Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan Boston

 

Klike isit la pou fè demann admisyon nan Lotri Lekòl Endepandan Boston an.
Dat limit pou fè demann admisyon: Lendi 28 fevriye 2022

 

Kisa Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth yo ye?

Yo rele yo senpleman tou “lekòl piblik endepandan,” gen 16 lekòl piblik endepandan Commonwealth nan Boston. Lekòl sa yo gratis e louvri pou piblik la. Fanmi ki enterese yo ka fè demann admisyon nan nenpòt oswa nan tout lekòl piblik endepandan yo nan menm moman avèk demann admisyon anliy nan Lekòl Piblik Endepandan Boston an.

 

Lis Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth nan Boston

Kalandriye ak Lis Kontwòl pou Demann Admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan

Lotri lekòl piblik endepandan yo pou pwochen ane lekòl la fèt nan prentan anvan ane lekòl sa a kòmanse. Pou elèv ki vle kòmanse nan yon lekòl piblik endepandan nan mwa septanm 2022, pwosesis lekòl piblik endepandan an ap fèt pandan prentan 2022

Janvye 2022

 • Attend the Boston Charter Public School Virtual Showcase. This event has been postponed. Please visit applybostoncharters.com for the latest information on a new date and time. 

Fevriye 2022

Mas 2022

 • Lotri lekòl piblik endepandan Commonwealth Boston an ap fèt nan dat 9 mas 2022. Lekòl sa yo ap fè elèv yo ak fanmi yo konn rezilta lotri yo nan kòmansman mwa mas. 

 • Gade Kalandriye Enskripsyon nan Lekòl nou an pou dat lotri endividyèl pa lekòl piblik endepandan.
   

Prentan 2022

 • Y ap fè fanmi yo konn sa si yo resevwa yon plas. Dat anons egzak yo varye selon lekòl la; fanmi yo ka rele lekòl endividyèl la oswa gade SchoolMint pou wè estati demann admisyon yo an.

 • Fanmi yo ap bay verifikasyon rezidans yo lè yo fin aksepte plas yo nan lekòl piblik endepandan an. Dat òf yo ak dokiman rezidans obligatwa yo varye selon lekòl la; tanpri verifye ak lekòl kote ou te fè demann admisyon yo ak/oswa kote yo ofri ou enskripsyon an.
   

Ete 2022

 • Si yo te mete ou sou lis datant, Lekòl Piblik Endepandan Boston yo ap kontinye fè òf enskripsyon pandan ete a amezi plas ap vin disponib.

 • Lotri Demann Enskripsyon sou Entènèt Boston an pou Ane Lekòl 2023-2024 a ap louvri nan dat 1ye oktob 2022. Si elèv ou a pa t jwenn plas pou ane sa a, ou dwe fè demann ankò.

 

Kesyon Moun Poze Souvan sou Lekòl Piblik Endepandan yo

 

Èske mwen ta dwe fè demann admisyon nan lekòl piblik endepandan yo? 

Boston School Finder rekòmande pou tout fanmi yo konsidere fè demann admisyon nan lotri lekòl piblik endepandan Commonwealth la ki nan Boston yo. Demann admisyon an gratis ak fasil. Sonje: ou ka toujou refize yon plas nan lekòl piblik endepandan si li pa bon pou fanmi ou. 

Nou rekòmande tou pou tout fanmi konsidere enskri nan Lekòl Piblik Boston (BPS) ak nan lotri METCO a, de lòt opsyon lekòl piblik gratis pou fanmi yo nan Boston. 
 

Kijan pou mwen aplike?

Ou ka fè demann admisyon nan TOUT lekòl piblik endepandan ki nan Boston nan menm moman avèk demann admisyon anliy nan Lekòl Piblik Endepandan Boston an
 

Demann admisyon sou entènèt la mande yon adrès. E si mwen pa gen kay? 

Tout elèv kapab fè demann admisyon nan lekòl piblik endepandan nan Massachusetts. Menm si yon adrès obligatwa pou ranpli demann admisyon sou entènèt Lekòl Piblik Boston an, elèv ki pa gen kay ka mete yon adrès pwovizwa. 

Ou ka itilize adrès sa a tou pou demann admisyon w lan: 
215 Sydney Street
Dorchester, MA 02125 
 

Ki diferans ki genyen ant yon Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth ak yon Lekòl Piblik Endepandan Horace Mann?

Nan Boston, yon lekòl endepandan Commonwealth piblik, ouvri pou tout elèv yo, epi gratis pou yo ale ladan. Li fonksyone tou yon fason endepandan pa rapò ak distri Lekòl Piblik Boston an (BPS). Gen de diferan kalite lekòl piblik endepandan nan Massachusetts: 

 1. Commonwealth: lekòl piblik endepandan Commonwealth yo ap fonksyone yon fason endepandan pa rapò ak tout distri epi yo resevwa apwobasyon eta a.

 2. Horace Mann oswa Nan Distri: Lekòl piblik endepandan Horace Mann yo fè pati distri Lekòl Piblik Boston yo men yo lib pou yo pran yon seri desizyon anrapò ak bidjè lekòl yo ak fason yo administre lekòl yo. 

Lwa lekòl piblik endepandan yo varye nan chak eta nan Etazini. Nan Massachusetts, lekòl endepandan Commonwealth yo resevwa apwobasyon yo—esansyèlman, yon kontra oswa akò—nan men depatman edikasyon eta a (DESE) pou yo louvri ak administre yon lekòl. 

Chak senk ane, lekòl piblik endepandan Commenwealth yo oblije pase pa yon pwosesis renouvèlman apwobasyon yo. Lekòl piblik endepandan Commonwealth yo responsab rezilta lekòl yo ak elèv yo. Si yon lekòl piblik endepandan Commonwealth pa satisfè objektif yo pou rezilta, li ka fèmen. 

Lekòl piblik endepandan yo sèvi tout elèv, sa gen ladan sa ki bezwen edikasyon espesyal oswa ki bezwen èd pou elèv k ap aprann lang angle.
 

Èske gen lòt kalite lekòl piblik endepandan nan Boston? 

Wi. Nan boston, gen sis lekòl piblik endepandan Horace Mann— yo rele yo tou lekòl piblik endepandan "Nan Distri." Menm jan ak lekòl piblik endepandan Commonwealth yo, lekòl piblik endepandan ki nan distri yo gen plis endepandans pou yo fonksyone, men yo toujou fè pati distri Lekòl Piblik Boston an. 

Mwen gen lòt kesyon. Ki kote mwen ka ale pou plis enfòmasyon?

Ou kapab jwenn kesyon moun poze souvan yo pou demann admisyon anliy Lekòl Piblik Endepandan nan Boston an isit la

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la