Mary Lyon High School

BPS/Distri9kyèm - 12zyèm
95 Beechcroft Street, Allston/Brighton
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 137 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 7:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:30am-3:30am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8351
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Sa se yon lekòl ki gen enskripsyon louvri. Klike sou Aplike sou Entènèt pou verifye disponibilite a.
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou klas 9yèm ane
29 janvye 2021
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou tout klas yo
5 avril 2021
Aplikasyon sou entènèt

Enfòmasyon sou lekòl la

Mary Lyon High School pran angajman ofri yon anviwònman aprantisaj ki entegre tout elèv nèt kote yo chanje oswa kreye kondisyon yo pou pèmèt elèv ansèyman jeneral yo ak elèv ki gen andikap yo maksimize potansyèl yo. Nou fè tout posib nou pou soutni tout elèv yo pou yo kapab respekte oswa depase estanda akademik yo, epi devlope teknik pou yo vin konpetan nan lavi toulejou yo. Nou edike chak elèv k`òm yon moun inik ki pare pou fè fas a defi yon kominote ki kontinye vin pi divès ak global.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Gradyasyon ak prezans nan kolèj

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
92.6%
Elèv ki gen andikap
87.5%
Gwo bezwen
91.7%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
100%
Azyatik
-%
Ispanik/Latino
90%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
87.5%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
82.8%
Elèv ki gen andikap
13.3%
Gwo bezwen
85.2%
Afriken Ameriken/Nwa
-%
Ispanik/Latino
-%
Blan
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

137
Enskripsyon total
Divèsite elèv
36.10
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Retansyon pwofesè

Lekòl
84%
Distri
87.1%
Eta
87.7%

Pèfòmans elèv

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Sa se yon lekòl ki gen enskripsyon louvri. Klike sou Aplike sou Entènèt pou verifye disponibilite a.
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou klas 9yèm ane
29 janvye 2021
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou tout klas yo
5 avril 2021
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la