Boston Teachers Union K-8 Pilot School

BPS/DistriK1 - 8yèm
25 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Akoz dezòd pandemik nan koleksyon done nan 2020 ak 2021,
nivo sa a reflete evalyasyon done/kalite lekòl la nan Otòn 2019.

Pwogrè pou atenn objektif yo
Pwogrè pou atenn objektif yo
Nivo eta a: Pwogrè pou atenn objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 299 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 14:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:30am-3:00am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-7717
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè pou K0, K1, 2, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ane
3 fevriye 2023
Dènye delè pou Enskripsyon Priyoritè pou klas 1-5, 8, ak 10-12.
7 avril 2023
Enskri Kounye a

Enfòmasyon sou lekòl la

Boston Teachers Union School chèche edike elèv yo selon estanda ki wo yo, ede yo atenn potansyèl akademik yo, e fè yo tounen sitwayen ki kapab, ki afektye, e ki angaje. Nou vize bay tout elèv yon edikasyon lèza liberal solid e apwofondi, nan yon anviwònman enklizif, demokratik, ki ankourajan, e ki san danje, ki akeyi fanmi yo e ki tire pati de ekspètiz pwofesè nou yo, ki ekselan.  

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

amelyorasyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi bon pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Sa gen ladann nòt pou tout klas yo te fè tès pou yo nan lekòl la.

Angle
Matematik

Demografi & divèsite

299
Enskripsyon total
Divèsite elèv
34.50
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Nou ofri 2 sesyon Boks (Otòn & Livè/Prentan). Chak sesyon dire 12 semèn oubyen 36 klas. Pwogram nan kòmanse a 7:15 nan maten pou l fini a 8:15 nan maten. Li gratis pou elèv k ap patisipe yo. 

Pwogram apre lekòl

Pwogram Apre-Lekòl nou an, se Hyde Park YMCA ki dirije li, e li disponib pou elèv K1 rive 6èm ane. Se yon pwogram peye, ki sèvi ak yon barèm pou peman, pou moun ki kalifye. Lòt aktivite/klèb ki genyen apre lekòl la se paregzanp leson pany`````òl, aktivite atistik, dans, yoga, jimnastik, teyat, foutbòl, baskètbòl, frisbi, deba, jounalis, aktivite STEM, preparasyon ISEE, ak leson. Genyen nan klèb sa yo ki mande pou peye.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè pou K0, K1, 2, 6yèm, 7yèm, ak 9yèm ane
3 fevriye 2023
Dènye delè pou Enskripsyon Priyoritè pou klas 1-5, 8, ak 10-12.
7 avril 2023
Enskri Kounye a

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la