Konsènan Boston School Finder

Kiyès Nou Ye

Boston School Finder se yon òganizasyon ki pa gen bi fè pwofi ki fonde nan ane 2017. Nou konnen ke chwazi lekòl ki bon pou timoun ou an se youn nan desizyon ki pi enpòtan yon fanmi ka pran. Nou sipòte fanmi yo nan ba yo zouti pou jwenn ak enskri timoun yo nan yon lekòl ki byen apwopriye, kèlkeswa kalite lekòl li ta ye a. 

Nou mete tèt ansanm ak lekòl yo nan tout sektè yo: piblik, prive ak endepandan—ansanm ak òganizasyon kominotè lokal yo—pou sansibilize ak edike fanmi listwa montre ki pa byen sèvi yo sou opsyon lekòl yo nan vil Boston. 
 

misyon nou

Misyon nou se demokratize chwa lekòl ak pwosesis enskripsyon pou fanmi Boston yo. Nou atenn sa lè nou ede fanmi Boston yo chwazi yon lekòl ki se bon chwa pou elèv ak fanmi yo. 
 

Vizyon nou

Nou vize rann pwosesis enskripsyon lekòl la pi ekitab pou tout moun— espesyalman pou fanmi listwa montre ki pa byen sèvi yo— nan pèmèt fanmi yo gen yon baz konesans sou lekòl Boston yo ki aksesib fasilman ak fasil pou konprann. Nan Boston School Finder, nou kwè ke tout moun ki rete Boston yo— kèlkeswa faktè tankou ras, kondisyon sosyal ak ekonomik, lang oswa kapasite — merite opòtinite ekitab pou chwazi ak ale nan yon lekòl ki byen apwopriye. 
 

Patnè nou yo

Patnè teknoloji nou yo gen ladan ADK pou devlopman sitwèb ak Smartling pou tradiksyon bon kalite nou yo ke moun fè. Se Boston Schools Fund ki finanse Boston School Finder.  

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la