Cách Thức Đăng Ký Các Trường Thi Tuyển

 

 

Trường Thi Tuyển là gì?

Các Trường Công Lập Boston (BPS) có ba “trường thi tuyển” dành cho học sinh lớp 7–12. (Tại các khu vực khác trên cả nước, những trường dạng này có thể được gọi là “trường chuyên”).

Ba trường thi tuyển của Boston là:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Việc xét tuyển vào các trường thi tuyển này được xác định bởi điểm số và thành tích của học sinh qua đợt đánh giá do học khu xác định. Mỗi trường thi tuyển sẽ chấp nhận các học sinh vào lớp 7 và một nhóm khác theo học lớp 9. 

Trường O'Bryant cũng chấp nhận một số lượng nhỏ học sinh vào học lớp 10. Lưu ý: Trường O’Bryant sẽ không nhận học sinh lớp 10 cho năm học 2022-2023.

Những ai đủ điều kiện đăng ký và theo học Trường Thi Tuyển?

Đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 1. Học sinh hiện tại phải đang theo học lớp 6, 8 hoặc 9 (chỉ đối với trường O’Bryant) để có thể đăng ký;  

 2. Học sinh phải cư trú tại Thành Phố Boston. 

Bắt buộc phải chứng minh lưu trú đối với học sinh hiện không theo học tại Các Trường Công Lập Boston. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh nơi cư trú đối với học sinh không theo học tại BPS muốn đăng ký các trường thi tuyển.

Quy Trình Tuyển Sinh Của Trường Thi Tuyển BPS cho Năm Học 2022-2023

 • Chỉ áp dụng cho năm học 2022-2023: Không cần đăng ký kỳ thi đầu vào. Vào tháng 7 năm 2021, Ủy Ban Trường Học Boston đã bỏ phiếu để tạm dừng việc sử dụng bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa trong năm học 2021-2022 để tuyển sinh vào ba trường thi tuyển trong năm học 2022-2023.

  • Học sinh phải đạt điểm trung bình (GPA) tối thiểu để được xét mời vào một trường thi tuyển BPS.

  • Đối với việc xét tuyển cho năm học 2022-2023, người đăng ký phải đạt điểm GPA từ B trở lên dựa trên điểm số của Nghệ Thuật Anh Ngữ (ELA), Toán, Khoa Học và Nghiên Cứu Xã Hội theo các kỳ chấm điểm đã hoàn thành từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 của năm học hiện tại.

  • GPA là điểm tổng hợp trên thang 100 điểm. Để khích lệ sự bình đẳng, học sinh đáp ứng một số điều kiện sẽ được nhận thêm điểm với tổng điểm là 110 hoặc 115 điểm.

  • Để biết thêm thông tin về khả năng đủ điều kiện, điểm số và quy trình mời của trường thi tuyển, vui lòng truy cập trang Trường Thi Tuyển BPS để biết đầy đủ chi tiết.

 • Áp dụng cho năm học 2023-2024 trở đi: Việc tuyển sinh các trường thi tuyển sẽ cần đến cả điểm GPA của học sinh (30%) và điểm thi thuộc đánh giá MAP Growth của NWEA (70%). Xem thêm thông tin về chính sách tuyển sinh của trường thi tuyển trong tương lai tại trang web BPS.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất