Konsènan Boston School Finder

 

misyon nou

Misyon nou se demokratize chwa lekòl ak pwosesis enskripsyon pou fanmi Boston yo. Nou atenn sa lè nou ede fanmi Boston yo chwazi yon lekòl ki se bon chwa pou elèv ak fanmi yo. 

Vizyon nou

Nou vize rann pwosesis enskripsyon lekòl la pi ekitab pou tout moun — espesyalman pou fanmi listwa montre ki pa byen sèvi yo — nan pèmèt fanmi yo gen yon baz konesans sou lekòl Boston yo ki aksesib fasilman ak fasil pou konprann. 

Nan Boston School Finder, nou kwè ke tout moun ki rete Boston yo — kèlkeswa faktè tankou ras, kondisyon sosyal ak ekonomik, lang oswa kapasite — merite opòtinite ekitab pou chwazi ak ale nan yon bon lekòl ki apwopriye. 

Nan Boston School Finder, nou kolekte ak santralize done ki disponib piblikman sou sektè edikasyon depi kindègadenn rive nan 12yèm nan Boston, sa gen ladann: Lekòl Piblik Boston (BPS), lekòl piblik endepandan commonwealth yo, lekòl prive endepandan yo ak lekòl prive ki gen afilyasyon relijye yo. Avèk 200+ pwofil lekòl ki sou sit entènèt nou an ak pwogram ak inisyativ sansabilizasyon kominotè ki sible yo, Boston School Finder trete ak pataje enfòmasyon ak done sa yo nan yon fòma ki fasil pou fanmi yo konprann.

Istwa nou

Boston School Finder te devlope toudabò nan lane 2017 lòske òganizasyon an te reyalize gen yon nesesite pou santralize, done ki disponib piblikman sou TOUT lekòl nan Boston, nan plizyè sektè. An kolaborasyon avèk patenè teknolojik nou yo, ADK (devlopman ak konstriksyon sit entènèt) ak Smartling (tradiksyon bon kalite), nou te kreye yon sit entènèt ki chita sou rechèch ki konsantre sou sa fanmi yo bezwen konnen sou lekòl yo. Se Boston Schools Fund ki finanse Boston School Finder.  

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la