Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth

 

Kisa Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth yo ye?

Yo rele yo senpleman tou “lekòl piblik endepandan,” gen 16 lekòl piblik endepandan Commonwealth nan Boston. Lekòl sa yo gratis e louvri pou piblik la. Fanmi ki enterese yo ka fè demann admisyon nan nenpòt oswa nan tout lekòl piblik endepandan yo nan menm moman avèk demann admisyon anliy nan Lekòl Piblik Endepandan Boston an.

Apply to the Boston Public Charter School Lottery

 

Lis Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth nan Boston

Kalandriye ak Lis Kontwòl pou Demann Admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan

Lotri lekòl piblik endepandan yo pou pwochen ane lekòl la fèt nan prentan anvan ane lekòl sa a kòmanse. Pou elèv ki vle kòmanse nan yon lekòl piblik endepandan nan mwa septanm 2020, pwosesis lekòl piblik endepandan an ap fèt pandan prentan 2020. 

Fevriye 2020

Mas 2020

  • Lotri Lekòl Piblik Endepandan an pral fèt nan kòmansman mwa mas 2020; dat egzak lotri yo varye selon lekòl la. 

  • Gade Kalandriye Enskripsyon nan Lekòl nou an pou dat lotri endividyèl pa lekòl piblik endepandan.
     

Prentan 2020

  • Y ap fè fanmi yo konn sa si yo resevwa yon plas. Dat anons egzak yo varye selon lekòl la.

  • Fanmi yo pwouve rezidans yo lè yo fin aksepte plas yo nan lekòl piblik endepandan an. Dat òf yo ak dokiman rezidans obligatwa yo varye selon lekòl la.

 

Kesyon Moun Poze Souvan sou Lekòl Piblik Endepandan yo

 

Èske mwen ta dwe fè demann admisyon nan lekòl piblik endepandan yo? 

Boston School Finder rekòmande pou tout fanmi yo konsidere fè demann admisyon nan lotri lekòl piblik endepandan Commonwealth la ki nan Boston yo. Li gratis pou fè demann admisyon epi demann admisyon an senp. 

Sonje: ou ka toujou refize yon plas nan lekòl piblik endepandan si li pa bon pou fanmi ou. 

Nou rekòmande tou pou tout fanmi konsidere enskri nan Lekòl Piblik Boston (BPS) ak nan lotri METCO a, de lòt opsyon lekòl piblik gratis pou fanmi yo nan Boston. 

Kijan pou mwen aplike?

Ou ka fè demann admisyon nan TOUT lekòl piblik endepandan ki nan Boston nan menm moman avèk demann admisyon anliy nan Lekòl Piblik Endepandan Boston an

Demann admisyon sou entènèt la mande yon adrès. E si mwen pa gen kay? 

Tout elèv kapab fè demann admisyon nan lekòl piblik endepandan nan Massachusetts. Menm si yon adrès obligatwa pou ranpli demann admisyon sou entènèt Lekòl Piblik Boston an, elèv ki pa gen kay ka mete yon adrès pwovizwa. 

Ou ka itilize adrès sa a tou pou demann admisyon w lan: 
215 Sydney Street
Dorchester, MA 02125 

Ki diferans ki genyen ant yon Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth ak yon Lekòl Piblik Endepandan Horace Mann?

Nan Boston, yon lekòl endepandan Commonwealth piblik, ouvri pou tout elèv yo, epi gratis pou yo ale ladan. Li fonksyone tou yon fason endepandan pa rapò ak distri Lekòl Piblik Boston an (BPS). Gen de diferan kalite lekòl piblik endepandan nan Massachusetts: 

  1. Commonwealth: lekòl piblik endepandan Commonwealth yo ap fonksyone yon fason endepandan pa rapò ak tout distri epi yo resevwa apwobasyon eta a.

  2. Lekòl piblik endepandan Horace Mann oswa Nan Distri: lekòl piblik endepandan Horace Mann yo fè pati yon distri lekòl piblik men yo gen libète fè chwa diferan sou bidjè lekòl yo ak sou fason yo administre lekòl yo. 

Lwa lekòl piblik endepandan yo varye nan chak eta nan Etazini. Nan Massachusetts, lekòl endepandan Commonwealth yo resevwa apwobasyon yo—esansyèlman, yon kontra oswa akò—nan men depatman edikasyon eta a (DESE) pou yo louvri ak administre yon lekòl. 

Chak senk ane, lekòl piblik endepandan Commenwealth yo oblije pase pa yon pwosesis renouvèlman apwobasyon yo. Lekòl piblik endepandan Commonwealth yo responsab rezilta lekòl yo ak elèv yo. Si yon lekòl piblik endepandan Commonwealth pa satisfè objektif yo pou rezilta, li ka fèmen. 

Lekòl piblik endepandan yo sèvi tout elèv, sa gen ladan sa ki bezwen edikasyon espesyal oswa ki bezwen èd pou elèv k ap aprann lang angle.

Èske gen lòt kalite lekòl piblik endepandan nan Boston? 

Wi. Nan boston, gen sis lekòl piblik endepandan Horace Mann— yo rele yo tou lekòl piblik endepandan "Nan Distri." Menm jan ak lekòl piblik endepandan Commonwealth yo, lekòl piblik endepandan ki nan distri yo gen plis endepandans pou yo fonksyone, men yo toujou fè pati distri Lekòl Piblik Boston an. 

Mwen gen lòt kesyon. Ki kote mwen ka ale pou plis enfòmasyon?

Ou kapab jwenn kesyon moun poze souvan yo pou demann admisyon anliy Lekòl Piblik Endepandan nan Boston an isit la

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la