Sida loo Codsado Dugsiyada Imtaxaanka

 

 

Macluumaadkii ugu danbeeyay oo muhiim ah kuna saabsan Sanad Dugsiyeedka 2021-2022 Go'aanada Imtixaanaadka Dugsiga

 • Maajo 2021: Go'aanada imtixaanaadka dugsiga waxaa iimayl loogu diray qoysaska markay ahayd Abriil 28, 2021. Qoysasku waa in sidoo kale boosto loogu soo diro nuqul kamid ah waraaqda go'aanka. Waalidiintu waxay si toos ah u wici karaan Xarunta Soo dhaweynta BP ama waa in ay iimayl u diraan exam@bostonpublicschools.org si ay u aqbalaan ama u diidaan dalabka.

 • Maarso 2021: Talaadada, Maarso 3, 2021, dhegaysi maxkamadeed ayaa la qabtay jaasoo khuseeya hanaanka Imtixaanka Aqbalaadda Dugsiga sanadkaan si looga jawaabo dacw sharciga ah oo laga gudbiyay. BPS waxay la wadaagi doonaan saameyn kasta oo kiisku ku leeyahay jadwalka gelitaanka oo wuxuu toos ugu diraa qoysaska. Cusbooneysiinta ayaa la heli karaa labadii toddobaadba mar, oo ay ku jiraan ku darista waxyaabaha ku jira qaybta Su'aalaha Badanaa La isweydiiyo ee bogga hore ee Dugsiyada Imtixaanka BPS maadaama ayweydiimo ka helaanqoysaska.

 


 

 

Waa maxay Dugsiyada Imtixaanaadka?

Boston Public Schools (BPS) waxay leeyihiin saddex “dugsiyada imtixaanaadka ah” oo loogu talagalay ardayda ku jirta fasalada 7–12. Meelaha kale ee dalka kamid ah waxaa laga yaabaa inay ugu yeeraan dugsiyada noocan ah “ dugsiyada magnet.”

Saddexda Dugsi ee Imtaxaanka Boston ayaa kala ah:

 1. Boston Latin School

 2. Boston Latin Academy

 3. John D. O'Bryant School of Mathematics and Science

Gelitaanka dugsiyada imtixaanaadka waxaa lagu go'aamiyaa dhibcaha ardayga iyo waxqabadkooda imtixaanka caadiga ah. Dugsi kasta oo imtixaan wuxuu aqbalaa ardayda galaaya fasalka 7 iyo koox kale oo ardayda ah fasalka 9. Dugsiga O'Bryant waxa uu kaloo aqbalaa tiro yar oo arday ah oo galaaya fasalka 10.
 

Yaa uqalma inuu codsado uuna dhigto dugsiyada imxaanka?

Dhammaan waxyaabaha soo socdaa waa inay run ahaadaan:

 1. Ardayda waa in hadda lagu diiwaangeliyaa 6aad, 8aad, ama 9aad fasalka saddexaad (O'Bryant kaliya) si ay codsadaan; iyo 

 2. Ardaydu waa inay ku nool yihiin Magaalada Boston. Cadeyn degenaansho ayaa looga baahan yahay ardayda hada dhigta Dugsiyada Dadweynaha Boston. 
   

Sidee ayaad u codsanaysaa Dugsiyada Imtaxaanka?

Intii lagu jiray 25 sano ee lasoo dhaafay, BPS waxay adeegsatay Imtaxaanka Galitaanka Dugsiga ee Madaxa Banaan (ISEE) oo qayb ka ahaa shuruudeeda galitaanka dugsiga ee dugsiyadeeda sadexda ah ee imtaxaanaadka qaada. Laga bilaabo Feebaraayo 2020, imtaxaanka ISEE mar danbe ma ay adeegsan doonto BPS si ay ugu salayso imtaxaanka galitaanka dugsiyada. Waxaan bixin doonaa xog iyo tilmaan dheeraad ah oo ku aadan marka heerka galitaanka dugsiga imtaxaanka oo cusub ay xulato BPS. Fadlan akhri bayaankeena dhamaystiran ee ku aadan Baabi'inta Imtaxaanka ISEE ee Dugsiyada Imtaxaanka ee BPS.
 

Nidaamka Cusub ee Imtixaanaadka iska Diiwaangelinta Dugsiyada loogu talagalay Sanad Dugsiyeedka 2021-2022

Bisha Oktoobar 2020, Gudigga dugsiga Boston ayaa u codeeyay in si ku meel gaar ah loo hakiyo adeegsiga imtaxaanka cusub ee caadiga ah inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2020-2021 si looga qoro ardayda sadexda dugsi ee imtaxaanka sanad dugsiyeedka 2021-2022. 

Ardayda ayaa u qalmi kara liiska codsadaha dugsiga imtaxaanka ayadoo lagu salaynaayo mid kamid ah labada shardi ee soo socda:

 1. Inay buuxshaan ama Dhaafaan Hiigsiyada buundooyinka laga rabo 2019 ELA iyo Xisabata MCAS, a,a
 2. Inay ka helaan buundada B ama ka badan celceliska GPA ga inta lagu jiro labada teeram ee ugu horeeya Sanad Dugsiyeedka 2019-2020
   

Casuumaada mid kasta oo kamid ah dugsiga imtaxaanka ayaa loo qoondayn doonaa ardayda ku jira liiska codsadaha ayadoo la raacaayo laba qaab:

 1. 20% kuraasta ugu horeeya ee dugsi kasta oo imtaxaan waxaa loo kaydinayaa ardayda ugu buundada sareeya marka laga eego GPA ga dhammaan magaalada.
 2. 80% kuraasta casuumaada soo harta waxaa lagu qaybin doonaa ayadoo laga eegaayo isku darka GPA ga iyo meesha uu ku yaalo guriga ardayda, waxaana loo qaybinayaa sida soo socota:
  • Aag deegaan kasta oo magaalada kamid ah waxaa loo qoondayn doonaa kuraas ku habboon boqolkiiba tirada carruurta da'da dugsiga gaartay ee ciwaankaas ku nool
  • Ardayda ku jira aag deegaan kasta waa la siin doonaa casuumaad ku salaysan GPA giisa, ayadoo lagu bilaabaayo kuwa ugu GPA sareeya.
    

Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan hanaanka iska qorista dugsiyada imtaxaanka ee sanad dugsiyeedka 2020-2021, fadlan booqo bogga dugsiga imtaxaanka ee BPS.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican