Resous pou elèv k ap aprann lang angle

 

Pou Resous sou Edikasyon Espesyal yo, klike isit la.

 

Overview

Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education (DESE) egzije tout fanmi ki ap enskri elèv yo nan lekòl piblik nan Massachusetts pou pran Ankèt sou Lang Lakay la. Tou depann de repons ou yo nan Ankèt sou Lang Lakay la, elèv ou a ka bezwen pran yon tès plasman. Tès sa pral detèmine si yo kalifye pou jwenn oswa pa jwenn sipò nan lang Angle.

Si yon elèv pa bezwen lòt sipò nan lang Angle yo ap swiv tout pwosesis jeneral pou aplike e pou enskri nan lekòl.

Si yon elèv bezwen plis sipò nan lang angle, yo ka bezwen pou ale nan yon lekòl patikilye ki gen yon pwogram espesyalize epi ki prepare pou bay sèvis nesesè pou timoun ou an.

 

Boston Public Schools (BPS)

  • Enrolling in School for the First Time: The quickest, most direct path for enrollment in schools and in specialized language support services is through DiscoverBPS. You will register your child and set up a time to take a language assessment. BPS recommends that you register during priority registration, and register to take the test as quickly as possible, the September prior to when your child will enter school. Based on the results of that assessment, the district will support you in choosing a school.

  • Transitioning Schools: Initially, school-based staff at your current school will communicate with the district staff to place your student. However, don’t be afraid to advocate for your child. If your child is not receiving the support they need, make an appointment to speak with the school principal or with the district office for additional support.

  • List of SEI (Sheltered English Immersion) BPS Schools by Language

  • List of Dual Language/Two-Way Immersion BPS Schools

 

What about ELL Services at other Boston schools?

  • Other schools such as charter schools, private independent schools, and private religious affiliated schools each follow their own separate registration and enrollment in language services process. Ensure you stay in touch with the school throughout the process.

 

Other Helpful Resources

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la