Coronavirus (COVID- 19 ) Updates lekòl la

 

N ap mete paj sa a ajou san rete.

Tab de Matyè

 

Nouvèl sou Enskripsyon nan Lekòl Pandan Kowonaviris COVID-19

 

Enskripsyon lekòl pou otòn 2020

Amezi n ap resevwa nouvèl sou kijan COVID-19 ta ka gen konsekans sou pwosesis enskripsyon nan lekòl ki deja kòmanse yo, nap avèti fanmi yo pa tèks. Voye tèks "SCHOOL" pou 33777 pou resevwa alèt sa yo ki espesyalman gen pou wè ak enskripsyon nan lekòl nan telefòn ou.

 

Boston Public Schools

Pou K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane:

  • Nou te voye anons sou plasman pa imèl nan dat 27 mas pou elèv k ap enskri pandan premye peryòd enskripsyon priyoritè a (6-31 jan 2020) pou enskripsyon nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane nan mwa septanm 2020.
  • Konfime plas ou a: bostonpublicschools.org/rsvp oswa rele 617-635-9010.
     

Pou K2 ak tout lòt ane yo:

  • Dezyèm peryòd enskripsyon priyoritè a pou K2 ak tout lòt ane ki te kòmanse yo nan dat 10 fevriye pwolonje jiska nouvèl òd.
  • Tout Sant Akèy Lekòl Piblik Boston yo fèmen kounye a men ou ka kòmanse pwosesis enskripsyon w lan pou elèv ou a pou BPS pa pre-enskripsyon isit la.
  • Pran randevou isit la pou fini pwosesis enskripsyon an pa telefòn nan yon lè ki bon pou ou OSWA rele 617-635-9010 pou enskri pa telefòn avèk yon espesyalis enskripsyon.
  • Espesyalis enskripsyon yo disponib depi nan lendi rive nan vandredi, ant 9:00 AM ak 5:00 PM.

 

Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo

Lotri lekòl piblik endepandan yo te fèt nan dat 10 mas 2020.

 

Lekòl Prive

Tanpri kontakte chak lekòl kote ou te fè demann admisyon ladan endividyèlman pou plis enfòmasyon sou òf ak enskripsyon.

 

METCO

Y ap aksepte nouvo demann admisyon pou elèv ki se rezidan Boston k ap antre nan K jiska nan 10yèm ane ant 23 mas ak 30 avril 2020.

 

Nouvèl sou Fèmti Lekòl yo nan Massachusetts pandan Kowonaviris COVID-19


Lekòl fèmen

Gouvènè Massachusetts la bay lòd pou tout lekòl piblik ak prive yo rete fèmen jiska finisman ane lekòl 2019-2020 an.

Si w gen nenpòt kesyon sou lekòl ou a espesyalman, sa gen ladan enfòmasyon sou aprantisaj lakay, opsyon pou pase pran manje oswa fè yo livre l pou ou, ak/oswa lòt resous ak pwogram kominotè, tanpri ale sou sit entènèt lekòl ou a. Lyen ki pi ba yo ale dirèkteman nan paj ajou chak lekòl oswa distrik lekòl genyen espesyalman sou kowonaviris (COVID-19).

Tanpri sonje: Lekòl ki make avèk yon * pral distribye resous yon fason entèn epi kominike dirèkteman avèk fanmi ki enskri yo.

BPS | Charter | Prive relijye-afilye | Prive Endepandan | METCO

 

Boston Public Schools (BPS)

 

Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo

 

Lekòl Prive (relijye-afilye)

 

Lekòl Prive (Endepandan)

 

METCO

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la