Raadso dugsiyada kugu habboon ee kuyaalaBoston

Boston School Finder waa aalada kaliya ee dugsiyada lagu raadsho taasoo ay kujiraan macluumaadka dhamaan dookhyada dugsiyada Boston kuyaala looguna talagalay in qoysasku adeegsadaan macluumaadkaas oo hal bar kuwada jira. Waxaan udhisanahay waalidiinta, anagoo kaashanayna talooyinka waalidiinta iyo ardayda dhamaan daafaha Boston.

AMA
IT'S TIME TO REGISTER NOW for Grades K0, K1, 6, 7, and 9 in Boston Public Schools

Priority Registration CLOSES on Friday, Jan. 31, 2020.

Click here for more info >>

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican