Jwenn bon lekòl la nan Boston

Boston School Finder se sèl zouti rechèch lekòl ki konbine enfòmasyon sou tout chwa lekòl nan Boston yo ki disponib pou fanmi yo yon sèl kote. Nou egziste pou fanmi yo, avèk lide fanmi ak elèv yo ki nan tout kote nan Boston.

Reponn kèk kesyon byen kout konsènan nivo klas, anplasman, kalite lekòl ak nenpòt bezwen espesyal ou epi n ap ba ou yon lis lekòl ki pwopis nan Boston.

Reponn kèk kesyon byen kout konsènan nivo klas, anplasman, kalite lekòl, ak nenpòt bezwen espesyal ou epi n ap ba w yon lis lekòl ki pwopis nan Boston.
1 sou 4
3 ane rive sept 1 pou K0
4 rive sept 1 pou K1
5 rive Sept 1 pou K2.

Lekòl segondè BPS yo nan tout distri a - nenpòt elèv ka patisipe nan nenpòt lokal. Gen kèk lekòl ki ka gen règleman admisyon patikilye.
Mwen ap (oswa elèv mwen an ap) antre Klas
2 sou 4
Mwen ap chèche lekòl nan mil (km)
Adrès lakay mwen se
Mwen pa gen yon adrès pèmanan
2 sou 4
Mwen ap chèche lekòl ki bay
3 sou 4

Si timoun ou a gen yon IEP, li se yon Elèv k ap Aprann Angle (ELL) oswa li gen yon lòt bezwen espesyal, e li enskri nan Lekòl Piblik Boston (Boston Public Schools, BPS) yo, ou ap bezwen enskri timoun ou a nan BPS pou kòmanse pwosesis plasman elèv ou a. Nou rekòmande pou kòmanse pwosesis enskripsyon BPS la pi bonè sa posib pou yo ka asiyen ou yon ekip pou jwenn pi bon lekòl ki koresponn pou elèv ou a.

Klike isit la pou enskri timoun ou a alavans e pran yon randevou. Gade gid resous Boston School Finder pou Edikasyon Espesyal ak Elèv k ap Aprann Angle yo pou jwenn plis enfòmasyon.

Klike isit la pou jwenn lis lekòl yo anplis BPS ki satisfè kritè kalifikasyon yo.

4 sou 4
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la