Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Prive

 

Kisa Lekòl Prive ye?

Lekòl prive se lekòl ki resevwa soutyen finansye nan men moun oswa òganizasyon prive, olye de nan men eta a. Nan Boston, gen de diferan kalite lekòl prive:

Lekòl Prive ki gen Afilyasyon Relijye

Lekòl prive sa yo gen rapò ak yon relijyon presi. Lekòl prive relijye yo ka ofri tou kou edikasyon relijye nan kad pwogram etid yo, anplis de edikasyon jeneral. Sepandan, elèv yo ak fanmi yo pa nesesèman bezwen pratike relijyon sa a pou yo ale nan lekòl sa yo; egzijans relijye yo varye selon lekòl la. 

Lekòl Prive Endepandan yo

Lekòl prive sa yo pa gen ni afilyasyon relijye ni rapò ak yon relijyon presi. 

 

Kesyon Moun Poze Souvan sou Lekòl Prive

 

Èske sa koute plis lajan pou al nan lekòl prive?

Menm si pifò lekòl prive fè peye ekolaj, anpil lekòl prive—ni relijye ni endepandan—ofri èd finansye ak/oswa bous detid pou elèv yo. Gen lekòl prive ki pa gen ekolaj oswa ki ofri ekolaj sibvansyone, ki depann de revni ou. Pou konnen kijan pou fè demann èd finansye oswa bous detid, tanpri kontakte lekòl prive a dirèkteman.
 

Èske mwen ta dwe fè demann admisyon nan lekòl prive? Kijan pou mwen fè demann admisyon?

Boston School Finder rekòmande pou tout fanmi ki dispoze epi ki gen tan ak resous pou pase pa yon pwosesis admisyon pi konplike, konsidere lekòl prive yo. Menm si pwosesis demann admisyon an kapab rijid, lekòl prive yo ka yon pi bon opsyon pou anpil fanmi.

Pwosesis demann admisyon an nan lekòl prive ka gen ladan nenpòt nan eleman sa yo oswa yo tout:

  • Yon vizit nan lekòl la
  • Yon egzamen dantre (egzamen presi an chanje selon lekòl la)
  • Yon demann admisyon ki ka mande pou redaksyon ak/oswa lèt rekòmandasyon
  • Yon frè demann admisyon (egzansyon frè demann admisyon an varye selon lekòl la) 
  • Yon entèvyou an pèsòn pou elèv la ak/oswa paran yo
  • Yon demann èd finansye, an jeneral ranpli pou chak ane timoun nan ale nan lekòl sa a
     

Admisyon pa garanti nan ankenn lekòl prive kote ou fè demann admisyon. Poutèt sa, Boston School Finder rekòmande pou fanmi yo enskri oswa fè demann admisyon nan lòt opsyon lekòl, sa gen ladan Lekòl Piblik Boston (lekòl distri BPS), lekòl piblik endepandan Commonwealth, ak pwogram METCO a.
 

Kilè mwen ta dwe fè demann admisyon nan lekòl prive yo?

Chak lekòl prive gen pwòp pwosede admisyon ak delè pa li. Pa gen yon sèl demann admisyon pou tout lekòl prive nan Boston. Ou dwe gade seksyon admisyon an nan chak lekòl prive kote ou enterese epi kontakte lekòl la dirèkteman pou jwenn plis enfòmasyon. 
 

Ki kote mwen ka jwenn èd pou fè demann admisyon nan lekòl prive yo? 

Nou rekòmande pou w kontakte lekòl kote w ye kounye a pou mande enfòmasyon sou opsyon èd pou fè demann admisyon nan lekòl prive, yo ofri yo oswa nan lekòl ou a oswa pase pa òganizasyon asosye. Gen plizyè òganizasyon nan Boston ki ankadre fanmi yo nan ede yo fè demann admisyon nan lekòl prive. De nan òganizasyon sa yo se:

  • The Steppingstone Foundation se yon òganizasyon ki pa gen bi fè pwofi ki ofri The Steppingstone Academy, yon pwogram estrik ki prepare elèv ki motive ki sòti nan kominote ki tradisyonèlman majinalize pou yo jwenn akseptasyon epi reyisi nan pi gwo lekòl endepandan, kalotik, ak piblik ki gen egzamen dantre yo nan tout zòn Boston an. Pou aprann plis sou pwogram yo ofri yo, tanpri ale sousit wèb The Steppingstone Foundation .

  • 826 Boston se yon òganizasyon ki pa gen bi fè pwofi ki ede jèn yo ekri ak pibliye, ki baze nan Roxbury ki bay elèv ki tradisyonèlman defavorize yo ki gen laj ant 6 ak 18 an mwayen jwenn vwa yo, rakonte istwa yo, epi jwenn konpetans nan kominikasyon pou yo reyisi nan lekòl epi nan lavi. Yo ofri pwogram ak atelye pou redaksyon. Pou aprann plis sou sa yo ofri, tanpri ale sou sit wèb 826 Boston an .

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la