Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre

 

 

Dènye Nouvèl Enpòtan sou Desizyon Lekòl ki Fè Egzamen Dantre yo pou Ane Lekòl 2021-2022 a

 • Me 2021: Yo te voye desizyon lekòl ki fè egzamen dantre yo pou fanmi yo pa imèl nan dat 28 avril 2021. Fanmi yo ta sipoze deja resevwa tou yon kopi lèt desizyon yo pa lapòs. Paran yo gen dwa rele yon Sant Dakèy BPS dirèkteman oswa voye yon imèl pou exam@bostonpublicschools.org pou aksepte oswa refize òf la.

 • Mas 2021: Nan dat mèkredi, 3 mas 2021, te gen yon odyans nan tribinal ki te fèt konsènan pwosesis admisyon nan lekòl ki bay egzamen dantre ane sa a an repons a yon pwosè ki te kòmanse. BPS pral bay nouvèl sou tout konsekans dosye a genyen sou delè admisyon an epi voye mesaj dirèkteman pou fanmi yo. Ap gen nouvèl disponib chak de semèn, sa gen ladan kontni y ap ajoute nan seksyon Kesyon Yo Poze Souvan nan paj dakèy Lekòl BPS ki Gen Egzamen Dantre yo amezi y ap resevwa kesyon nan men fanmi yo.

 


 

 

Kisa Lekòl Egzamen yo ye?

Lekòl Piblik Boston (BPS) yo gen twa "lekòl ki fè egzamen dantre" pou elèv ki nan klas 7yèm–12yèm ane. Lòt zòn nan peyi an ka rele kalite lekòl sa yo “magnet schools (lekòl espesyalize).”

Twa lekòl ki fè egzamen dantre yo nan Boston se:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Se nòt elèv la ak rezilta li nan yon tès nòmalize ki detèmine antre nan lekòl ki gen egzamen dantre sa yo. Chak lekòl ki gen egzamen dantre aksepte elèv k ap antre nan klas 7yèm ane ak yon lòt gwoup elèv nan klas 9yèm ane. O'Bryant School aksepte yon ti kantite elèv k ap antre nan klas 10yèm ane tou.
 

Kiyès ki kalifye pou fè demann admisyon ak ale nan lekòl ki fè egzamen dantre yo?

Tout sa annapre yo dwe se laverite:

 1. Elèv yo dwe enskri kounye a nan 6yèm, 8yèm oswa 9yèm ane (O'Bryant sèlman) pou fè demann admisyon; epi 

 2. Elèv yo dwe rete nan vil Boston. Prèv sou kote li rete obligatwa pou elèv ki pa fè pati Lekòl Piblik Boston yo nan moman an. 
   

Kijan pou fè demann admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo?

Pandan dènye 25 ane yo, BPS te sèvi avèk Egzamen Dantre nan Lekòl Endepandan an (Independent School Entrance Exam, ISEE) nan kad kritè admisyon li yo nan twa lekòl ki fè egzamen dantre li yo. Apati de fevriye 2020, BPS p ap sèvi avèk tès ISEE a ankò pou admisyon nan lekòl ki gen egzamen dantre. Nou pral bay plis enfòmasyon ak konsèy lè BPS fin chwazi yon nouvo nòm pou antre nan lekòl ki gen egzamen dantre. Tanpri li deklarasyon konplè nou an sou eliminasyon tès ISEE a pou lekòl BPS ki gen egzamen dantre yo.
 

Nouvo Pwosede pou Admisyon nan Lekòl ki Bay Egzamen Dantre yo pou Ane Lekòl 2021-2022 a

Nan mwa oktòb 2020, Komite Lekòl Boston an (Boston School Committee) te vote pou sispann tanporèman itilizasyon yon nouvo tès nòmalize pandan ane lekòl 2020-2021 an pou admisyon nan twa lekòl ki gen egzamen dantre yo pou ane lekòl 2021-2022 a. 

Elèv yo ka kalifye pou fè pati kandida yo pou lekòl ki gen egzamen dantre yo baze sou youn nan de kritè sa yo:

 1. Satisfè oswa Depase Atant yo nan MCAS ELA ak Matematik yo pou 2019, oswa
 2. Te fè mwayèn GPA omwen B pandan de premye peryòd yo nan Ane Lekòl 2019-2020 an.
   

Y ap voye envitasyon pou chak nan lekòl ki gen egzamen dantre yo pou elèv ki fè pati kandida yo gras a de metòd:

 1. Premye 20% plas yo nan chak lekòl ki gen egzamen dantre pral rezève pou elèv ki klase pi wo yo nan tout vil la baze sou GPA.
 2. Y ap distribye rès 80% envitasyon yo gras a yon konbinezon GPA ak kòd postal lakay elèv yo, avèk repatisyon sa a:
  • Chak kòd postal nan vil la pral resevwa yon kantite plas ki pwopòsyonèl ak pousantaj timoun ki gen laj lekòl ki rete nan kòd postal sa a
  • Elèv ki nan chak kòd postal pral resevwa envitasyon baze sou GPA yo, kòmanse ak GPA ki pi wo a.
    

Pou plis enfòmasyon sou pwosesis admisyon 2020-2021 an nan lekòl ki gen egzamen dantre yo, tanpri ale sou paj Lekòl BPS ki gen Egzamen Dantre yo .

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la