Qaabka iyo Goorta aad iska Qorayso Dugsi

 

Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tillaabooyinka lagu codsan karo dhammaan noocyada dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkan sannad dugsiyeedka 2022-2023.
 

Bilaha Noofambar, Diisambar, iyo Janaayo 2021, dulmar kusamee waxyaabaha aad kala dooran karto.

 • Dib u eegis ku samee noocyada dugsiyada kuyaala Boston (iyo meelaha ka shisheeya) ee ay heli karaan qoyskaagu.

 • Abuur liiska dugsiyada aad iska diiwaangelin doonto ama aad codsan doontid. Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso nooc kasta oo dugsi ah, maadaama aadan dammaanad u heli karin meelayn lagaa siiyo dugsi gaar ah. 

 • Dib u eegis ku samee tayada xogta dugsigaoo booqo dugsi kasta ee aad danaynayso xaadiridiisa. Ayadoo loo sababaynayo safmarka socda,booqashada fool ka foolka ah ee dugsiyada waxaa dhici karta in aan laga heli karin dugsi kasta ee aad danayso. Qooysaska waxaa lagula talinayaa in ay la xariiraan  si shaqsi ah dugsiyada ayadoo loo tixgalinayo awooda lasiinkaro booqashooyinka ama aragtiyada.
   

Bisha Janaayo, Febaraayo iyo Maarso 2022, iska qor oo codso dugsiyada ku jira liiskaaga.

Waxaad codsan kartaa noocyo badan oo dugsiyo ah oo aad sidaad rabto, laakiin ma jiro hal qaab oo isku si looga codsado dugsi kasta; nooc kasta oo dugsi ah wuxuu leeyahay habraac gaar ah.

Xusuusnoow: marwalba waad diidi kartaa kursi kasta oo aad iska diiwaangelisay ama aad codsatay oo aad heshay—laakiin ma diidi kartid kursi aadan helin maxaa yeelay iskama aadan diiwaangalin ama codsan.

 • Si aad iskaga diiwanagaliso Boston Public Schools, booqo barta DiscoverBPS.orgoola xariir Adeegyada Soo dhawaynta inta lagu jiro wareega diiwaangalinta muhiimada gaarka ah leh.

  • Diiwaangalinta mudnaanta leh ee loo samaynaayo ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, waxayna 9 bilaabmaysaa maalinta Janaayo 5, 2022 waxayna xirmaysaa Janaayo28, 2022.

  • Diiwaan gelinta muhiimada leh ee ardayda galaysa dhammaan fasalada kale (K2, 1-5, 8, 10-12) ayaa bilaabanaysa Feebaraayo 7, 2022 wuxuuna xirmayaa Abriil 1, 2022.

  • Wixii macluumaad faahfaahsan ah oo ku saabsan isdiiwaangalinta dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Macluumaadka Sida la iska Diiwaangaliyo Dugsiyada BPS .

 • Si aad u codsato bakhtiyaa nasiibka Dugsiyada Dowliga ah ee Boston Chareter, halkaan oonleen ahaan oga buuxi codsiga www.applybostoncharters.org

  • Codsiga bakhtiya-nasiibka ah ee dugsiyada charter ku wuxuu furmayaa  Oktoobar 1, 2021  wuxuuna xirmayaa Feebaraayo  28, 2022.

  • Si aad u hesho xog dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan iska qorista dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Xogta Qaabka la iskaga Diiwaangasho Dugsiyada Charter ka ah.
 • Si aad u codsato dugsiyada gaarka ah ee ku xiran diinta iyo dugsiyada madaxa banaan, fadlan kafiiri boggaga interneetka ee dugsiyada gaarka loo leeyahay si aad uga hesho macluumaadka codsiyada iyo waqtiyada u cayiman codsiyada.
   

Bilaha Maarso, Abriil, iyo Maayo 2022, dib u eegis ku samee meelaynnada dugsigaaga oo go'aan ka gaar.

 • Dib u eegis ku samee meelayntaada dugsiga. Ayadoo laga fiirinaayo noocyada dugsiyada aad codsatay, waxaad heleysaa ogaysiisyada meeleyn waqtiyo kala duwan:

  • BPS waxay caadiyan ogaysiiyaan qoysaska ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, iyo 9 meelayntooda dugsiga bisha Maarso 31; dhammaan fasalada kale waxay helayaan meelayntooda dugsiga bisha Maayo 31.

  • Bakhtiyaa naasiibka dugsiyada dowliga ah ee boston charter wuxuu dhici doonaa 9, 2022. Dugsiyadaanu caadiyan waxay ardayda ogaysiiyaan natiijada bakhtiyaa nasiibkooda horaanta Maarso. 

  • Meeleynta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo ogeysiisyada ayaa xilliyo kala duwan dhaca ayadoo ku xiran dugsiga.

  • Degmooyinka METCO waxay ogeysiiyaan qoysaska meelaynta xilliga gu'ga iyo xagaaga, illaa horraanta Febaraayo iyo dhammaadka Sebteembar, marka sannad dugsiyeedku uu mar horaba biloowday. (Sababtaas awgeed, METCO waxay kula talinaysaa qoysaska inay haystaan ikhtiyaariyada iska qorista dugsiyo kale oo u diyaarsan marka lagu daro codsashada bakhtiyaa nasiibka METCO.)

 • Marka laylisyada iskuulkaaga, natiijooyinka bakhtiyaa nasiibka, aqbalaada iskuulka, ogeysiisyada liiska sugitaanka, go'aamada kaalmada dhaqaale ay soo baxaan, waxaad tixgelisaa waxa mudnaanta koobaad u ah qoyskaaga iyo ardayga. Si taxadar leh u eeg inuu jiro wax xilli ah oo loo qabtay aqbalaadaada (Haddiiba ay jiraan). Keena Sida loo gaaro go'aankaaga ugu dambeeya ee ku aaddan Iskuulka Tusmeeye wuxuu kaa caawin karaa inaad noqotid mid diyaarsan inta aad gaareysid go'aankaaga ugu dambeeya.

 • Ugu dambeyntiina, dooro dugsiga kuugu habboon oo ka qor ardaygaaga.

 • Mar alla markii aad go'aanka gaadho, horay usoco oo ardaygaaga ka qor dugsigiisa.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican