Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa webseetka kaliya oo leh xogta guud, oo ay fududahay in la fahmo xogta kusaabsan dugsiyada Boston, taasoo loo turjumay sideed luuqadood. Waxaan taageernaa qoysaska sida kaaga oo kale ah annagoo ku siinayna qalabkii aad ku heli lahayd oo uga qori lahayd cunuggaaga dugsi ku habboon— nooc kasta oo dugsigu noqdaba.

Billoow adoo hoos gujinaaya.
 

AMA
Diiwaan Gelinta Muhiimka ah ee BPS ee Fasalada K2, 1-5, 8, 10-12 ayaa XIRMAYSA MARKA LA GAARO:

Waqtiga loo cayimay Diiwaan Gelinta Muhiimka ah ee BPS waa Isniinta, Abriil 5, 2021 ee ardayda galaysa fasalada K2, 1-5, 8, ama 10-12 xiliga dayrta. Halkaan riix si aad wax badan oga barato.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican