Điều Khoản và Điều Kiện

 

1. Điều Khoản

Bằng việc truy cập vào trang web  bostonschoolfinder.org, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, tất cả luật và quy định hiện hành cũng như đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật địa phương được áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ không được phép sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được luật bản quyền và thương hiệu áp dụng bảo vệ.

 

2. Giấy Phép Sử Dụng

Chúng tôi cấp cho bạn quyền tải xuống tạm thời một bản sao tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Boston School Finder, chỉ phục vụ mục đích xem ngắn hạn, dành cho cá nhân và phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, và với giấy phép này bạn không thể:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng tài liệu vì mục đích thương mại hoặc hiển thị công khai (thương mại hoặc phi thương mại);
  • tìm cách giải mã hoặc áp dụng kỹ thuật ngược với bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Boston School Finder;
  • xóa bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
  • chuyển giao tài liệu cho người khác hoặc "phản chiếu" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

 

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này, giấy phép cũng có thể được Boston School Finder chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi Boston School Finder chấm dứt việc bạn xem những tài liệu này hoặc chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy bỏ mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn đang nắm giữ, dù ở định dạng điện tử hay bản in.

 

3. Tuyên Bố Khước Từ

Những tài liệu trên trang web của Boston School Finder được cung cấp "nguyên trạng". Boston School Finder không đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây khước từ và phủ nhận mọi sự đảm bảo khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đảm bảo hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán hàng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc sự vi phạm các quyền khác.

Hơn nữa, Boston School Finder không đảm bảo hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hay độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web hoặc có liên quan đến những tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết tới trang web này.

 

4. Giới Hạn

Trong mọi trường hợp, Boston School Finder hoặc nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên trang web của Boston School Finder ngay cả khi Boston School Finder hoặc đại diện được ủy quyền của Boston School Finder đã thông báo bằng lời hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn về đảm bảo ngụ ý hoặc giới hạn về trách nhiệm đối với những thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên những giới hạn này có thể không áp dụng với bạn.

 

5. Tính Chính Xác Của Tài Liệu

Những tài liệu xuất hiện trên trang web của Boston School Finder có thể bao gồm các lỗi về kỹ thuật, đánh máy hoặc ảnh. Boston School Finder không đảm bảo rằng mọi tài liệu trên trang web đều chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất. Boston School Finder có thể đưa ra các thay đổi đối với tài liệu có trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Boston School Finder không cam kết về việc cập nhật tài liệu.

 

6. Liên Kết

Boston School Finder không xem xét tất cả các trang web liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không cấu thành sự xác nhận của Boston School Finder về trang web đó. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web liên kết.

 

7. Sửa Đổi

Boston School Finder có thể sửa đổi những điều khoản và điều kiện này đối với trang web mà không cần thông báo. Sử dụng trang web này nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi phiên bản điều khoản sử dụng được áp dụng tại thời điểm đó.

 

8. Luật Điều Chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Boston, MA và bạn có quyền đệ trình không thể bãi bỏ lên khu vực tài phán độc quyền của tòa án Bang hoặc địa điểm đó

Bạn Có Câu Hỏi?

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp để tìm trường tốt nhất