How to Transfer to a Different School District

 

Chương Trình Chọn Trường Liên Học Khu Là Gì?

Massachusetts cung cấp chương trình chọn trường liên học khu. Chương trình này cho phép các gia đình đăng ký cho con học trái tuyến. Không có dịch vụ đưa đón cho những em học sinh học trái tuyến theo chương trình này.

Vì các giới hạn về không gian nên không phải học khu nào ở Massachusetts cũng chấp nhận học sinh ngoài học khu tham gia chương trình này. Hàng năm, ủy ban trường học của mỗi học khu công lập Massachusetts sẽ bỏ phiếu cho việc có chấp nhận đăng ký mới vào chương trình chọn trường liên học khu hay không và nếu có thì là những khối nào.

Nếu bạn quan tâm tới việc cho con em mình theo học ở một học khu khác trong chương trình này — và học khu đó đang nhận học sinh — bạn nên liên hệ trực tiếp với Văn Phòng Giám Sát Viên ở học khu mà bạn muốn ghi danh.
 

Inter-District Transfer Application Timeline & Checklist

Các gia đình nên bắt đầu quá trình chuyển đổi vào mùa đông hoặc mùa xuân trước năm mà bạn muốn đăng ký cho con em đi học.

Các học khu thường yêu cầu nộp đơn đăng ký. Nếu số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, học khu sẽ tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên để lựa chọn học sinh vào trường. Nếu học khu có số đơn đăng ký dưới chỉ tiêu cho học sinh lựa chọn trường học, học khu đó có thể chọn nhận học sinh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học. Anh chị em của một học sinh hiện đang học trái tuyến theo lựa chọn trường học sẽ được ưu tiên trong đợt lựa chọn tuyển sinh ngẫu nhiên.

Học khu nơi bạn sống không cần phải phê duyệt đơn đăng ký vào học khu khác của con bạn. Con bạn đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình lựa chọn trường học trái tuyến, kể cả khi học khu nơi bạn sống không nhận đơn đăng ký thông qua chương trình lựa chọn trường học.

Khi con bạn đã được chấp nhận vào một học khu khác theo chương trình lựa chọn trường học, con bạn có quyền theo học các trường ở học khu đó cho tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bạn không cần phải đăng ký lại mỗi năm.
 

List of Participating School Districts

  • Hiện tại trước Tháng 10 năm 2021. Các liên kết được cung cấp đến từng trang chủ của mỗi học khu tham gia. Nếu có thể, chúng tôi cũng cung cấp liên kết dẫn tới đơn đăng ký chuyển học khu.

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất