Coronavirus (COVID- 19 ) Cusboonaysiinta Dugsiga

 

Boggaan si joogto ah ayaa wax loga badelayaa.

Shaxda Mawduucyada

 

Xogta ugu danbaysay ee ku saabsan Diiwaan galinta dugsiga inta lagu jiro cudurka Coronavirus (COVID-19)

 

Diiwaangelinta Dugsiga ee Deyrta 2020

Sida aan ka heli wax kasta oo updates ku saabsan sida COVID- 19 saamayn laga yaabaa in geedi socodka diiwaangelinta dugsiga ama diiwaan-socda durba horumar, waxaan ' wargelin doonto qoysaska via qoraalka. Qoraalka "SCHOOL" u dir 33777 ilaa si aad uheshid digniintan diiwaangelinta iskuulka ee gaarka ah taleefankaaga.

 

Boston Public Schools

Fasallada K0, K1, 6, 7 iyo 9:

  • Ogaysiisyada layliga ayaa lagu diray iimeelka Maarso 27 loona diray ardayda la qoray intii lagu jiray mudada koobaad ee muuhimada la siinaayo ee diiwaan galinta (Janaayo 6 - 31, 2020) si looga qoro fasalada K0, K1, 6, 7 iyo 9 bisha Sibteembar 2020.
  • Xaqiiji booskaaga:bostonpublicschools.org/rsvp ama wac 617-635-9010.
     

Fasalada K2 iyo dhammaan fasalada kale:

  • Mudada muhiimada la siinaayo ee wareega labaad ee diiwaan galinta ee fasalka K2 iyo dhammaan fasalada kale ee biloowday Feebaraayo 10 ayaa la kordhiyay ilaa ogaysiis danbe.
  • Dhammaan Xarumaha Soo dhawaynta ee dugsiyada Dadwaynaha ee Boston hadda waa xiran yihiin Laakiin waxaad bilaabi kartaa shaqadaada diiwaan galinta ee ardayda BPS ado dib iskaga qoraaya halkaan.
  • Jadwalka balanta halkaan si aad u dhamayso shaqada diiwaan galinta adoo adeegsanaaya taleefanka waqti ku haboon AMA wacaaya617-635-9010 si aad iskaga qorto taleefanka lana hadlaaya khabiirka diiwaan galinta.
  • Khubarada diiwaan galinta ayaa diyaar ah Isniinta ilaa Jamcada, 9:00 AM ilaa 5:00 PM.

 

Dugsiyada Dadwaynaha Boston ee Charter ka ah

Bakhtiyaa nasiibyada dugsiyada dawlada ee Charter ka ah ayaa dhacay Maarso 10, 2020.

 

Dugsiyada Gaarka loo leeyahay

Fadlan la xariiri dugsiyada gaarka ah ee aad codsatay si ay kuu siiyaan xog dheeraad ah oo ku saabsan boosaska aad helayso iyo diiwaan galinta.

 

METCO

Codsiyo cusub ee ardayda dagan Boston ee galaaya Fasalka K ilaa 10 ayaa la qabanayaa laga bilaabo Maarso 23 ilaa Abriil 30, 2020.

 

Xogaha Ugu danbeeyay ee Xiritaanka Dugsiga ee Massachusetts Coronavirus COVID-19


Xiritaanka Iskuulka

Gudoomiyaha gobalka Massachusetts ayaa amray in dhammaan dugsiyada dawlada iyo gaarka ahba ay xirnaadaan inta ka hartay sanad dugsiyeedka 2019,2020.

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dugsiga gaarka ah ee aad, oo ay ku jiraan macluumaadka waxbarashada guriga, fursadaha qaado-up ama gaarsiinta cuntada, iyo / ama khayraadka kale ee bulshada iyo barnaamijyada, fadlan booqo webseetka dugsiga. Lifaaqyada hoose ayaa toos kuu gaynaaya bogga xogta cusub ee coronavirus (COVID-19) ee dugsi kasta ama degmada dugsiga u gaarka ah.

Fadlan la soco: Iskuullada lagu calaamadiyey * waxay u qaybin doonaan ilo gudaha ah waxayna si toos ah ula xiriiri doonaan qoysaska ka qoran.

BPS | Axdi-qarameedka | Diinta gaarka loo leeyahay-kuxiran | Madax banaan | METCO

 

Boston Public Schools (BPS)

 

Dugsiyada Dadwaynaha Boston ee Charter ka ah

 

Iskuulada gaarka loo leeyahay (Diinta ku xiran diinta)

 

Dugsiyo gaar loo leeyahay (Madax-bannaan)

 

METCO

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican