Young Achievers Science and Math Pilot School

BPS/DistriK0 - 8yèm
20 Outlook Road, Mattapan
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 558 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 14:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:30am-4:15am
clock icon
Anvan lekòl 7:00am-8:10am
moon icon
Apre lekòl 4:30pm-6:00pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-6804
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
29 janvye 2021
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
5 avril 2021
Enskri Kounye a

Enfòmasyon sou lekòl la

Konsantrasyon san parèy lekòl nou an se syans ak matematik. Nou fè tout posib nou pou fè opòtinite aprantisaj elèv yo vin vivan, gras a itilizasyon resous ak kolaboratè nan kominote a.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Demografi & divèsite

558
Enskripsyon total
Divèsite elèv
69.30
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Anvan lekòl, de 7:00 a 8:10 a.m.: yon pwogram anrichisman sou direksyon pèsonèl Pwogram Aprantisaj Pwolonje ak Anrichisman nou an (Extended Learning and Enrichment Program).

Pwogram apre lekòl

Apre lekòl, soti 4:30 rive 6:00 p.m. avèk pwogram STEM, leson, ak èd pou devwa mezon. Gen yon barèm pri e nou aksepte koupon pou gad timoun.

Uniform Description

Règleman inifòm obligatwa nou an gen ladan; K rive nan 4yèm ane Anba kaki avèk mayo a kòl mawon ak logo a. 5yèm rive nan 8yèm ane Anba kaki avèk mayo a kòl ble maren ak log a.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
29 janvye 2021
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
5 avril 2021
Enskri Kounye a

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la