Jwenn yon Lekòl ki Byen Apwopriyenan Boston

Boston School Finder se sèl sit entènèt ki gen done santralize, fasil pou konprann sou tout lekòl yo nan Boston, tradui nan uit lang. Nou ede fanmi tankou pa w la nan ba w zouti pou jwenn yon lekòl ki ale byen avèk pitit ou a epi pou enskri l ladan — kèlkeswa kalite lekòl li ta ka ye.

Pou kòmanse klike pi ba a.
 

OSWA
Enskripsyon Priyoritè BPS la pou Klas K2, 1ye-5yèm ane, 8yèm ane, 10yèm-12yèm ane FÈMEN nan:

Dat limit Enskripsyon Priyoritè BPS la se lendi, 5 avril 2021 pou elèv k ap antre nan klas K2, 1ye-5yèm ane, 8yèm ane, oswa 10yèm-12yèm ane nan otòn nan. Klike isit la pou jwenn plis enfòmasyon.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la