Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa webseetka kaliya oo leh xogta guud, oo ay fududahay in la fahmo xogta kusaabsan dugsiyada Boston, taasoo loo turjumay sideed luuqadood. Waxaan taageernaa qoysaska sida kaaga oo kale ah annagoo ku siinayna qalabkii aad ku heli lahayd oo uga qori lahayd cunuggaaga dugsi ku habboon— nooc kasta oo dugsigu noqdaba.

Billoow adoo hoos gujinaaya.
 

AMA
2024-25 Xiliga Diiwangelinta Dugsiga wuu Bilaabmay!

Adeegyada soo dhaweynta BPS waxay bixisaa Dulmar shakhsi oo kusaabsan Dugsiga ee qoysaska si ay u ogaadaan wax badan oo kusaabsan xulashooyinka dagmada dugsigaaga! Halkan ka arag dhammaan taariikhaha iyo wakhtiyada Dulmarka Dugsiyada DDB. 

Bakhti nasiibka Charter ee Boston ayaa furan hadda illaa Fabraayo 29, 2024! Wax badan ka ogow oo ka codso dugsiyada charter ee 16 Boston halkan.

Tijaabada meelaynta Dugsiyada Katooliga ayaa dhacaya hadda ilaa bartamiha Diisambar - onlaynka iska diiwaangali halkan.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican