Kalite Lekòl nan Boston

 

Kòm yon fanmi nan Boston, ou gen plis pase 200 opsyon lekòl disponib pou ou nan vil Boston sèlman. Gid Resous sa a eksplike chak kalite lekòl ki disponib pou fanmi ou, sa gen ladan opsyon andeyò Vil Boston. Ou ka fè demann admisyon nan otan kalite lekòl ou vle, men pa gen yon sèl jan pou fè demann nan tout lekòl yo; chak kalite lekòl — e menm kèk lekòl endividyèl nan chak kalite — gen pwosesis diferan. 
 

Boston Public Schools (BPS)

Avèk kòm lòt non "lekòl distri" oswa "BPS", Lekòl Piblik Boston yo se distri lekòl piblik gratis la pou vil Boston. Gen plis pase 125 lekòl BPS nan Boston. Lekòl BPS yo sèvi elèv ki nan ane K0 rive nan K2 (laj 3 rive 5 an) jiska 12yèm ane ak apre sa. 

Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth 

Gen 16 lekòl piblik endepandan Commonwealth nan Boston, e yo rele yo senpleman tou “lekòl piblik endepandan.” Lekòl sa yo gratis e louvri pou piblik la. Elèv ki enterese yo ka aplike pou nenpòt oswa tout 16 lekòl piblik endepandan yo nan menm moman avèk demann admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan Boston nan. Se lotri nan chak lekòl ki detèmine plasman nan lekòl piblik endepandan sa yo. 

Lekòl Prive ki gen Afilyasyon Relijye

Boston gen yon seri lekòl prive ki gen afilyasyon relijye, yo rele yo tou "lekòl pawasyal," sa gen ladan yon bon kou lekòl katolik. Menm si lekòl prive ki gen afilyasyon relijye yo koute lajan pou ale ladan yo, anpil nan lekòl sa yo ofri èd ak/oswa bous detid pou elèv yo. Gen kèk lekòl katolik ki gratis oswa ki ofri ekolaj ki sibvansyone, ki depann de revni. Chak lekòl prive gen pwòp pwosesis admisyon apa li epi egzije pwòp demann admisyon li apa. Pa gen demann admisyon komen pou lekòl prive nan Boston.

Lekòl Prive Endepandan yo

Anpil nan lekòl sa yo ke yo rele senpleman "lekòl prive," koute lajan pou ale ladan yo; pifò ofri èd finansye oswa bous detid pou elèv yo men gen kèk lekòl prive ki gratis. Chak lekòl prive gen pwòp pwosesis admisyon apa li epi egzije pwòp demann admisyon li apa. Pa gen demann admisyon komen pou lekòl prive nan Boston.

Lòt opsyon lekòl odela de Boston

Anplis de kalite lekòl ki endike pi wo a, genyen plizyè opsyon lekòl ki disponib pou fanmi ou ni andedan ni andeyò limit vil Boston.
 

METCO

METCO se yon pwogram gratis kote elèv Boston yo ale nan lekòl piblik nan plis pase 30 vil ak lokalite an patenarya ki andeyò vil Boston. Se yon lotri ki detèmine akseptasyon nan pwogram METCO a. Fanmi yo ki enterese nan jwenn konsiderasyon pou pwogram METCO a dwe ranpli fòmilè demann admisyon nan METCO a anliy

Lekòl ak Pwogram Edikasyon Teknik Pwofesyonèl/Karyè

Ki rele tou lekòl ak pwogram "pwof-tek" (voc-tech), pou fè sa kout, lekòl ak pwogram pwofesyonèl/karyè bay elèv yo yon edikasyon nan yon konpetans espesifik oswa echanj pou karyè nan domèn tankou agrikilti, kosmetoloji, elektrisite, plonbri, etc. Pwogram sa yo ka nan yon lekòl oswa kanpis endepandan oswa ka ajoute kòm yon pis edikatif apa nan distri lekòl piblik ki egziste yo nan Massachusetts. 

Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth yo nan Massachusetts

Anplis de 16 lekòl piblik endepandan Commonwealth yo nan vil Boston, moun ki rete Boston yo byenvini pou patisipe nan tiraj pou nenpòt nan plis pase 80 lekòl piblik endepandan Commonwealth nan eta a. Lekòl sa yo gratis e louvri pou piblik la. Lekòl piblik endepandan Commonwealth ki andeyò Lekòl Piblik Endepandan Boston yo gen pwòp demann admisyon ak dat limit pa yo. Gen souvan preferans ki baze sou katye, men tout lekòl piblik endepandan Commonwealth yo gen yon lotri kote nenpòt moun ka enskri.

Chwa Lekòl Entè-Distri

Gen kèk distri lekòl ki pèmèt timoun andeyò fwontyè yo vini nan lekòl yo nan kad pwogram chwa lekòl nan lòt distri a. Paran yo dwe fè demann admisyon pou chak distri lekòl apa, epi pa gen garanti pou transfè yo. Timoun ki ale nan lekòl ki andeyò distri kote yo rete a nan kad pwogram chwa lekòl nan lòt distri a pa jwenn transpò gratis. An 2019, gen 170 distri lekòl nan eta a k ap patisipe nan pwogram nan.

Massachusetts Academy of Math and Science

Lekòl sa a yo rele tou "Mass Academy," chita nan Worcester, Massachusetts epi li afilye ak Worcester Polytechnic Institute (WPI). Mass Academy se yon lekòl piblik ekselans, pou ti fi ak ti gason, gratis ki enskri anviwon 100 elèv 11yèm ak 12yèm ane ki akselere akademikman nan Massachusetts. Elèv yo pran kou ki rijid nan WPI pou prepare yo pou kou kolèj anvan yo gradye nan lekòl segondè.

  • Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram li an ak fason pou aplike, ale sou sitwèb Mass Academy an.  

Greenfield Commonwealth Virtual School (GCVS)

Greenfield Commonwealth Virtual School—ki rele tou senpman GCVS—se yon lekòl piblik vityèl gratis ki ofri edikasyon totalman sou entènèt pou K-12yèm. GCVS bay elèv yo de tout kapasite ak fleksibilite a nan yon kourikoulòm sou entènèt ki pèmèt yo aprann nan kay pandan y ap satisfè tout estanda edikasyon yo nan Massachusetts, anba oryantasyon pwofesè sètifye nan eta a ki resevwa fòmasyon epi ki gen eksperyans anseye nan anviwònman lekòl vityèl. 

TEC Connections Academy Commonwealth Virtual School (TECCA)

TEC Connections Academy Virtual School—yo rele l tou senpleman TECCA—se yon lekòl piblik vityèl gratis ki ofri edikasyon K-12 konplètman sou entènèt. TECCA ofri elèv yo yon lòt chwa bon kalite anliy pa rapò ak saldeklas tradisyonèl la gras a yon pwogram etid ankourajan ak endividyalize; ansèyman ki bay rezilta; eksperyans aprantisaj enteresan; ak divès kourikoulòm pou devlope kiryozite, kwasans pèsonèl avanse, epi favorize pwogrè akademik.

Lekòl Lakay: Edike Pitit ou Lakay ou

Nan Massachusetts, fanmi yo ka bay pitit yo yon edikasyon lakay yo — separe e endepandan de tout lekòl piblik oswa prive. Yo rele sa “lekòl lakay.” Lè ou chwazi edike pitit ou a lakay, pwogram lekòl lakay la (yo rele l tou yon plan edikasyon) dwe jwenn apwobasyon direktè rejyonal ansèyman an oswa komite lekòl distri an davans. Pou rezidan Boston yo, sa vle di ou dwe depoze plan edikasyon pitit ou a devan Biwo Lekòl Piblik Boston yo pou Opòtinite Aprantisaj Elaji epi yo dwe apwouve l. 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la