Kisa Bon Jan Kalite Lekòl Vle di?

 

Youn nan kesyon fanmi yo plis poze ke nou resevwa se: Kijan pou mwen chwazi pi bon lekòl la?

Repons lan konplike, poutèt chak fanmi nan yon sitiyasyon san parèy. Nan Boston School Finder, nou pa bay pwòp klasman pa nou pou lekòl yo. Olye de sa, nou kwè fèm chak fanmi dwe gade done ki disponib piblikman yo sou tout lekòl ki enterese yo, epi vizite lekòl yo pou konprann jan prensip yo ale avèk pa w yo. 

Si w ap chèche plis rekòmandasyon sou jan pou chwazi pi bon lekòl pou pitit ou a ak fanmi ou, tanpri gade Gid pou Resous sou Kijan pou Chwazi yon Lekòl Ki Byen Apwopriye nou an. 

Boston School Finder rekòmande pou chak fanmi revize Done Kontabilite yo Gen de (2) sous disponib pou ou revize: 

Pandan ke done kontabilite yo pa yon mezi ki pafè poukont li, li ofri fanmi yo kèk enfòmasyon esansyèl pou yo konsidere pandan rechèch lekòl yo. 

Kisa "Nivo Eta" vle di nan yon Pwofil Lekòl sou sitwèb ou a?

Pwofil lekòl piblik nou yo (Lekòl Piblik Boston yo ak tout lekòl piblik endepandan Commonwealth yo) ka gen ladan enfòmasyon sou "Nivo Eta" yo. Nivo Eta yon lekòl se yon endikatè sou kalite lekòl la dapre klasman Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (DESE) nan Massachusetts bay lekòl piblik yo. Nivo eta sa a pran an konsiderasyon:

 • Nòt elèv la nan NextGen MCAS, tès eta nòmalize Massachusetts la ki mezire aprantisaj akademik elèv la nan kèk matyè

 • Pwogrè oswa kwasans elèv la nan tès nòmalize yo

 • Pousantaj elèv ki fini lekòl segondè (pou lekòl segondè yo)

 • Si elèv k ap aprann anglè yo ap fè pwogrè nan lekòl

 • Si elèv yo ale lekòl regilyèman

 • Si elèv yo ap pran kou avanse
   

Chak ane eta a etabli objektif pou chak lekòl ak distri sou baz kritè yo ki anwo a. Si lekòl yo ap fè pwogrè sa yo an jeneral oswa ap pèfòme jan yo atann sa nan matyè k ap teste yo nan MCAS la (anviwon 85% lekòl nan eta a), lekòl yo asiyen kòm youn nan kategori sa yo:

 • Lekòl ki gen rekonesans (Pi gwo deziyasyon DESE asiyen)

 • Atenn objektif yo

 • Rive nan objektif yo pasyèlman
   

Si elèv yo nan lekòl sa yo PA atenn objektif sa yo (anviwon 15% lekòl nan eta a), lekòl yo asiyen kòm youn nan kategori annapre yo:

 • Sipò fokis/sible

 • Sipò ki laj/konplè (Pi piti deziyasyon DESE asiyen)
   

Si ou wè "Done Pa Sifi" nan pati Nivo Eta yo a, gendwa se akòz:

 • Lekòl la twò piti e li pa gen ase done

 • Lekòl la nouvo e poko gen ase done

 • Lekòl la pa gen elèv nan klas tès MCAS (Klas 3yèm-8yèm ak 10yèm)
   

DESE mete Nivo Eta yo ajou chak ane. Boston School Finder mete done Nivo Eta yo disponib sou pwofil lekòl nou yo, anplis de lòt done responsabilite. Ou ka jwenn plis enfòmasyon lè ou ale sou sit entènèt Responsabilite DESE a.
 

Kisa "Nivo 1," Nivo 2," etc. vle di nan yon Pwofil Lekòl sou sit ou an?

Anplis de Nivo Eta yo, Lekòl Piblik Boston (BPS) yo itilize pwòp Kad Kalite Lekòl (SQF) li pou evalye pèfòmans ak kalite lekòl distri li yo. Se BPS ak lòt patenè yo nan kominote a ki te devlope sistèm sa. 

Lekòl yo jwenn yon nòt apati 0 rive 100 sou baz mezi nan senk domèn: 

 1. Pèfòmans elèv

 2. Ansèyman ak aprantisaj

 3. Fanmi, Kominote ak Kilti

 4. Lidèchip ak Kolaborasyon

 5. Aksè pou Elèv ak Opòtinite
   

Yon nòt ki pi wo endike pi bon kalite. Daprè nòt sa a, yo bay chak lekòl yon nivo kalite lekòl ant 1 ak 4. Lekòl Nivo 1 yo gen pi gwo nòt e BPS deziyen yo kòm pi bon kalite lekòl yo. Lekòl Nivo 4 yo gen nòt ki pi ba yo epi BPS deziyen yo kòm mwen bon kalite lekòl yo.

BPS evalye epi mete ajou Nivo Lekòl yo chak dezan. Gen kèk lekòl (tankou sant edikasyon timoun piti epitou lekòl edikasyon espesyal ak lekòl altènatif yo) ki pa jwenn yon nòt akòz yo pa gen elèv ki pran tès nòmalize yo oswa yo se lekòl espesyalize.

Faktè BPS yo nan zafè distans ak nivo kalite lekòl pou Règleman ki Afekte selon Lekòl (HBAP) lè yo bay fanmi yo lis chwa lekòl ki disponib yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la