Jwenn yon Lekòl ki Byen Apwopriyenan Boston

Boston School Finder se sèl sit entènèt ki gen done santralize, fasil pou konprann sou tout lekòl yo nan Boston, tradui nan uit lang. Nou ede fanmi tankou pa w la nan ba w zouti pou jwenn yon lekòl ki ale byen avèk pitit ou a epi pou enskri l ladan — kèlkeswa kalite lekòl li ta ka ye.

Pou kòmanse klike pi ba a.
 

OSWA
2023-24 Sezon Enskripsyon Lekòl la Kòmanse!

Enskripsyon priyoritè nan BPS pou elèv k ap antre nan klas  K0, K1, K2, 6, 7, ak 9 Jiska 3 Fevriye, 2023

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la