Pwogram Dete pou Jenès Boston an

 

Ete ka yon tan pou detant ak plezi, men se yon tan enpòtan tou pou prepare pou ane lekòl k ap vini an.

Selon Boston After School & Beyond, "Rechèch yo montre ke yon gwo pati nan diferans nan reyisit ant elèv ki soti nan fanmi ki gen revni ki ba ak kanmarad yo kapab gen kòm eksplikasyon yo pa jwenn menm opòtinite dete yo."

Kisa sa vle di pou pitit ou a? Eka reyisit la se yon tèm k ap eseye eksplike poukisa gen elèv ki degaje yo byen lekòl alòske gen lòt ki gen plis difikilte. Lè yo jwenn pwogram dete adekwat, elèv sa yo ki gen difikilte lekòl ka amelyore lè yo retounen lekòl nan otòn nan. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou enpòtans aprantisaj pandan ete nan seyans Kesyon ak Repons nou an avèk Boston After School & Beyond.

Gen anpil pwogram dete bon mache ak gratis pou fanmi ki andedan ak toupre Vil Boston. Pandemi an gen konsekans sou disponibilite kèk pwogram, men toujou gen pwogram dete ki planifye fonskyone an pèsòn oswa avèk orè modifye pou ete 2021 an, epi an menm tan kontinye suiv direktiv eta ak lokal yo pou sekirite tout patisipan yo pandan pandemi an.

 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la