Qaabka iyo Goorta aad iska Qorayso Dugsi

 

Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tillaabooyinka lagu codsan karo dhammaan noocyada dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkan sannad dugsiyeedka 2021-2022.
 

Bilaha Noofambar, Diisambar, iyo Janaayo 2020, dulmar kusamee waxyaabaha aad kala dooran karto.

 • Dib u eegis ku samee noocyada dugsiyada kuyaala Boston (iyo meelaha ka shisheeya) ee ay heli karaan qoyskaagu.

 • Abuur liiska dugsiyada aad iska diiwaangelin doonto ama aad codsan doontid. Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso nooc kasta oo dugsi ah, maadaama aadan dammaanad u heli karin meelayn lagaa siiyo dugsi gaar ah. 

  • Ka baro xog dheeraad ah oo ku saabsan dugsi kasta oo kujira liiskaaga adoo adeegsanaya aaladeena Boston School Finder si aad u eegto boggaga Profile-ka dugsiga ee faahfaahsan ee dugsi walba oo liiskaaga ku jira AMA

 • Dib u eegis kusamee xogta tayada dugsiga oo booqo dugsi walba oo aad xiisaynayso inaad dhigato. Ogaysiis gaar ah oo ku aadan 2020: Sabab la xariirta aafada korona fayras oo socota, booqashada tooska dugsiga loogu tagaayo ayaa laga yaabaa inaan laga heli karin dugsi kasta ood doonayso. qoysaska waxaa lagu boorinayaa inay la xariiraan dugsiyada gaarka ah si ay u waydiiyaan inay bixin karaan booqashooyinka dugsiga iyo indho-indhayn.
   

Bisha Janaayo, Febaraayo iyo Maarso 2021, iska qor oo codso dugsiyada ku jira liiskaaga.

Waxaad codsan kartaa noocyo badan oo dugsiyo ah oo aad sidaad rabto, laakiin ma jiro hal qaab oo isku si looga codsado dugsi kasta; nooc kasta oo dugsi ah wuxuu leeyahay habraac gaar ah.

Xusuusnoow: marwalba waad diidi kartaa kursi kasta oo aad iska diiwaangelisay ama aad codsatay oo aad heshay—laakiin ma diidi kartid kursi aadan helin maxaa yeelay iskama aadan diiwaangalin ama codsan.

 • Si aad iskaga diiwanagaliso Boston Public Schools, booqo barta DiscoverBPS.orgoola xariir Adeegyada Soo dhawaynta inta lagu jiro wareega diiwaangalinta muhiimada gaarka ah leh.

  • Diiwaangalinta mudnaanta leh ee loo samaynaayo ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, waxayna 9 bilaabmaysaa maalinta Janaayo 5, 2021 waxayna xirmaysaa Janaayo29, 2021.

  • Diiwaan gelinta muhiimada leh ee ardayda galaysa dhammaan fasalada kale (K2, 1-5, 8, 10-12) ayaa bilaabanaysa Feebaraayo 8, 2021 wuxuuna xirmayaa Abriil 2, 2021.

  • Wixii macluumaad faahfaahsan ah oo ku saabsan isdiiwaangalinta dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Macluumaadka Sida la iska Diiwaangaliyo Dugsiyada BPS .

 • Si aad u codsato hanaanka bakhi-ya nasiibka ah ee Boston Dugsiyada Public Charter, kudir codsigaaga si oonleen ah www.applybostoncharters.org.

  • Codsiga bakhtiya-nasiibka ah ee dugsiyada charter ku wuxuu furmayaa  Oktoobar 1, 2020  wuxuuna xirmayaa Feebaraayo  28, 2021.

  • Si aad u hesho xog dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan iska qorista dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Xogta Qaabka la iskaga Diiwaangasho Dugsiyada Charter ka ah.
 • Si aad u codsato dugsiyada gaarka ah ee ku xiran diinta iyo dugsiyada madaxa banaan, fadlan kafiiri boggaga interneetka ee dugsiyada gaarka loo leeyahay si aad uga hesho macluumaadka codsiyada iyo waqtiyada u cayiman codsiyada.
   

Bilaha Maarso, Abriil, iyo Maayo 2021, dib u eegis ku samee meelaynnada dugsigaaga oo go'aan ka gaar.

 • Dib u eegis ku samee meelayntaada dugsiga. Ayadoo laga fiirinaayo noocyada dugsiyada aad codsatay, waxaad heleysaa ogaysiisyada meeleyn waqtiyo kala duwan:

  • BPS waxay caadiyan ogaysiiyaan qoysaska ardayda galaaya faslada K0, K1, 6, 7, iyo 9 meelayntooda dugsiga bisha Maarso; dhammaan fasalada kale waxay helayaan meelayntooda dugsiga bisha Maayo.

  • Bakhtiyaa nasiibka Dugsiyada Charter ee Dadweynaha Boston Commonwealth waxa uu dhacayaa Maarso 9, 2021. Dugsiyadaanu caadiyan waxay ardayda ogaysiiyaan natiijada bakhtiyaa nasiibkooda horaanta Maarso. 

  • Meeleynta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo ogeysiisyada ayaa xilliyo kala duwan dhaca ayadoo ku xiran dugsiga.

  • Degmooyinka METCO waxay ogeysiiyaan qoysaska meelaynta xilliga gu'ga iyo xagaaga, illaa horraanta Febaraayo iyo dhammaadka Sebteembar, marka sannad dugsiyeedku uu mar horaba biloowday. (Sababtaas awgeed, METCO waxay kula talinaysaa qoysaska inay haystaan ikhtiyaariyada iska qorista dugsiyo kale oo u diyaarsan marka lagu daro codsashada bakhtiyaa nasiibka METCO.)

 • Marka laylisyada iskuulkaaga, natiijooyinka bakhtiyaa nasiibka, aqbalaada iskuulka, ogeysiisyada liiska sugitaanka, go'aamada kaalmada dhaqaale ay soo baxaan, waxaad tixgelisaa waxa mudnaanta koobaad u ah qoyskaaga iyo ardayga. Si taxadar leh u eeg inuu jiro wax xilli ah oo loo qabtay aqbalaadaada (Haddiiba ay jiraan). Keena Sida loo gaaro go'aankaaga ugu dambeeya ee ku aaddan Iskuulka Tusmeeye wuxuu kaa caawin karaa inaad noqotid mid diyaarsan inta aad gaareysid go'aankaaga ugu dambeeya.

 • Ugu dambeyntiina, dooro dugsiga kuugu habboon oo ka qor ardaygaaga.

 • Mar alla markii aad go'aanka gaadho, horay usoco oo ardaygaaga ka qor dugsigiisa.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican