Kijan pou Pran Desizyon Final Ou sou Lekòl

 

Depi nan mwa mas chak ane, ou ka kòmanse resevwa anons nan men lekòl kote ou enskri oswa fè demann admisyon yo sou òf enskripsyon oswa rezilta demann admisyon an. Gid sou Desizyon Lekòl (School Decision-Making Guide) nou an ap gide w sou sa ou dwe konsidere pandan w ap pran desizyon final ou sou lekòl w ap chwazi ki bon pou pitit ou a.
 

Anvan W Pran Desizyon:

 1. Sonje: Pa gen yon sèl kalandriye enskripsyon nan lekòl nan Boston epi chak lekòl gen pwòp kalandriye ak pwosesis anons pa li, ki vle di ou ka tande diferan lekòl nan moman diferan. 

 2. Etandone ou ka jwenn enfòmasyon sou òf plas yo oswa sou estati lis datant lan nan diferan moman, Boston School Finder rekòmande pou fanmi yo kenbe opsyon yo louvri jiskaske ou pare pou pran desizyon w. 

 3. Ou gen dwa mande pwolongasyon si w bezwen plis tan pou deside. Kontakte lekòl ou a(yo) dirèkteman pou wè si l(y) ap ba ou pwolongasyon si ou bezwen l.
   

Kilè Ou Ta Sipoze Tande Lekòl yo

Boston Public Schools (BPS) 

 • Disi semèn 15 mas 2020 an:

  • BPS ap fè fanmi yo konnen pa lapòs ak pa imèl ki desizyon Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo pran pou 7yèm ak 9yèm ane.

 • Disi 31 mas 2020: 

  • BPS ap fè fanmi yo konnen pa lapòs ak pa imèl ki devwa lekòl BPS bay pou K0, K1, 6yèm ak 7yèm ane.

  • BPS ap fè fanmi yo konnen pa lapòs ak pa imèl tout lòt devwa Dezyèm Sik Segondè BPS bay pou 9yèm ane, sa gen ladan lekòl dezyèm sik segondè ki gen aplikasyon espesyal yo ak lekòl piblik endepandan Horace Mann yo. (Ou ka resevwa anons separeman nan men lekòl dezyèm sik segondè aplikasyon espesyal yo dirèkteman.)

 • Disi mi-avril 2020:

  • BPS rekòmande pou fanmi yo voye remèt fòmilè anons ou resevwa nan men BPS la pou reponn. 

 • Disi 29 me 2020:

  • BPS ap fè fanmi yo konnen pa lapòs ak pa imèl ki devwa lekòl BPS bay pou tout lòt ane yo.
    

Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth

 • Apre 10 mas 2020: 

  • Chak lekòl piblik endepandan endividyèl pral fè lotri pa li nan dat 10 mas 2020. 

  • Chak lekòl piblik endepandan chwazi jan l ap mete fanmi yo okouran rezilta lotri a. Lekòl yo ap voye yon imèl ak yon tèks dapre preferans ou te chwazi yo lè ou t ap ranpli demann admisyon nan Lotri pou Lekòl Piblik Endepandan Boston an sou entènèt pase pa SchoolMint. Fanmi yo dwe konekte sou SchoolMint pou jwenn rezilta lotri yo.  
    

METCO

 • Mas 2020:

  • Fanmi yo de semèn apre dat limit (1ye - 29 fevriye 2020) pou Sik Demann Admisyon nan Lotri Ivè a pou yo depoze dokiman yo mande yo pou Syèj Sosyal METCO a kapab fè verifikasyon. Pou plis detay sou ki dokiman yo ka aksepte, tanpri ale sou sit wèb METCO a.

  • METCO pral bay referans pou Distrik Kolaboratè yo apati de kounye a jiska mwa oktòb 2020. 

 • Me 2020:

  • Fanmi yo de semèn apre dat limit (1ye - 30 avril 2020) pou Sik Demann Admisyon nan Lotri Prentan an pou yo depoze dokiman yo mande yo pou Syèj Sosyal METCO a kapab fè verifikasyon. Pou plis detay sou ki dokiman yo ka aksepte, tanpri ale sou sit wèb METCO a.

  • METCO pral bay referans pou Distrik Kolaboratè yo apati de kounye a jiska mwa oktòb 2020.

 • Sonje: Referans nan yon distri se pa yon garanti elèv ou a ap enskri. Nou rekòmande pou fanmi yo toujou gen lòt plan enskripsyon nan lekòl anplis pwogram METCO a.
   

Lekòl prive (Sa ki gen Afilyasyon Relijye ak Sa ki Endepandan)

 • Plasman nan lekòl prive yo ak anons yo varye dapre lekòl la. Tanpri kontakte lekòl la dirèkteman pou verifye dat l ap pran desizyon sou demann admisyon li yo.
   

Kisa pou w Fè Lè W Resevwa Anons nan men Lekòl yo

1. Òganize tout anons ou resevwa nan men lekòl yo yon sèl kote.

 • Sèvi ak Fèy pou Suiv Anons sou Desizyon Lekòl nou an pou konn dat limit yo pou desizyon enpòtan.

 • Si w bezwen plis tan pou pran desizyon w lan, nou rekòmande pou w kontakte lekòl la dirèkteman pou mande pwolongasyon ki nesesè a.
   

2. Vizite chak lekòl final w ap konsidere

 • Si yon lekòl pa gen dat vizit fòmèl ni pòt ouvè, ou ka rele epi mande pou vizite. 

 • Lis Kontwòl Vizit Lekòl nou an kapab ede w pare pou pi byen pwofite vizit ou a epi li kapab ede w limite desizyon w lan. 
   

3. Aksepte plas la OSWA rete sou lis datant la nan nenpòt lekòl ou toujou ap konsidere.

 • Li posib pou aksepte plizyè plas nan plizyè lekòl jiskaske ou pran desizyon final ou.

 • Menm si w aksepte yon plas nan yon lekòl, li posib pou w rete sou lis datant nan lòt lekòl, men chak kalite lekòl gen diferan pwosedi lis datant:

  • BPS: BPS rekòmande pou fanmi yo voye remèt fòmilè anons ou resevwa nan men BPS la pou reponn. Gade politik sou lis datant PBS la sou sit wèb li an 

  • Lekòl Piblik Endepandan ak Lekòl Prive: Ou ka aksepte yon plas nan nenpòt/tout lekòl kote ou te fè demann admisyon epi rete sou lis datant lòt lekòl nan sektè sa yo. Si yon lekòl prive fè peye ekolaj, ou ka bezwen fè depo pou kenbe plas ou a. 

4. Lè w fin pran desizyon final ou sou lekòl la, fè tout lòt lekòl yo konnen. 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la