Boston Latin Academy

BPS / Distri (lekòl ki gen egzamen dantre)7kyèm - 12zyèm
205 Townsend Street, Roxbury
Nivo lekòl la:
Nivo 2

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Pwogrè konsiderab pou atenn objektif yo
Pwogrè konsiderab pou atenn objektif yo
Nivo Eta a: Pwogrè Sibstansyèl pou atenn objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 1693 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 19:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:20am-1:40am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-9957
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Enfòmasyon sou lekòl la

Youn nan twa lekòl piblik nan Boston yo, ki se Boston Latin Academy gen plis pase san trant senk lane depi l ap bay bon sèvis nan edikasyon avèk yon pousantaj eksepsyonèl nan plasman inivèsite yo. Nou fyè dèske nou gen yon kò etidyan ki reprezante yon gwo pati nan popilasyon miltikiltirèl ak milti-etnik Boston an, ansanm ak administratè ak pwofesè k ap reveye devouman epi ankouraje etidyan yo. Nou devlope pwogram etid sa pou asire n tout etidyan yo byen prepare pou yo fè siksè nan inivèsitè ak nan lavi yo. Sa n ap chèchè fè atravè pwogram etid sa a, se ankouraje etidyan yo pandan n ap ba yo teknik pou yo fè siksè.

Randman lekòl la

Done sou pèfòmans elèv yo ki afiche pi ba a soti nan rezilta nouvèl Jenerasyon MCAS a. Pou plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sitwèb Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè an (DESE) sou sitwèb. Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done ki anba yo reprezante tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman yon sèl lekòl, sof si gen lòt konsiy. Si yo pa montre done yo, li pa disponib pou lekòl sa a (pa egzanp lekòl la ka pa genyen okenn klas yo teste yo, oswa li ka twò piti pou yo pibliye nòt li yo piblikman). 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Sa gen ladann nòt pou tout klas yo te fè tès pou yo nan lekòl la.

Angle
Matematik

Ki kantite elèv te rive gradye?

Gradyasyon ak asistans nan inivèsite a

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
97.2%
Elèv ki gen andikap
100%
Gwo bezwen
96.5%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
100%
Azyatik
96%
Ispanik/Latino
95.3%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
97%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
100%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
79.8%
Elèv ki gen andikap
59.1%
Gwo bezwen
81.2%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
74.1%
Azyatik
91.7%
Ispanik/Latino
75.8%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
78.8%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

1723
Enskripsyon total
Divèsite elèv
140.80
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon egzamen.
Aprann plis.

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la