Kijan pou w Aplike pou Tiraj Pwogram METCO a

 

Klike isit la pou fè demann admisyon nan Lotri METCO a sou entènèt.
Dat limit pou enskripsyon an: lendi 6 desanm 2021

 

Kisa yo rele METCO?

Objektif pwogram METCO a ki resevwa finansman nan men eta a se elaji opòtinite edikatif, ogmante divèsite, epi redui izolasyon rasyal nan pèmèt elèv ki soti Boston ale nan lekòl piblik nan lòt kominote ki dakò patisipe.

Depi fondasyon li, pwogram METCO a enskri plizyè dizèn milye elèv Boston ki gen koulè nan distri lekòl k ap patisipe yo e li bay opòtinite pou elèv nan distri sa yo fè eksperyans avantaj aprantisaj ak travay nan yon anviwònman ki gen divèsite rasyal ak etnik. METCO se pi gwo pwogram desegregasyon lekòl volontè nan peyi a epi li mete apeprè 3150 elèv nan 33 kominote banlye.

Nenpòt rezidan Boston k ap antre nan kindègadenn jiska klas 10yèm ane ka fè demann pou yo enskri l nan METCO. Distri asosye yo chwazi elèv ki ranpli demann admisyon yo chak ane dapre kantite plas disponib nan chak ane ak yon kritè admisyon global. Pa gen okenn preferans ki baze sou ni rezilta akademik ni pèfòmans atletik, ni relasyon pèsonèl, ni bezwen finansye.
 

Lis Distri Asosye yo nan METCO yo k ap Patisipe

Gen 30 distri lekòl piblik k ap patisipe nan pwogram METCO a. 

Kalandriye Demann Admisyon nan Lotri METCO a

Se yon lotri ki detèmine akseptasyon nan pwogram METCO a. Menm si gen dwa gen plizyè lotri pandan ane a, dat yo pou lotri sa yo ka varye epi nou ankouraje fanmi yo pou yo fè demann admisyon lepli bonè yo kapab. 

Fanmi yo ki enterese nan jwenn konsiderasyon pou pwogram METCO a dwe ranpli fòmilè Demann Admisyon nan Lotri METCO a sou entènèt pandan youn nan peryòd demann admisyon nan lotri ki nan lis ki pi ba a:

  • 7 oktòb jiska 6 desanm 2021
  • 20 desanm 2021 jiska 28 fevriye 2022
  • Yo gen dwa ajoute plis peryòd, men nou rekòmande pou w fè demann admisyon lepli bonè ou kapab pou w ka gen pi bon chans.

Patisipe nan yon sesyon enfòmasyon sou Entènèt ak Zoom:

 

Lis Verifikasyon pou Demann Admisyon nan Lotri METCO a

Nou ankouraje w depoze dokiman obligatwa Syèj Sosyal METCO a mande yo pou verifikasyon nan moman ou ranpli demann admisyon w lan sou entènèt. Y ap mete demann admisyon yo nan lotri a sèlman si tout dokiman yo verifye anvan finisman peryòd demann admisyon an. Dokiman sa yo obligatwa pou ranpli demann admisyon nan lotri METCO ou a epi pou yo mete w nan lotri a:

  • Idantifikasyon ki gen foto responsab legal la

  • Sètifika nesans elèv la

  • Dosye akademik ak prezans elèv la pandan de dènye ane lekòl yo

  • Yon (1) dokiman ki pwouve ou POSEDE oswa LWE nan yon adrès nan Boston

  • De (2) dokiman ki pwouve ou RETE nan adrès Boston sa a, ki date pandan dènye 60 jou yo

Pou plis detay sou ki dokiman yo ka aksepte, tanpri ale sou sit wèb METCO a.

 

Kesyon ki Souvan Poze (FAQ) sou METCO

 

Kisa istwa METCO ye epi kijan pwogram nan resevwa finansman?

An 1965, Lwa Jeneral Massachusetts Chapit 76, Seksyon 12A te bay komite ak distri lekòl vil ak minisipalite yo dwa pou yo "ede redui izolasyon rasyal" ak "dezekilib rasyal" nan mete timoun ki abite lòt kote nan lekòl yo. Definisyon "izolasyon rasyal" se lè popilasyon yon lekòl plis pase 70% blan.

METCO, Inc. (HQ) se founisè sèvis pou plasman sa a depi 1966 epi lejislatè eta a ba li finansman chak ane. Apre sa se Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts la (Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education) ki administre sibvansyon yo. Distri yo resevwa tou finansman Chapit 70 pou chak elèv ki enskri. 
 

Poukisa METCO ap itilize yon tiraj kounye a?

Lè METCO te kreye nan ane 1966, pa te gen òdinatè, entènèt oswa esmatfòn. Jiskaprezan, pifò nan pwosesis aplikasyon an te sou papye e fanmi yo te jis enskri tibebe yo a an pèsòn epi tann plizyè ane sou yon lis datant ki gen plizyè milye moun. 

Kounye a, pwosesis aplikasyon atravè tiraj la garanti chans egal pou fanmi yo nan yon kominote ki pi gwo, ki gen ladan moun ki fèk rete Boston. Nan fen peryòd aplikasyon an, tout elèv ki kalifye, verifye, gen yon chans egal pou refere bay yon distri patnè METCO atravè yon tiraj aleyatwa.
 

Èske elèv yo chwazi ki vil oswa lokalite yo ka ale lekòl?

Non. Elèv yo refere bay distri yo pandan gen plas k ap vin disponib nan chak klas, nan lòd tiraj oswa nimewo estati a.
 

Èske METCO se yon pwogram ki chita sou revni?

Non. Aplikasyon an, referans ak pwosesis plasman an pa mande w okenn enfòmasyon sou revni w. 
 

Timoun mwen an gen bezwen edikasyon espesyal. Èske nou ka toujou aplike pou METCO?

Wi. Tout elèv ki gen omwen 5 an (disi 31 out) epi k ap antre nan ane K2 jiska 10yèm ane epi ki abite nan Boston kalifye pou mande admisyon nan pwogram METCO a. 
 

Kilè fanmi ou ap konnen si timoun ou an te jwenn plas nan yon lekòl?

Distri k ap kolabore nan METCO yo ofri plas kòmanse an janvye rive nan mwa oktòb. Elèv yo ka resevwa òf plas nan METCO pandan ane lekòl la deja kòmanse. Poutèt sa, Boston School Finder rekòmande tout fanmi yo k ap fè demann admisyon nan METCO pou yo enskri ak fè demann admisyon nan lòt opsyon lekòl nan Boston tou. Zouti Enskripsyon nan Lekòl nou an ka ede ou kòmanse gade opsyon lekòl ou genyen yo nan Boston.
 

Èske mwen dwe peye transpò pou lekòl METCO mwen an?

Non. Distri patnè METCO yo bay bis pou lekòl yo apati yon kantite limite estasyon bis nan Boston, avèk lokal ki prensipalman nan katye Dorchester, Mattapan ak Roxbury. Fanmi yo responsab pou bay transpò pou ale ak sòti nan estasyon bis sa yo.
 

Fanmi mwen aplike ane pase a epi/oswa yo te mete timoun mwen an sou lis datant METCO a. Èske nou dwe aplike ane sa a?

Wi. Ou dwe aplike pou tiraj METCO a chak ane si ou pa te jwenn plasman nan yon lekòl patnè METCO pandan ane anvan an.

Pou plis repons ak Kesyon ki Souvan Poze (FAQ) sou METCO yo, tanpri ale sou sitwèb METCO a.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la