Sida loo Codsado Dugsiyada Imtaxaanka

 

 

Waa maxay Dugsiyada Imtixaanaadka?

Boston Public Schools (BPS) waxay leeyihiin saddex “dugsiyada imtixaanaadka ah” oo loogu talagalay ardayda ku jirta fasalada 7–12. Meelaha kale ee dalka kamid ah waxaa laga yaabaa inay ugu yeeraan dugsiyada noocan ah “ dugsiyada magnet.”

Saddexda Dugsi ee Imtaxaanka Boston ayaa kala ah:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Galitaanka imtixaanaadka dugsiyadaan waxaa go'aaminaya dhibcaha ardayga iyo heerka ka gudbiddooda qiimaynta degmadu cayinto. Dugsi kasta oo imtixaan wuxuu aqbalaa ardayda galaaya fasalka 7 iyo koox kale oo ardayda ah fasalka 9. 

Dugsiga O'Bryant waxa kale oo uu aqbalaa tiro yar oo arday ah oo galaaya fasalka 10. Ogsoonow: O’Bryant School ma aqbalayo ardayda fasalka 10 ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 soconaya.

Yaa uqalma inuu codsado uuna dhigto dugsiyada imxaanka?

Dhammaan waxyaabaha soo socdaa waa inay run ahaadaan:

 1. Ardayda waa in hadda lagu diiwaangeliyaa 6aad, 8aad, ama 9aad fasalka saddexaad (O'Bryant kaliya) si ay codsadaan; iyo 

 2. Ardaydu waa inay ku nool yihiin Magaalada Boston. 

Cadeyn degenaansho ayaa looga baahan yahay ardayda hada dhigta Dugsiyada Dadweynaha Boston. Halkaan riix si aad wa uga ogaato hanaanka caddaynta deegaanka ee loogu tala galay ardayda aan BPS ahayn ee raba in ay codsadaan imtixaanka dugsiga.

Nidaamka Cusub ee Imtixaanaadka iska Diiwaangelinta Dugsiyada loogu talagalay Sanad Dugsiyeedka 2022-2023

 • Sanad dugsiyeedka 2022-2023 kaliya: looma baahna imtixaanka qubuulka oo lagu soo galayo. Gudaha Luulyo 2021, Guddiga Dugsiga Boston waxay u codeeyaan in si kumeelgaar ah loo hakiyo isticmaalka tijaabada si fiican loo diyaariyay inta lagu jio aqbalaadda sanad dugsiyeedka 2021-2022 saddexda imtixaan ee dugsiyada sanad dugsiyeedka2022-2023.

  • Ardaydu waa in ay buuxiyaan celceliska dhibcaha fasalka ugu hooseeya (GPA) si looga qaybgaliyo casuumaadda imtixaanka dugsiga BPS.

  • Aqbalaadda sanad dugsiyeedka 2022-2023, codsadeyaashu waa in ay haystaan darajada B ama celcelis GPA ka sareeya ayada oo lagu salaynayo dhibcaha ay ka keneen Aqoonta Luuqadda Ingiriiska(English Language Arts (ELA), Xisaabta, Sayniska, Cilmiga Bulshada oo uu ka keenay muddooyin saxitaan oo dhammaystiran oo u dhexaysa Agoosto 2021 iyo Janaayo 2022 ee sanad dugsiyeedkaan.

  • GPA-ga waxaa laga xisaabiyaa dhibcaha guud ee 100 dhibcood. Si loo dhiirigaliyo sinaanta, ardayda buuxisa shuruudo gaar ah ayaa u qalma in ay helaan dhibco dheeraad ah oo ah 110 kooda ama 115 dhibcood.

  • Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u qalmidda, dhibcaha, iyo hanaanka casuumaadda imtixaanka dugsiga, fadlan bookho Bogga Imtixaanada Dugsiga BPS si aad u hesho tafaasiil dhammaystiran.

 • Sanad dugsiyeedka 2023-2024 iyo kaddibba: Aqbalaadda imtixaanka dugsiyadu waxay u baahan tahay labadaba GPA-ga ardayda (30%) iyo dhibcaha imtixaanka tijaabada ah ee ka imaanaya qiimaynta NWEA MAP Growth (70%). Waxaa la soo galin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xeerarka aqbalaadaha imtixaanaadka dugsiyada ee mustaqbalka Websaytka BPS .

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican