Resous pou edikasyon espesyal

 

Pou Resous pou Elèv k ap Aprann Angle yo, klike isit la.

 

Si ou se paran yon timoun ki gen yon Plan Edikasyon Pèsonalize (IEP), w ap jwenn kèk konsèy anba a pou ede w pakouri nan chwa lekòl timoun ou an nan Boston.

Konsèy jeneral:

  1. Konprann Plan Edikasyon Pèsonalize (IEP) timoun ou an ak sipò yo bezwen pou andikap yo a. Yon pedyat ka yon gwo kòmansman pou referans si ou bezwen sipò anplis.

  2. Revize done akademik timoun ou an regilyèman. Si timoun ou an pa te reyisi akademikman, yo pral bezwen fè pwogrè ki vo plis pase yon ane chak ane pou yo ka ratrape yo epi IEP yo a dwe reflete e sipòte sa.

  3. Reyinyon ak dokiman swivi (pa egzanp, pa imèl) pou tout pati yo ka sou menm liy.

  4. Vizite lekòl yo e obsève sal klas yo anvan ou pran desizyon sou yon lekòl. Gid vizit lekòl nou an kapab ede.

 

Boston Public Schools (BPS):

Gid Chimen pou enskripsyon BPS la se yon resous ki itil. Li disponib nan plizyè lang. Lis lekòl BPS yo ki gen seksyon edikasyon espesyal yo kapab ede w konprann tou opsyon lekòl yo.

Fanmi yo k ap antre lekòl pou premye fwa:

  • Rankontre ak yon espesyalis enskripsyon nan yon Sant Byenvini (Welcome Center). Ou kapab enskri alavans epi pran yon randevou.

    • Asire ou pote tout dokiman nesesè yo avèk ou.

  • Tou depann de bezwen ki dekri nan IEP timoun ou an, BPS pral asiyen timoun ou an yon ekip e ou pral travay ak yo pou chwazi yon lekòl ki koresponn ak bezwen timoun ou an.

Fanmi ki ap fè tranzisyon nan lekòl:

  • Revize plan tranzisyon an ak ekip anplwaye lekòl ou a. Revizyon yon Pwogram Edikasyon Pèsonalize (IEP) dwe pran plas lè timoun ou an gen 14 an men ou kapab mande yon revizyon pi bonè pou ou konprann chwa lekòl yo pi bonè.

  • Si ou bezwen sipò anplis, mande direktè lekòl oswa distri a sa.

 

Konsèy jeneral pou tout lekòl yo

Konprann pwogram yo disponib nan chak lekòl epi si yo se yon bon chwa pou bezwen espesifik timoun ou an.

 

Òganizasyon ki bay Sipò yo

Non Òganizasyon Kijan yo bay sipò
Lis lekòl BPS yo ki gen Seksyon Edikasyon Espesyal Pakouri pwogram espesifik yo nan lekòl
Boston SpedPac Yon komite konsiltatif parantal nan tout vil la. Travay avèk sistèm Lekòl Piblik Boston nan pou asire timoun yo jwenn sèvis e sipòte bezwen yo. Rankont jeneral yo fèt nan lekòl sou yon baz regilye. Tcheke sit entènèt la pou jwenn detay.  
Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education (Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè nan Massachusetts) Gid Pwosedi yo disponib nan plizyè lang
Federation For Children with Special Needs (Federasyon pou Timoun ki gen Bezwen Espesyal)   Bay enfòmasyon, sipò ak èd pou paran ki gen timoun ki gen andikap

 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la