Konsènan Boston School Finder

Misyon Boston School Finder se pou sipòte fanmi nan Boston yo nan chwazi yon lekòl ki bon pou timoun yo ak fanmi yo. Nou kolekte ak pataje done ki detaye e disponib piblikman sou Boston Public Schools (BPS), lekòl piblik endepandan yo ak lekòl pawasyal yo. Done sa yo prezante yon fòma ki fasil pou konprann.

Nou te devlope Boston School Finder anvan sa nan ane 2017. Konsepsyon sit entènèt la te kreye sou baz rekòmandasyon anpil paran nan Boston ak patnè ki nan zòn Boston. Done pou sit anvan an te gen ladann enfòmasyon ki soti nan: twa ankèt fanmi Boston nan 2017 ak 2018, plis pase 100 gwoup diskisyon ak antrevi youn ak youn avèk fanmi yo, epi angajman ak plis pase 70 òganizasyon ki nan kominote a.

 

Nou atenn misyon nou nan:

1. Konsantre sou fanmi ak patnè yo. Nou byen konsevwa ak bati yon pwodui ki chita sou aprantisaj kote ak konsènan fanmi yo ak bay transparans sou done yo konsènan lekòl pou fanmi ak patnè yo. Nou amelyore aksè yo, espesyalman pou sa yo ki pa te jwenn sipò oswa ki te majinalize istorikman.

2. Sisite aktivman kominote a ak bay transparans pou tout patnè patisipan yo. Nou envite tout manm yo nan kominote a pou bay lide pa yo pou bati zouti ki pi pwodiktif e aksesib pou ka chwazi lekòl yo. Nou itilize ekspètiz ak angajman kominote a, espesyalman kote sa yo ki pa te byen reprezante istorikman nan Boston. Nou pataje done oswa lide enpòtan epi sipòte kominote paran Boston nan ak patnè yo nan fè tande opinyon yo ak bezwen yo bay responsab ki eli yo ak sa yo ki ap fè lejislasyon yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la