòte lekòl la ak jan sa afekte elèv yo. 
 • Mwen santi mwen alèz ak kantite fwa timoun mwen an gen yon opòtinite pou angaje ak kominote a andeyò lekòl la.
   

Mwen kwè lekòl sa se yon bon chwa pou timoun mwen an:

 • Mwen konprann pa gen lekòl ki pafè epi lekòl la satisfè esansyèl mwen vle yo.
 • Mwen kwè nan valè, vizyon ak lidèchip lekòl la. 
 • Mwen kwè lekòl sa ka sèvi timoun mwen an nan tout nivo klas lekòl la genyen, pa sèlman nivo klas timoun mwen an ap antre ladan an.
 • Mwen kwè timoun mwen an ap santi li alèz, san danje ak aprann ak grandi nan lekòl sa.
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la