Jwenn yon Lekòl ki Byen Apwopriyenan Boston

Boston School Finder se sèl sit entènèt ki gen done santralize, fasil pou konprann sou tout lekòl yo nan Boston, tradui nan uit lang. Nou ede fanmi tankou pa w la nan ba w zouti pou jwenn yon lekòl ki ale byen avèk pitit ou a epi pou enskri l ladan — kèlkeswa kalite lekòl li ta ka ye.

Pou kòmanse klike pi ba a.
 

OSWA
Tan ki rete pou enskri pou Lekòl Piblik Boston nan klas K0, K1 ,6yèm ane, 7yèm ane, ak 9yèm ane

Enskripsyon louvri pou BPS 👉 Klike la a pou enskri 👈
Dat limit enskripsyon: Vandredi, 29 janvye 2021 .

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la