O'Bryant School of Math and Science

BPS / Distri (lekòl ki gen egzamen dantre)7kyèm - 12zyèm
55 Malcolm X Blvd, Roxbury
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Atenn oswa depase objektif yo
Atenn oswa depase objektif yo
Nivo eta:Atenn oswa depase objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 1624 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 16:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:20am-1:40am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-9932
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Enfòmasyon sou lekòl la

O’Bryant se sèl lekòl egzamen ki reflete popilasyon elèv BPS yo an jeneral. Nou gen yon konsantrasyon STEM avèk disiplin jeni ak syans sante yo epitou yon bann kou syans imèn. Pwogram sou plas nou yo gen ladann mizik, boza vizyèl, NJROTC ak wobotik avèk yon laboratwa modèn.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Gradyasyon ak prezans nan kolèj

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
97.6%
Elèv ki gen andikap
92.9%
Gwo bezwen
97%
Elèv k ap aprann angle
96%
Afriken Ameriken/Nwa
99%
Azyatik
98.6%
Ispanik/Latino
96.3%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
95.8%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
85.7%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
86.3%
Elèv ki gen andikap
80%
Gwo bezwen
86.4%
Afriken Ameriken/Nwa
85.7%
Ispanik/Latino
94.9%
Blan
70.8%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

1624
Enskripsyon total
Divèsite elèv
106.60
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Retansyon pwofesè

Lekòl
89%
Distri
87.1%
Eta
87.7%

Pèfòmans elèv

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la