Kijan pou chwazi yon lekòl

W AP CHWAZI YON LEKÒL? NOU KA EDE.

Nou rekonèt fanmi yo chwazi lekòl nan plizyè fason epi tout fanmi yo gen priyorite ki diferan. Gid resous sa a gen pou objektif pou sipòte fanmi yo nan redui chwa yo pou jwenn yon lekòl ki se yon bon chwa pou fanmi yo. Gid sa la pou ede fanmi yo kòmanse pakouri chwa lekòl yo nan Boston.

Boston School Finder disponib pou ede fanmi yo jwenn enfòmasyon sou tout lekòl yo nan Boston.

timoun lekòl elemantè klas timoun

 

Aksyon ki Rekòmande:

 

Pou fè an: novanm/desanm/Janvye

 • Vizite ak Aprann sou Lekòl yo. Vil Boston gen plizyè kalite chwa lekòl ki disponib pou fanmi yo, men, pa gen yon aplikasyon pou fanmi yo aplike pou tout lekòl yo an menm tan. Nou rekòmande pou konsidere kalite lekòl annapre yo pou pitit ou a:

  • Boston Public Schools (BPS). Nou rekòmande tout fanmi yo eksplore opsyon BPS yo, ki piblik e gratis.

   • Vizite DiscoverBPS pou wè lekòl nan BPS ke timoun ou an kalifye pou yo ale, dapre adrès ou ak lòt enfòmasyon.

   • Deside ki lekòl pou vizite (lè vizit yo se an novanm, desanm, ak janvye). Ale sou Sit Apèsi Lekòl BPS pou wè apèsi lè lekòl yo.

  • Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo. Nou rekòmande tout fanmi yo eksplore opsyon BPS yo, ki piblik e gratis. Ou ka toujou aplike pou lotri a epi refize yon plas si se pa bon chwa a pou ou.

   • Ou ka antre nan bilten enfòmasyon nou an pou nou ka voye dat apèsi lekòl yo pou ou.

   • Ale sou aplikasyon Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo pou aplike pou Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo.

   • Delè aplikasyon pou pifò lekòl piblik endepandan nan Boston yo se 28 fevriye 2019.

  • Lekòl Endepandan yo. Si ou gen volonte e kapab peye frè ekolaj pou elèv ou a, gen lekòl pawasyal ak endepandan nan Boston. Anpil ladan yo ofri èd finansye. Ou ka chèche lekòl sa yo ak pwosesis aplikasyon endividyèl yo a nan sèvi ak:

 

Pou fè an: Janvye/Fevriye/Mas

 • Done revizyon. Revize done sou lekòl ki pi enpòtan pou ou ak fanmi w. Sa ka enkli rechèch sou pwogram espesifik lekòl la oswa revize done sou sou-gwoup espesifik (done sou-gwoup se done ki bay pou gwoup elèv ki pataje menm karakteristik tankou idantifikasyon rasyal oswa etnik, sitiyasyon sosyo-ekonomik, andikap fizik oswa aprantisaj, kapasite langaj, oswa klasifikasyon lekòl la asiyen, egzanp, elèv edikasyon espesyal). Ou ka jwenn done lekòl sou Boston School Finder, pa lekòl

 • Aplike pou oswa enskri pou opsyon lekòl yo. Sonje: gen anpil kalite chwa lekòl ki disponib pou fanmi yo men pa gen yon aplikason pou fanmi yo aplike pou tout lekòl yo an menm tan. Fanmi yo ka aplike pou nenpòt kantite chwa, epi aplike pou plizyè kalite lekòl diferan pa gen enpak sou chans ou pou ale nan nenpòt lòt kalite lekòl.

 • Itilize Gid Resous sou Jan pou Aplike nou an pou aplike oswa enskri pou opsyon lekòl yo oswa ale sou Boston School Finder.

  • Boston Public Schools (BPS)

   • K0, K1, 6yèm, 7yèm, 9yèm: 3janvye - 1ye fevriye

    • Paran yo dwe enskri timoun yo a pou klas sa yo. Fanmi yo ap resevwa notifikasyon pou asiyasyon an anvan 29 mas.

   • K2 ak tout lòt klas yo: 11 fevriye - 22 mas.

    • Paran yo dwe enskri timoun yo a pou K2. Fanmi yo ap resevwa notifikasyon pou asiyasyon an anvan 29 mas.

  • Lekòl Piblik Endepandan nan Boston yo

   • Tout klas yo: 28 fevriye

   • Enskri timoun ou an pou tiraj lekòl piblik endepandan yo rive 28 fevriye. Fanmi yo ap resevwa notifikasyon konsènan akseptans/lis datant lekòl nan mwa mas.

  • Lekòl Endepandan yo

   • Tout lekòl ki gen frè ekolaj yo gen pwòp pwosesis yo. Tcheke pwofil lekòl yo sou Boston School Finder oswa sit lekòl endividyèl la pou jwenn enfòmasyon sou dat enpòtan yo.

 • Enskri. Yon fwa chwa lekòl ou a vin disponib, chwazi yon lekòl nan chwa ou te rasanble yo!

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la