How to Transfer to a Different School District

 

Kisa yo rele Pwogram Chwa Lekòl nan Lòt Distri an (Inter-District School Choice Program)?

Massachusetts ofri yon pwogram chwa lekòl nan lòt distri. Pwogram sa a pèmèt fanmi yo enskri pitit yo nan yon distri lekòl ki pa nan distri lakay pitit yo. Yo pa ofri transpò pou elèv ki ale nan yon lòt distri lekòl nan kad pwogram sa a.

Poutèt pa gen anpil plas, se pa tout distri lekòl nan Massachusetts ki aksepte elèv ki pa nan distri an nan kad pwogram sa a. Chak ane, komite lekòl la pou chak distri lekòl piblik nan Massachusetts vote si wi ou non li pral aksepte nouvo enskripsyon pou pwogram chwa lekòl nan lòt distri an epi, si se sa, nan ki ane. 

Si w enterese pou pitit ou ale lekòl nan yon lòt distri nan kad pwogram sa a — e distri sa a ap aksepte elèv — ou dwe kontakte Biwo Direktè Rejyonal Ansèyman an dirèkteman nan distri kote ou vle enskri pitit ou a.
 

Inter-District Transfer Application Timeline & Checklist

Fanmi yo dwe kòmanse pwosesis transfè a pandan sezon ivè a oswa sezon prentan an anvan ane ou vle enskri pitit ou a.

Distri yo jeneralman mande pou soumèt yon demann admisyon. Si gen plis elèv ki mande admisyon pase plas disponib, distri a pral fè yon lotri pou chwazi ki elèv l ap aksepte. Si yon distri gen mwens kandida pase li gen plas pou elèv chwa lekòl la, li ka chwazi aksepte elèv yo nenpòt ki lè pandan ane lekòl la. Frè / sè yon timoun ki lekòl kounye a nan yon lòt distri nan kad chwa lekòl la ap resevwa preferans nan lotri admisyon an.

Distri lakay ou pa bezwen apwouve demann pitit ou a pou admisyon nan yon lòt distri. Pitit ou a kalifye pou fè demann admisyon nan pwogram chwa lekòl la nan yon lòt distri menm si distri lakay ou pa aksepte enskripsyon nan kad chwa lekòl la.

Lè yo fin aksepte pitit ou a nan yon lòt distri nan kad chwa lekòl la, li gen dwa ale nan lekòl distri sa a jouk li gradye nan lekòl segondè. Ou pa bezwen mande admisyon chak ane.
 

List of Participating School Districts

  • Mizajou: oktòb 2021. Y ap bay lyen yo pou chak paj akèy distri lekòl k ap patisipe a. Si yo disponib, y ap bay lyen yo pou transfere enskripsyon yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la