Boston Latin Academy

BPS / Distri (lekòl ki gen egzamen dantre)7kyèm - 12zyèm
205 Townsend Street, Roxbury
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Akoz dezòd pandemik nan koleksyon done nan 2020 ak 2021,
nivo sa a reflete evalyasyon done/kalite lekòl la nan Otòn 2019.

Atenn oswa depase objektif yo
Atenn oswa depase objektif yo
Nivo eta:Atenn oswa depase objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 1685 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 19:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:20am-1:40am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-9957
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Enfòmasyon sou lekòl la

Boston Latin Academy gen san trant senk ane istwa ekselans akademik avèk yon pousantaj eksepsyonèl elèv ki rantre nan kolèj. Nou vante tèt nou de yon kò elèv ki reprezante popilasyon miltikiltirèl, milti-etnik ki rich nan Boston ak administratè devwe ak pwofesè ki defye epi ankouraje elèv yo. Nou devlope kourikoulòm nou an pou asire tout elèv yo byen pare pou reyisi nan kolèj e nan lavi a. Nou vle estimile elèv nou yo gras a yon kourikoulòm solid, e an menm tan n ap bay yo konpetans yo bezwen pou reyisi.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Sa gen ladann nòt pou tout klas yo te fè tès pou yo nan lekòl la.

Angle
Matematik

Ki kantite elèv te rive gradye?

Gradyasyon ak asistans nan inivèsite a

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
97.9%
Elèv ki gen andikap
100%
Gwo bezwen
97.9%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
97%
Azyatik
98.7%
Ispanik/Latino
98.9%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
96.7%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
100%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
75.7%
Elèv ki gen andikap
59.1%
Gwo bezwen
77.2%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
76.7%
Azyatik
83.6%
Ispanik/Latino
68.6%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
74.7%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

1685
Enskripsyon total
Divèsite elèv
125.20
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la