Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre

 

 

Kisa Lekòl Egzamen yo ye?

Lekòl Piblik Boston (BPS) yo gen twa "lekòl ki fè egzamen dantre" pou elèv ki nan klas 7yèm–12yèm ane. Lòt zòn nan peyi an ka rele kalite lekòl sa yo “magnet schools (lekòl espesyalize).”

Men 3 "lekòl egzamen" (exam school) ki genyen nan vil Boston:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Aksè nan lekòl sa yo depann de nòt ak rezilta elèv yo te jwenn nan yon eprèv distri. Chak lekòl egzamen aksepte elèv yo k ap antre nan klas 7yèm ane ak yon lòt gwoup elèv ki nan klas 9yèm ane. 

Lekòl ki rele O'Bryant School aksepte yon ti kantite elèv k ap antre nan klas 10yèm ane. Nòt: The O'Bryant School la pap aksepte elèv klas 10yèm ane pou ane eskolè 2022-2023 a.

Kiyès ki kalifye pou fè demann admisyon ak ale nan lekòl ki fè egzamen dantre yo?

Tout sa annapre yo dwe se laverite:

 1. Elèv yo dwe enskri kounye a nan 6yèm, 8yèm oswa 9yèm ane (O'Bryant sèlman) pou fè demann admisyon; epi 

 2. Elèv yo dwe rete nan vil Boston. 

Elèv ki pa fè pati Lekòl Piblik Boston yo kounye a la dwe prezante yon prèv rezidans. Klike isit la pou jwenn plis enfòmasyon sou pwosedi verifikasyon rezidans lan pou elèv ki pa asiste yon lekòl BPS men ki ta renmen enskri nan lekòl egzamen yo.

Pwosedi Admisyon nan Lekòl Egzamen BPS yo pou Ane Lekòl 2022-2023 a

 • Pou ane lekòl 2022-2023 sèlman: Elèv yo pa bezwen pase yon egzamen admisyon pou aplike. Nan mwa jiyè 2021, Komite Lekòl Boston te vote pou sispann tanporèman itilizasyon yon tès nòmalize pandan ane lekòl 2021-2022 pou admèt elèv yo nan 3 lekòl egzamen yo pou ane lekòl 2022-2023.

  • Pou yo ka envite yo nan yon lekòl egzamen BPS, elèv yo dwe atenn yon mwayèn nòt (GPA) minimòm.

  • Pou yo admèt yo pou ane lekòl 2022-2023, kandida yo dwe genyen pou piti yon B nan mwayèn GPA yo, selon nòt yo te jwenn nan klas ELA (English Language Arts), matematik, syans ak etid sosyal yo. Yo pral pran mwayèn sa a nan peryòd evalyasyon ki konplè yo ant mwa out 2021 ak janvye 2022 ane lekòl kounye a la.

  • Yo konvèti GPA a nan yon rezilta konpoze sou 100 pwen. Pou evite enjistis yo, elèv ki ranpli kondisyon yo kalifye pou resevwa kèk pwen siplemantè, e yo ka atenn antou 110 oswa 115 pwen.

  • Pou jwenn plis enfòmasyon sou kondisyon yo, evalyasyon yo ak pwosedi envitasyon nan lekòl egzamen yo, tanpri vizite paj "Lekòl Egzamen BPS yo", kote w ap jwenn plis detay.

 • Pou ane lekòl 2023-2024 e apre: Pou yo admèt yon elèv nan yon lekòl egzamen, li pral bezwen gen yon mwayèn GPA (30%) ak rezilta tès yo (70%) NWEA MAP Growth te evalye yo. Plis enfòmasyon anrapò ak admisyon nan lekòl egzamen yo pral parèt sou sitwèb BPS la.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la