Chất Lượng Trường Học Nghĩa Là Gì?

 

Một trong những câu hỏi quen thuộc nhất mà chúng tôi nhận được từ các gia đình đó là: Làm cách nào để chọn được trường tốt nhất?

Câu trả lời rất phức tạp, vì mỗi gia đình lại có hoàn cảnh khác nhau. Trên Boston School Finder, chúng tôi không đưa ra xếp hạng riêng cho các trường. Thay vào đó, chúng tôi tin chắc rằng mỗi gia đình nên xem xét dữ liệu công khai hiện có về bất kỳ trường nào mà họ quan tâm và tham quan các trường để hiểu rõ sự phù hợp giữa trường với những giá trị của gia đình. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chọn trường tốt nhất cho con và gia đình của bạn, vui lòng xem Tài Liệu Hướng Dẫn Cách Chọn Trường Phù Hợp Nhất của chúng tôi. 

Theo Boston School Finder, tất cả các gia đình nên xem xét Dữ Liệu Tinh Thần Trách Nhiệm. Bạn có thể xem xét hai nguồn sau: 

Dù là biện pháp chưa hoàn hảo, nhưng dữ liệu về tinh thần trách nhiệm lại cung cấp cho các gia đình những thông tin quan trọng để họ có thể xem xét trong quá trình tìm kiếm trường học của bạn. 

Trong Hồ Sơ Trường Học trên trang web của bạn, "Cấp Tiểu Bang" nghĩa là gì?

Hồ sơ trường công lập của chúng tôi (Trường Công Lập Boston và tất cả các Trường công lập đặc quyền thuộc khối thịnh vượng chung) có thể bao gồm thông tin về "Cấp Tiểu Bang". Cấp Tiểu Bang của trường là chỉ số về chất lượng trường học do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) chỉ định cho các trường công lập. Cấp tiểu bang này có xét đến:

 • Thành tích điểm MCAS Thế Hệ Tiếp Theo của học sinh. Đây là bài thi tiêu chuẩn cấp tiểu bang của Massachusetts, đánh giá năng lực học tập của học sinh trong một số môn học

 • Sự tiến bộ hoặc phát triển của học sinh đối với điểm thi tiêu chuẩn

 • Tỷ lệ hoàn thành trung học phổ thông (đối với trường trung học phổ thông)

 • Học Sinh Học Tiếng Anh có tiến bộ trong trường hay không

 • Học sinh có đi học đều hay không

 • Học sinh có tham gia các lớp nâng cao hay không
   

Mỗi năm, tiểu bang đặt ra các mục tiêu cho từng trường và học khu dựa trên các tiêu chí trên. Nếu về cơ bản, các trường đạt được những mục tiêu đó, hoặc đạt hiệu quả như mong đợi trong các môn thi trên MCAS (khoảng 85% số trường trong tiểu bang), thì các trường sẽ được xếp vào một trong những loại sau:

 • Các Trường Được Công Nhận (Chất lượng nhất theo xếp loại của DESE)

 • Mục Tiêu Cuộc Họp

 • Một Phần Mục Tiêu Cuộc Họp
   

Nếu học sinh tại các trường đó KHÔNG đạt mục tiêu (khoảng 15% số trường trong tiểu bang), các trường sẽ được xếp vào một trong những loại sau:

 • Hỗ Trợ Tập Trung/Có Mục Tiêu

 • Hỗ Trợ Rộng Rãi/Toàn Diện (Chất lượng kém nhất theo xếp loại của DESE)
   

Nếu mục Cấp Tiểu Bang của trường báo "Dữ Liệu Không Đủ", đó có thể là do:

 • Trường học rất nhỏ và không có đủ dữ liệu

 • Trường học còn mới và vẫn chưa có đủ dữ liệu

 • Trường không có học sinh trong các lớp thi MCAS (Các lớp 3-8 và 10)
   

Các Cấp Tiểu Bang được DESE cập nhật thường niên. Boston School Finder cung cấp dữ liệu Cấp Tiểu Bang trong hồ sơ trường học của chúng tôi, ngoài các dữ liệu khác về tinh thần trách nhiệm. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web về Tinh Thần Trách Nhiệm của DESE.
 

Trong Hồ Sơ Trường Học trên trang web của bạn,"Cấp 1", "Cấp 2", v.v. nghĩa là gì?

Ngoài Cấp Tiểu Bang, các Trường Công Lập Boston (BPS) còn sử dụng Khung Chất Lượng Trường Học (SQF) riêng để đánh giá hiệu quả hoạt động và chất lượng của học khu. Hệ thống này do BPS và các đối tác cộng đồng khác phát triển. 

Các trường được đánh giá theo thang điểm từ 0-100 dựa trên dữ liệu đánh giá trong năm lĩnh vực: 

 1. Thành Tích Của Học Sinh

 2. Giảng Dạy và Học Tập

 3. Gia Đình, Cộng Đồng và Văn Hóa

 4. Lãnh Đạo và Hợp Tác

 5. Cơ Hội và Khả Năng Tiếp Cận Của Học Sinh
   

Điểm số cao hơn cho biết chất lượng tốt hơn. Dựa trên thông tin điểm số này, mỗi trường sẽ được ấn định một bậc chất lượng trường từ 1 đến 4. Các trường bậc 1 có điểm số cao nhất và được BPS ấn định là trường có chất lượng tốt nhất. Các trường bậc 4 có điểm số thấp nhất và được BPS ấn định là trường có chất lượng kém nhất.

BPS sẽ đánh giá và cập nhật Bậc Trường hai năm một lần. Một số trường (như trung tâm giáo dục sớm, trường giáo dục đặc biệt và trường thay thế) không được cho điểm do các trường đó không có học sinh làm bài thi tiêu chuẩn hoặc là trường chuyên biệt.

BPS xét đến cả yếu tố về cả khoảng cách và cấp chất lượng trường học đối với Chính Sách Phân Trường Theo Nhà (HBAP) khi cung cấp cho các gia đình danh sách các trường hiện có.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất