Boston Latin Academy

BPS / Distri (lekòl ki gen egzamen dantre)7kyèm - 12zyèm
205 Townsend Street, Roxbury
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Atenn oswa depase objektif yo
Atenn oswa depase objektif yo
Nivo eta:Atenn oswa depase objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Relouvri ak KOVID- 19

Ikòn pou kalandriye
Dat kòmansman * septanm 21 , 2020
Ikòn pou liv
Modèl relouvri Hibrid, ak opsyon pou ale sou entènèt
Ikòn pou enfòmasyon
Pou plis detay Klike isit la


Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 1787 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 20:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:20am-1:40am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-9957
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
link icon
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Rezime sou lekòl la

Boston Latin Academy gen san trant senk ane istwa ekselans akademik avèk yon pousantaj eksepsyonèl elèv ki rantre nan kolèj. Nou vante tèt nou de yon kò elèv ki reprezante popilasyon miltikiltirèl, milti-etnik ki rich nan Boston ak administratè devwe ak pwofesè ki defye epi ankouraje elèv yo. Nou devlope kourikoulòm nou an pou asire tout elèv yo byen pare pou reyisi nan kolèj e nan lavi a. Nou vle estimile elèv nou yo gras a yon kourikoulòm solid, e an menm tan n ap bay yo konpetans yo bezwen pou reyisi.

Pwen enpòtan yo

 • Yon lekòl egzamen ki prepare pou kolèj.
 • Estanda ki wo nivo pou rigè akademik nan yon anviwònman ki ankourajan.
 • National Blue Ribbon School of Excellence.
 • Etazini nonmen li kòm lekòl segondè ameriken ki eksepsyonèl.
 • Rekò eksepsyonèl plasman kolèj.
 • Kou donè ak kou nivo avanse (AP) nan tout matyè yo.
 • Pwofesè devwe ki estimile elèv yo e ankouraje yo.
 • Pwogram egzanplè leson ant kamarad.
 • Patenarya avèk IBM.
 • Mizik, atizay ak pwogram teyat.
 • Efè tèmik pou sal klas ki pa deyò.
 • Ekip espò ak klèb konpetitif.
 • Kò elèv divès.
 • Pwogram leson ant kamarad.
 • Òganizasyon paran aktif.
 • Asosyasyon ansyen elèv ki bay ankadreman.
 • ESL (elèv k ap aprann angle) nan edikasyon jeneral

Opsyon sipò yo

Done lekòl

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
96.5%
Elèv ki gen andikap
83.3%
Gwo bezwen
94.9%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
97.6%
Azyatik
95.5%
Ispanik/Latino
94.3%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
97.4%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
100%
Pèfòmans elèv
To Retansyon Pwofesè
Lekòl
93.4%
Distri
87.1%
Eta
87.7%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
90.4%
Elèv ki gen andikap
-%
Gwo bezwen
83.9%
Afriken Ameriken/Nwa
93.8%
Ispanik/Latino
86.5%
Blan
87.2%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
1787
Enskripsyon total
Divèsite elèv
Divèsite pwofesè
114.90
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen

Andeyò kourikoulòm nan

Klèb
Gen 43+ klèb ki disponib pou elèv yo. Egzanp yo gen ladan Academy Actors (teyat), Klèb Anime, Klèb Arab, Klèb Atistik, Certamen (Klèb Laten), Koral, Klèb Klasik, Big Sister, Volontè Klan Dragon, Anbasadè Elèv
Espò
Baskètbòl pou ti gason, foutbòl pou ti fi
Akademik
National Honor Society

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la