Kijan Pou Enskri pou Pre-K Inivèsèl (UPK) ak nan Lòt Opsyon Lekòl pou Timoun ki gen 3 oswa 4 ran

 

Nan vil Boston, li pa janm twò bonè pou w reflechi sou opsyon lekòl pou pitit ou a. Kit ou enterese nan opsyon lekòl piblik, endepandan, oswa lekòl prive, anpil lekòl aksepte elèv osi jèn ke 4 ran epi kèk menm osi jèn ke 3 zan .

Nan Boston, elèv ki pi jèn yo gen pwòp klas pre-K yo gwoupe pa laj: K0 pou 3 zan ak K1 pou 4 ran. K2 se klas ki souvan asosye avèk yon klas jadendanfan tradisyonèl pou nouvo elèv ki gen 5 an.

Poukisa ou ta dwe enskri pitit 3 zan oswa 4 ran w lan pou lekòl

Gwoup laj sa a se youn nan pi gwo pwen antre nan Lekòl Piblik Boston yo, sa vle di gen yon gwo kantite timoun ki gen 4 ran ki ap eseye jwenn plas nan lekòl ki pi bon pou yo. Kidonk, li enpòtan pou ou enskri timoun 4 ran w lan pou tout opsyon lekòl ki disponib pou fanmi ou.

Sonje: ou ka enskri pitit ou a pou nenpòt ki plas lekòl yo jwenn nan Boston, men sa pa vle di ou oblije enskri pitit ou a nan lekòl kote yo te resevwa plas la. Nan Boston School Finder, nou remen fè fanmi yo sonje ou ka toujou refize yon plas ou resevwa, men ou pa ka refize yon plas ou pa genyen.

Anplis opsyon K0 ak K1 yo nan BPS, Boston te pran angajman tou pou l ofri plas UPK — Pre-Kindègadenn Inivèsèl — pou timoun ki gen 4 ran. Vil la sou chimen pou li kreye 750 plas UPK kalite siperyè nan Boston pou timoun ki gen 4 ran nan Boston nan Ògazinasyon Kominotè yo.

Plas yo nan pwogram UPK Boston nan GRATIS pou fanmi Boston yo epi se founisè sèvis endepandan yo rele Òganizasyon Kominotè, oswa CBO pou pi kout, ki ofri sèvis sa yo. Pwogram UPK k ap patisipe yo suiv kourikoulòm BPS ki deja egziste a ak nòm yo pou plas K1 nan lekòl BPS yo epi pwofesè nan CBO k ap patisipe yo resevwa fòmasyon nan kourikoulòm sa a tou. 

Jan pou enskri pitit ou ki gen 4-ane ya nan lekòl ki Boston

Chwazi yon lekòl ki ale anpil ak pitit ou a se youn nan desizyon ki pi enpòtan ou ka pran antanke paran—e nou kwè li enpòtan pou fanmi yo fè pitit yo antre nan yon lekòl ki bon pou li lepli bonè yo kapab. Li sou kijan pou enskri epi aplike nan tout opsyon ki disponib yo pou timoun ki gen 4 ran nan Boston.

Nan Lekòl Piblik Boston yo

Kounye a, gen 78 lekòl BPS ki ofri plas nan K1 pou elèv ki pral gen 4 ran disi 1ye septanm 2021. Kòm pa gen anpil plas ki disponib nan K0 ak K1, nou rekòmande pou chak fanmi ki gen yon timoun 4 ran enskri pou yon plas K1 nan BPS pandan tou Enskripsyon Priyoritè yo a.

Pou Klas K0 ak K1, fanmi yo dwe enskri disi vandredi 29 janvye 2021 pou kalifye pou Enskripsyon Priyoritè nan BPS. Fanmi yo ka toujou enskri pou plas nan K0 ak K1 apre dat limit sa a, men pa gen anpil chans pou gen plas ouvè ki disponib pou pitit ou a nan yon anviwònman lekòl.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri li gid Kijan pou Enskri nan BPS nou an. 

Nan òganizasyon kominotè UPK yo

Gen plas anplis pou timoun ki gen 4 ran nan tout Boston nan kad pwogram UPK a, jan yo montre sa sou kat ki pi ba a:


 

Pou enskri pitit ou nan UPK nan yon CBO pou ane lekòl 2021-2022 a: 

  1. Pitit ou a dwe gen 4 ran disi 1ye Sep. 2021.

  2. Ranpli fòmilè demann admisyon nan UPK a sou entènèt. Y ap aksepte demann admisyon yo amezi plas yo ap ranpli. Nou ankouraje fanmi yo pou yo fè demann admisyon bonè pou yo ka gen pi bon chans jwenn opsyon ki pi bon pou yo a.

  3. Kontakte Joelle Auguste, Direktè Angajman Fanmi ak Sèvis Global nan Boston UPK pou Lekòl Piblik Boston, pou diskite sou opsyon UPK ki disponib pou ou yo. Imèl li se mauguste3@bostonpublicschools.org epi ou ka rele li nan 617-635-9063 oswa nan 857-342-2738.

Pou j wenn plis enfòmasyon sou pwogram UPK Boston an, tanpri ale sou nouvo paj Pre-K Inivèsèl (Universal Pre-K) Boston nan sou sit entènèt Lekòl Piblik Boston an. 

Nan Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth yo

Gen plizyè Lekòl Piblik Endepandan Commonwealth nan Boston ki ofri plas nan K1 pou timoun ki gen 4 ran. Yo se lekòl piblik gratis, ki pa fè pati distri Lekòl Piblik Boston an.

Se lotri ki detèmine plasman nan lekòl piblik endepandan Commonwealth yo.

Pou fè demann admisyon nan Lotri Lekòl Piblik Endepandan an, fanmi yo dwe ranpli Demann Admisyon nan Lotri Lekòl Piblik Endepandan Boston an sou entènèt disi dimanch 28 fevriye 2021 .

Lotri lekòl piblik endepandan Boston yo ap fèt nan dat 9 mas 2021. Lekòl sa yo ap fè elèv yo ak fanmi yo konn rezilta lotri yo nan kòmansman mwa mas. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri li gid Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Piblik Endepandan nou an. 

Nan Lekòl Prive ki gen Afilyasyon Relijye

Gen anpil lekòl prive relijye ki ofri plas pou timoun ki gen 4 ran; anpil lekòl katolik gen plas pou timoun ki gen 3 zan ak pou tibebe piti.

Ki rele tou lekòl pawasyal, Boston gen yon seri lekòl prive ki gen afilyasyon relijye, sa gen ladan yon bon kou lekòl katolik. Pandan lekòl prive ki gen afilyasyon relijye yo koute lajan pou ale ladan yo, anpil nan lekòl sa yo ofri èd ak/oswa bous detid pou elèv yo. Gen kèk lekòl katolik ki gratis oswa ki ofri kou ki sibvansyone, ki depann de revni.  

Pou enskri pitit 4 ran ou an nan youn nan lekòl sa yo, tanpri kontakte chak lekòl dirèkteman. Ou ka itilize zouti Rechèch Lekòl nou an pou jwenn enfòmasyon pou kontakte yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri li gid Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Prive nou an. 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la