Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre

 

 

Kisa Lekòl Egzamen yo ye?

Lekòl Piblik Boston (BPS) yo gen twa "lekòl ki fè egzamen dantre" pou elèv ki nan klas 7yèm–12yèm ane. Lòt zòn nan peyi an ka rele kalite lekòl sa yo “magnet schools (lekòl espesyalize).”

Twa lekòl ki fè egzamen dantre yo nan Boston se:

  1. Boston Latin School

  2. Boston Latin Academy

  3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Se nòt elèv la ak rezilta li nan yon tès nòmalize ki detèmine antre nan lekòl ki gen egzamen dantre sa yo. Chak lekòl ki gen egzamen dantre aksepte elèv k ap antre nan klas 7yèm ane ak yon lòt gwoup elèv nan klas 9yèm ane. O'Bryant School aksepte yon ti kantite elèv k ap antre nan klas 10yèm ane tou.

 

Kiyès ki kalifye pou fè demann admisyon ak ale nan lekòl ki fè egzamen dantre yo?

Tout sa annapre yo dwe se laverite:

  1. Elèv yo dwe enskri kounye a nan 6yèm, 8yèm oswa 9yèm ane (O'Bryant sèlman) pou fè demann admisyon; epi 

  2. Elèv yo dwe rete nan vil Boston. Prèv sou kote li rete obligatwa pou elèv ki pa fè pati Lekòl Piblik Boston yo nan moman an. 
     

Kijan pou fè demann admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo?

Pandan dènye 25 ane yo, BPS sèvi avèk Egzamen Dantre nan Lekòl Endepandan an (Independent School Entrance Exam, ISEE) nan kad kritè admisyon li yo nan twa lekòl ki fè egzamen dantre li yo.

Apati de fevriye 2020, BPS p ap sèvi avèk tès ISEE a ankò pou admisyon nan lekòl ki gen egzamen dantre. Nou pral bay plis enfòmasyon ak konsèy lè BPS fin chwazi yon nouvo estanda pou antre nan lekòl ki gen egzamen dantre.

Pou plis enfòmasyon, tanpri li deklarasyon konplè nou an sou eliminasyon ISEE a pou lekòl BPS ki gen egzamen dantre yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la