Young Achievers Science and Math Pilot School

BPS/DistriK0 - 8yèm
20 Outlook Road, Mattapan
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo Eta: Bezwen ankadreman santre/sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 466 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 11:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:30am-4:15am
clock icon
Anvan lekòl 7:00am-8:10am
moon icon
Apre lekòl 4:30pm-6:00pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-6804
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè pou K0, K1, 2, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ane
9 fevriye 2024
Dènye delè pou Enskripsyon Priyoritè pou klas 1-5, 8, ak 10-12.
5 avril 2024
Enskri Kounye a

Enfòmasyon sou lekòl la

Lekòl Pilòt Syans ak Matematik Young Achievers konsakre l nan kreye yon anviwònman ansèyman ak aprantisaj eksepsyonèl kote konsèp syantifik ak matematik nouvèl teknoloji eksplore yo se sant refleksyon pwofesè ak elèv.

Se yon pwosesis demokratik patisipatif ki apiye l sou patenarya aktif ak fanmi yo, elèv yo, manm kominote yo ak enstitisyon kominotè yo k ap gouvène lekòl nou an.

Nou pran yon angajman kolektif pou jistis sosyal atravè ekselans akademik pou kò elèv divès ki enskri nan lekòl nou an ki soti nan tout vil Boston an.

Pwogram akademik ak sosyal egzijan nou an te fèt pou maksimize potansyèl chak elèv nan zafè panse kritik, kiryozite entelektyèl, angajman kominotè, ak lidèchip responsab.

Randman lekòl la

Done sou pèfòmans elèv yo ki afiche pi ba a soti nan rezilta nouvèl Jenerasyon MCAS a. Pou plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sitwèb Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè an (DESE) sou sitwèb. Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done ki anba yo reprezante tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman yon sèl lekòl, sof si gen lòt konsiy. Si yo pa montre done yo, li pa disponib pou lekòl sa a (pa egzanp lekòl la ka pa genyen okenn klas yo teste yo, oswa li ka twò piti pou yo pibliye nòt li yo piblikman). 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

diminisyon rezilta yo
Lekti: Distri

Rezilta yo pi ba pase mwayèn distri BPS la

diminisyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

diminisyon rezilta yo
Matematik: Distri

Rezilta yo pi ba pase mwayèn distri BPS la

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Sa gen ladann nòt pou tout klas yo te fè tès pou yo nan lekòl la.

Angle
Matematik

Demografi & divèsite

483
Enskripsyon total
Divèsite elèv
90.60
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Anvan lekòl, de 7:00 a 8:10 a.m.: yon pwogram anrichisman sou direksyon pèsonèl Pwogram Aprantisaj Pwolonje ak Anrichisman nou an (Extended Learning and Enrichment Program).

Pwogram apre lekòl

Apre lekòl, soti 4:30 rive 6:00 p.m. avèk pwogram STEM, leson, ak èd pou devwa mezon. Gen yon barèm pri e nou aksepte koupon pou gad timoun.

Deskripsyon Inifòm

Règleman inifòm obligatwa nou an gen ladan; K rive nan 4yèm ane Anba kaki avèk mayo a kòl mawon ak logo a. 5yèm rive nan 8yèm ane Anba kaki avèk mayo a kòl ble maren ak log a.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè pou K0, K1, 2, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ane
9 fevriye 2024
Dènye delè pou Enskripsyon Priyoritè pou klas 1-5, 8, ak 10-12.
5 avril 2024
Enskri Kounye a

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la