Resous pou elèv k ap aprann lang angle

 

Pou Resous sou Edikasyon Espesyal yo, klike isit la.

 

Kontèks

Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education (DESE) egzije tout fanmi ki ap enskri elèv yo nan lekòl piblik nan Massachusetts pou pran Ankèt sou Lang Lakay la. Tou depann de repons ou yo nan Ankèt sou Lang Lakay la, elèv ou a ka bezwen pran yon tès plasman. Tès sa pral detèmine si yo kalifye pou jwenn oswa pa jwenn sipò nan lang Angle.

Si yon elèv pa bezwen lòt sipò nan lang Angle yo ap swiv tout pwosesis jeneral pou aplike e pou enskri nan lekòl.

Si yon elèv bezwen plis sipò nan lang angle, yo ka bezwen pou ale nan yon lekòl patikilye ki gen yon pwogram espesyalize epi ki prepare pou bay sèvis nesesè pou timoun ou an.

 

Boston Public Schools (BPS)

  • Enskri nan lekòl pou premye fwa: Pakou ki pi rapid e pi dirèk pou enskripsyon nan lekòl yo ak nan sèvis sipò pou lang espesyalize yo se atravè DiscoverBPS. W ap enskri timoun ou an epi etabli yon tan pou pran yon evalyasyon lang. BPS rekòmande pou w enskri pandan enskripsyon priyoritè a epi enskri pou pran tès la pi bonè sa posib, mwa septanm anvan lè timoun ou an ap antre lekòl. Dapre rezilta yo nan evalyasyon sa a, distri a ap sipòte w nan chwazi yon lekòl.

  • Fè tranzisyon nan lekòl: Inisyalman, anplwaye lekòl ki nan lekòl aktyèl ou a pral kominike ak anplwaye distri a pou plase timoun ou an. Sepandan, pa pè defann timoun ou an. Si timoun ou an pa resevwa sipò yo bezwen, pran yon randevou pou pale ak direktè lekòl la oswa ak biwo distri a pou jwenn sipò anplis.

 

Lòt lekòl Boston yo

  • Chak lekòl oswa ansanm lekòl ap swiv yon enskripsyon separe ak enskripsyon nan pwosesis sèvis pou lang yo. Asire ou rete an kontak ak lekòl la pandan pwosesis la.

 

Lòt resous ki itil:

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la