Tèm ak kondisyon yo.

 

1. Tèm

Lè ou antre sou sit entènèt la nan bostonschoolfinder.org ou dakò pou ou lye ak tèm sèvis yo, tout lwa ak règleman aplikab yo epi dakò ou responsab pou respekte nenpòt lwa lokal ki aplikab. Si ou pa dakò ak okenn nan tèm sa yo, ou pa gen dwa itilize oswa antre sou sit la. Materyèl yo ki nan sit entènèt sa a gen lwa mak komèsyal ak dwa dotè aplikab ki pwoteje yo.

 

2. Itilize lisans

Nou bay pèmisyon pou telechaje tanporèman yon kopi materyèl yo (enfòmasyon oswa lojisyèl) sou sit entènèt Boston School Finder pou gade yo tanporèman pou rezon pèsonèl ak komèsyal sèlman. Sa se yon lisans li ye, se pa yon transfè tit epi nan kad lisans sa ou pa ka:

  • modifye oswa kopye materyèl yo;
  • itilize materyèl yo pou okenn rezon komèsyal oswa pou okenn afichaj piblik (komèsyal oswa ki pa komèsyal);
  • eseye dekonpile oswa replike nenpòt lojisyèl ki gen sou sit entènèt Boston School Finder a;
  • retire nenpòt dwa dotè oswa lòt nòt posesyon nan materyèl yo; oswa
  • transfere materyèl yo bay yon lòt moun oswa "kopye" materyèl yo sou nenpòt lòt sèvè.

 

Lisans sa ap otomatikman fini si ou vyole nenpòt nan restriksyon sa yo epi Boston School Finder ka mete fen ladann nenpòt kilè. Lè ou fini gade materyèl sa yo oswa lè lisans sa fini, ou dwe detwi nenpòt materyèl ou te telechaje ki nan men ou swa sou fòma elektwonik oswa enprime.

 

3. Avètisman

Nou bay materyèl yo ki sou sit entènèt Boston School Finder a sou yon baz 'jan sa prezante a'. Boston School Finder pa bay okenn garanti, eksplisit oswa enplisit, epi, nan dokiman sa, li rejte epi renye tout lòt garanti ki gen ladan, san limitasyon, garanti enplisit oswa kondisyon valè komèsyal, adaptasyon pou yon objektif patikilye, oswa ki pa vyole pwopriyete entelektyèl oswa lòt vyolasyon dwa yo.

Anplis de sa, Boston School Finder pa garanti oswa fè okenn reprezantasyon konsènan presizyon, rezilta posib, oswa konfyans nan itilize materyèl yo sou sit entènèt la oswa ki yon lòt fason ki lye ak materyèl sa yo oswa nenpòt sit ki konekte ak sit sa.

 

4. Limitasyon

Nan okenn sitiyasyon, Boston School Finder oswa founisè li yo p ap responsab domaj (sa gen ladann, san limitasyon, domaj pou pèt done oswa pwofi oswa akoz entèripsyon nan biznis la) ki prezante akoz itilizasyon oswa enkapasite pou itilize materyèl yo sou sit entènèt Boston School Finder a, menm si yo te avize vèbalman oswa alekri Boston School Finder oswa yon reprezantan otorize Boston School Finder sou posibilite pou gen domaj sa. Akoz kèk jiridiksyon pa pèmèt limitasyon sou garanti enplisit yo oswa limitasyon nan responsabilite pou domaj ki lye oswa ki rive pa aksidan, limitasyon sa yo ka pa aplike pou ou.

 

5. Presizyon materyèl yo

Materyèl yo ki parèt sou sit entènèt Boston School Finder a ka gen ladann erè teknik, tipografik oswa fotografik. Boston School Finder pa bay garanti ke okenn nan materyèl yo ki sou sit entènèt li a presi, konplè oswa ajou. Boston School Finder ka pote chanjman nan materyèl yo ki genyen sou sit entènèt la nenpòt kilè san li pa avize. Sepandan, Boston School Finder pa pran angajman pou mete materyèl yo ajou.

 

6. Lyen

Boston School Finder pa te revize tout sit yo ki konekte ak sit entènèt sa a e li pa responsab pou kontni okenn nan sit ki konekte sa yo. Nenpòt lyen ki ajoute sou sit la pa vle di Boston School Finder apwouve sit la. Itilizasyon sit entènèt ki konekte ak sit nou an gen pou wè ak pwòp risk itilizatè a.

 

7. Modifikasyon

Boston School Finder ka revize tèm sèvis sa yo pou sit entènèt li a nenpòt kilè san li pa avize. Lè ou itilize sit entènèt sa a, ou dakò avèk vèsyon aktyèl tèm sèvis sa yo.

 

8. Lwa ki aplikab

Tèm ak kondisyon sa yo anba lwa nan Boston, MA yo epi yo an akò avèk yo, e ou soumèt definitivman ak jiridiksyon tribinal eta oswa lokal la.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la