Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa webseetka kaliya oo leh xogta guud, oo ay fududahay in la fahmo xogta kusaabsan dugsiyada Boston, taasoo loo turjumay sideed luuqadood. Waxaan taageernaa qoysaska sida kaaga oo kale ah annagoo ku siinayna qalabkii aad ku heli lahayd oo uga qori lahayd cunuggaaga dugsi ku habboon— nooc kasta oo dugsigu noqdaba.

Billoow adoo hoos gujinaaya.
 

AMA
Diiwaan gelinta Muhiimada la siinaayo ee BPS ee Fasallada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 ENDS ee ku jira

Halkaan guji si aad xog dheeraad ah uga hesho sida la iskaga diiwaan gasho Dugsiyada Dadwaynaha ee Boston.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican