Kijan ak kilè pou enskri pou lekòl

 

Pa gen yon sèl pwosesis enskripsyon oswa aplikasyon pou tout 200+ lekòl nan Boston yo. Men etap pou swiv yo pou aplike pou tout kalite lekòl nan Boston ak lè ou dwe fini etap sa yo pou ane lekòl 2020-2021 an.
 

Nan mwa novanm, desanm ak janvye 2019, eksplore opsyon ou yo.

Nan mwa janvye, fevriye ak mas 2020, enskri ak aplike pou lekòl yo ki nan lis ou a.

Ou ka aplike pou otan diferan kalite lekòl ou vle men pa gen yon sèl fason pou aplike nan tout lekòl yo; chak kalite lekòl gen pwosesis ki pa menm.

Sonje: ou ka toujou refize yon plas ke ou te enskri oswa aplike pou li ke ou rive jwenn—men ou pa ka refize yon plas ou pa te jwenn akòz ou pa te enskri oswa aplike pou li.

 • Pou enskri pou Lekòl Piblik Boston yo, ale sou DiscoverBPS.org ak ale nan yon Sant Dakèy pandan peryòd enskripsyon priyoritè ou a.

  • Enskripsyon priyoritè pou elèv k ap antre nan klas K0, K1, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ap kòmanse nan lendi 6 janvye 2020 epi fini nan vandredi 31 janvye 2020.

  • Enskripsyon priyoritè pou elèv k ap antre nan tout lòt klas yo ap kòmanse nan lendi 10 fevriye 2020 epi fini nan vandredi 3 avril 2020.

  • Pou jwenn plis enfòmasyon detaye sou enskripsyon nan lekòl BPS yo, tanpri ale sou Kijan pou Enskri pou Gid Resous BPS nou an.

 • Pou aplike pou tiraj Lekòl Piblik Endepandan Boston yo, ranpli aplikasyon ou sou entènèt nan www.applybostoncharters.org.

 • Pou aplike pou lekòl prive ki gen afilyasyon relijye ak prive endepandan yo, tanpri gade sou sitwèb lekòl nou yo pou aplikasyon ak dat limit presi yo.
   

Nan mwa mas, avril ak me 2020, revize afektasyon lekòl ou yo epi pran desizyon ou.

 • Revize afektasyon lekòl ou yo. Tou depann de kalite lekòl ou aplike pou yo a, w ap resevwa notifikasyon pou plasman nan plizyè moman:

  • BPS nòmalman enfòme fanmi elèv k ap antre nan klas K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm sou afektasyon lekòl yo a nan mwa mas; tout lòt klas yo ap resevwa afektasyon lekòl yo nan mwa me.

  • Lekòl piblik endepandan nan Boston yo nòmalman enfòme elèv yo sou rezilta tiraj yo nan kòmansman mwa mas. 

  • Plasman nan lekòl prive yo ak notifikasyon yo varye tou depann de lekòl la.

  • Distri METCO yo enfòme fanmi yo sou plasman yo pandan prentan ak ete a, bonè depi nan mwa fevriye ak byen ta nan fen mwa septanm, lè ane lekòl la te deja kòmanse. (Poutèt sa, METCO enfòme fanmi yo pou yo gen lòt opsyon pou enskri nan lekòl anplas anplis de aplikasyon pou tiraj METCO a.)

 • Osito afektasyon lekòl elèv ou a, rezilta tiraj yo, akseptasyon nan lekòl yo, notifikasyon pou lis datant yo ak desizyon sou èd finansye yo disponib, konsidere priyorite yo ki pi enpòtan pou fanmi ou ak elèv ou a. Byen revize tout dat limit yo pou endike akesptasyon ou (si sa aplikab).

 • Pou fini, chwazi lekòl ki apwopriye pou ou a epi enskri elèv ou a.

 • Yon fwa ou pran desizyon ou, kontinye epi enskri elèv ou a nan lekòl la.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la