Kijan pou aplike pou lekòl yo

Kòm yon fanmi nan Boston, ou gen anpil opsyon lekòl. Sa yo gen ladann:

 • Boston Public Schools ("lekòl distri yo" oswa "BPS")
 • Lekòl piblik endepandan yo
 • Lekòl pawasyal yo
 • METCO (yon pwogram kote elèv yo nan Boston vwayaje pou ale lekòl nan lòt vil ak lokalite)
 • Lekòl prive/endepandan yo

Anba w ap jwenn deskripsyon an detay sou kijan pou enskri timoun ou an nan nenpòt nan opsyon sa yo. Si ou gen nenpòt kesyon sou pwosesis sa a, voye yon imèl ba nou nan contact@bostonschoolfinder.org.

 

Pwosesis enskripsyon pou Boston Public Schools (BPS)

Gen anviwon 125 lekòl BPS nan vil la k ap sèvi plis pase 50,000 elèv an total nan chak klas - soti nan pre-kindègadenn (3 an) rive nan lekòl segondè (18 an e plis).

Kijan pou mwen enskri pitit mwen an pou BPS?

Ou ka enskri timoun ou an nan nenpòt BPS Welcome Center. Ou dwe ale an pèsòn pou ka enskri. Anvan ou ale, chèche opsyon lekòl ou a nan discoverBPS.org ak nan Boston School Finder. Yon fwa ou pare pou ale an pèsòn, asire ou pote:

 • de prèv adrès nan Boston
 • sètifika nesans oswa paspò timoun ou an
 • dosye vaksen ajou timoun ou an
 • foto idantifikasyon paran

Kilè mwen de enskri timoun mwen an nan BPS pou otòn 2019 la?

Enskripsyon pou BPS la kòmanse byen bonè - peryòd enskripsyon priyoritè a se janvye rive mas nan menm ane timoun ou an pral antre lekòl. Pa egzanp, si timoun ou an pral antre nan kindègadenn nan septanm 2019 la, kidonk ou dwe planifye pou enskri ant janvye ak mas 2019.  Nou vreman rekòmande ou enskri pandan premye peryòd enskripsyon an pou klas timoun ou an ap antre a. Sa se pi bon fason pou asire ou jwenn yon plas nan yon lekòl ke ou vle.

 • 3 janvye rive 1ye fevriye 2019: Pre-kindègadenn (3 oswa 4 an rive 1ye septanm 2019), 6yèm, 7yèm oswa 9yèm ane pou premye tou peryòd enskripsyon an
 • 11 fevriye - 22 mas 2019: Kindègadenn (K2 - 5 an rive 1ye septanm 2019) oswa nenpòt lòt klas pou premye peryòd enskripsyon an

Èske gen plasman pou lekòl espesyal nan BPS?

Wi. Gen plizyè kalite lekòl nan BPS kote elèv yo enskri andeyò pwosesis asiyasyon estanda a.

 • Plasman sou baz bezwen endividyèl – Gen kèk lekòl ki bay pwogram ki espesyalize anpil pou elèv ki gen gwo bezwen aprantisaj, fizik ak langaj; elèv ki gen Pwogram Edikasyon Endividyalize (IEP); ak Elèv k ap Aprann Angle (ELL). Nòmalman, BPS pral bay rekòmandasyon pou sipò ak plasman anplis pandan enskripsyon an.
 • Kou Travay Avanse – Gen kèk lekòl ki ofri Kou Travay Avanse (AWC) pou 4yèm-6yèm ane. Si yo envite yon elèv nan Kou Travay Avanse dapre rezilta tès li yo, y ap voye yon avètisman ba li an janvye epi y ap voye ba li yon fòmilè chwa lekòl ki gen AWC. Elèv ki envite yo epi ki vle patisipe dwe chwazi opsyon lekòl ki di AWC a (pa egzanp, Murphy AWC"). Aprann plis isit la. 
 • Lekòl egzamen – Boston gen twa “lekòl egzamen” ki sèvi elèv ki nan klas 7yèm – 12yèm. Admisyon nan lekòl sa yo chita sou mwayèn ak nòt nan tès yo nan Egzamen Dantre Lekòl Endepandan (ISEE) yo, yon egzamen nasyonal. Elèv ki enterese yo dwe asire yo pran ISEE a epi soumèt lekòl egzamen yo nan lis preferans yo nan mwa janvye. Aprann plis isit la
 • Lekòl segondè pilòt – Gen plizyè "lekòl pilòt" nan Boston ki jere pwòp pwosesis admisyon yo. Nan kèk ka, sa mande pou soumèt yon fòm enskripsyon apa bay lekòl la. Boston School Finder bay yon lyen pou fòm enskripsyon sa yo sou paj pwofil chak lekòl oswa ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sit entènèt BPS. Lekòl segondè pilòt yo ki egzije pwòp pwosesis admisyon yo gen ladann:
  • Boston Arts Academy (BAA)
  • Boston Community Leadership Academy (BCLA)
  • Fenway High School
  • New Mission High School
 • Horace Mann Charter Schools – Admisyon nan lekòl piblik endepandan Horace Mann (ke yo rele tou "nan distri") yo se pa mwayen tiraj louvri. Boston School Finder bay yon lyen pou fòm enskripsyon an pou elèv ki enterese yo ka ranpli sou paj pwofil lekòl piblik endepandan Horace Mann. Lekòl piblik endepandan Horace Mann charter yo se:
  • Boston Day & Evening Academy
  • Boston Green Academy
  • Dudley Street Neighborhood Charter School
  • Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
  • UP Academy Boston
  • UP Academy Dorchester

Èske gen lòt bagay mwen ta dwe konnen?

