Oliver Wendell Holmes Elementary School

BPS/DistriK1 - 5yèm
40 School Street, Dorchester
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Pwogrè pou atenn objektif yo
Pwogrè pou atenn objektif yo
Nivo eta a: Pwogrè pou atenn objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 274 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 13:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 9:30am-4:10am
clock icon
Anvan lekòl 7:00am-9:00am
moon icon
Apre lekòl 3:20pm-6:00pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8681
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
29 janvye 2021
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
5 avril 2021
Enskri Kounye a

Enfòmasyon sou lekòl la

Holmes School se yon lekòl ki entegre tout elèv ("inclusion school") nan 21yèm syèk la. Pou lenstan, nou gen 21 sal de klas entegre ("inclusion"), kote pwofesè ki gen de oswa twa sètifikasyon ap anseye. Tout elèv yo patisipe nan inite edtid ki gen kòm tèm jistis Sosyal epi ki baze sou pwojè. Tout elèv yo patisipe nan aktivite atistik, syans, kodaj, robotik, panyòl, edikasyon fizik, Tae Kwon Do, ak mizik. Nou genyen tou yon koral ak yon òkès ki totalman entegre.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Demografi & divèsite

274
Enskripsyon total
Divèsite elèv
61.50
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Retansyon pwofesè

Lekòl
62.5%
Distri
87.1%
Eta
87.7%

Pèfòmans elèv

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Anvan Lekòl 7:00pm-9:00am. (frè yo vare)

Pwogram apre lekòl

Achieve (Reyisi!) pa GRASP, 3,20-6:00 p.m. aktivite akademik ak anrichisman (frè yo varye).

Uniform Description

Jip, pantalon, djonmpè ble fonse oswa kaki, avèk yon mayo, k`òsaj oswa mayo a kòl blan, oswa ble pal, avèk Logo Holmes lan, soti L&M.

Gen klas ki gen travay avanse ki disponib

Excellence for All (Ekselans akademik pou tout timoun) soti 4yèm ane rive 5yèm ane.

Trajektwa

Plas garanti nan 6yèm ane nan Frederick Pilot Middle School.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
29 janvye 2021
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
5 avril 2021
Enskri Kounye a

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la