Dudley Street Neighborhood Charter School

BPS / Distrik (Horace Mann Charter) K2 - 5yèm
6 Shirley St, Roxbury
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo Eta: Bezwen ankadreman santre/sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 288 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 14:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:30am-4:30am
clock icon
Anvan lekòl 8:30am-8:45am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8507
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Delè enskripsyon pou tiraj
28 FEVRIYE 2019
Enskri nan lotri

Enfòmasyon sou lekòl la

Misyon nou se bay tout etidyan yon edikasyon klas mondyal, prepare yo pou siksè akademik alontèm ak angajman sivik responsab; k ap pèmèt yo sèvi kòm motè nan devlopman kapital imen ak sosyal la, prepare nouvo pwofesè pou fòme etidyan ki ekselan nan tout Boston an; ak pou sèvi kòm yon kolaboratè nan favorize amelyorasyon tout lekòl nan rejyon Dudley la.

Randman lekòl la

Done sou pèfòmans elèv yo ki afiche pi ba a soti nan rezilta nouvèl Jenerasyon MCAS a. Pou plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sitwèb Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè an (DESE) sou sitwèb. Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done ki anba yo reprezante tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman yon sèl lekòl, sof si gen lòt konsiy. Si yo pa montre done yo, li pa disponib pou lekòl sa a (pa egzanp lekòl la ka pa genyen okenn klas yo teste yo, oswa li ka twò piti pou yo pibliye nòt li yo piblikman). 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

diminisyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Sa gen ladann nòt pou tout klas yo te fè tès pou yo nan lekòl la.

Angle
Matematik

Demografi & divèsite

278
Enskripsyon total
Divèsite elèv
24.00
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Dejene gratis pou tout elèv yo ant 8:15 ak 8:45.

Pwogram apre lekòl

Nan Mèkredi: Ant 3:15 jiska 4:30: aktivite atistik, byennèt, eksplorasyon tematik ak leson nan kad jounen lekòl pwolonje nou an pou tout elèv, san pa gen frè pou peye.

Trajektwa

Plas garanti pou klas 6yèm nan Dearborn STEM Academy 6yèm-12yèm .

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Delè enskripsyon pou tiraj
28 FEVRIYE 2019
Enskri nan lotri

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la