Pou byen pwofite de vizit nan BPS Welcome Center a, nou ankouraje ou anpil pou fè sa ki annapre a anvan randevou ou a:

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou www.bostonpublicschools.org/register, oswa gade videyo BPS sa sou pwosesis enskripsyon an:

 

Pwosesis enskripsyon pou lekòl piblik endepandan Commonwealth yo

Lekòl piblik endepandan Commonwealth yo se lekòl piblik ki pa afilye ak okenn lòt distri. Lekòl piblik endepandan nan Boston yo sèvi anviwon 11,000 elèv nan tout klas pou tout vil la. Lekòl piblik endepandan yo lib pou ede ak admèt elèv atravè yon tiraj louvri. Elèv yo pa gen pou pran tès oswa montre nòt yo pou antre nan tiraj la. Si yo jwenn admisyon atravè tiraj la, yo ka chwazi swa pou antre oswa pa antre.

Kijan pou mwen enskri pitit mwen an pou yon lekòl endepandan sou kontra?

Ou ka enskri pou pifò lekòl piblik endepandan nan Boston nan sèvi ak sistèm aplikasyon sou entènèt Lekòl piblik endepandan nan Boston. Ou ka chwazi ki lekòl ou vle antre non ou pou tiraj pou li epi soumèt yon aplikasyon. Bridge Boston Charter School gen yon pwosesis apa ke ou ka jwenn isit la.

Kilè mwen ta dwe enskri pitit mwen an pou yon lekòl endepandan sou kontra?

Tout aplikasyon yo dwe fèt nan dat 28 fevriye 2019. Si ou pa soumèt aplikasyon ou an rive nan dat sa a, ou ap gen pou tann pou wè si lekòl endividyèl yo gen tiraj anplis pita nan prentan an oswa tann jiska lòt ane.

 

Pwosesis enskripsyon pou lekòl katolik yo

Li sitiye nan vil la, anpil fanmi ki soti nan tout relijyon chwazi yon lekòl katolik.

Kouman e kilè pou m enskri pitit mwen an pou Lekòl Katolik?

Chak lekòl jere pwòp pwosesis aplikasyon li ak delè ki apa. Pou aprann plis sou jan pou enskri nan lekòl espesifik yo, ale sou paj Boston School Finder yo epi klike sou "Aplike Kounya". Sa pral mennen ou sou paj aplikasyon lekòl la.

Èske gen lòt bagay mwen ta dwe konnen?

Kontrèman ak BPS ak lekòl piblik endepandan yo, pifò lekòl katolik yo koute lajan pou ale ladan yo. Lekòl sa yo an jeneral eseye bay èd finansye pou rann lekòl la abòdab pou tout moun, kidonk li enpòtan pou mande èd finansye epi opòtinite bous detid anvan ou aplike.

 

Pwosesis enskripsyon pou METCO

Nan pwogram METCO a, elèv Boston yo vwayaje nan bis pou ale lekòl nan lokalite ki pre yo. Nenpòt fanmi nan Boston kalifye pou aplike pou METCO.

Kouman pou mwen enskri pitit mwen an pou METCO?

Gen yon lis datant pou plas nan METCO, kidonk yon plasman pa garanti. Pou enskri, ou dwe ale nan biwo ki sitiye nan 40 Dimock St. nan Roxbury.

Èske gen lòt bagay mwen ta dwe konnen?

Yo mete elèv yo nan lis datant METCO pa rapò ak dat yo te resevwa yo a, kidonk panse ak opsyon sa a, nou ankouraje ou enskri bonè. Ou ka aprann plis sou sit entènèt METCO a.

 

Pwosesis enskripsyon pou lòt lekòl prive yo

Boston se lakay plis pase 30 lekòl prive ki pa katolik, kote ou ka jwenn tout nan Boston School Finder.

Kijan epi ki lè pou mwen enskri pitit mwen an pou lekòl prive?

Chak lekòl jere pwòp pwosesis aplikasyon li ak delè ki apa. Pou aprann plis sou jan pou enskri nan lekòl espesifik yo, ale sou paj Boston School Finder yo epi klike sou "Aplike Kounya". Sa pral mennen ou sou paj aplikasyon lekòl la.

Èske gen lòt bagay mwen ta dwe konnen?

Kontrèman ak BPS ak lekòl piblik endepandan yo, pifò lekòl prive yo koute lajan pou ale. Gen kèk lekòl ki bay èd finansye pou rann lekòl la abòdab pou tout moun, kidonk li enpòtan pou poze kesyon sou èd finansye ak opòtinite bous detid yo anvan ou aplike.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la