Boston Community Leadership Academy

BPS/Degmada9aad - 12aad
655 Metropolitan Ave, Hyde Park
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta474 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 12:1
shirt icon
Yunifoomta Maya
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-2:30pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8937
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Oonleen kucodso

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

BCLA waxay bixisa barnaamijka diyaargarowga kulliyada oo ay la jiraan ogolaanshaha kulliyada sida sharuuda qalinjabinta. Dugsigeena tijaabada wuxuu diirada saara hormarinta hogaamiyayaasha aqoonyahaanka mustaqbalka oo dhinaca waxbarashada adeega bulshada iyo u hogaansanaanta waxbarasho xoogan, bulshada, iyo waaya aragnimada bulshada. Waxaan kula kulana arday walba heerkiisa ama heerkeeda oo u diyaariyaan iyaga inay ku guuleystaan kulliyada. Koorsooyinka waxaa ku jiro fasalada AP, luuqadaha caalamka, iyo farshaxanada. Codadka ardayda qiimo ayay leeyihiin oo waxay ogaysiiyaan dhaqamada dugsigeena iyo xeerarka.

Sharaxaada Kooban

 • Dugsiga tijaabada oo ay la jiraan manhajka diyaargarowga kulliyada iyo mowduuca hogaannimada bulshada.
 • Sharuudaha waxbarashada oo ardayda oo dhan ah: bandhigyada, badhigyada maalgelinta kala duwan, iyo waxbarashada adeega bulshada la qaabeeyay oo ilaa Madaxda Mashruuca Capstone.
 • Barnaamijka ciyaaraha oo ay la jiraan Dugsiga Sare ee New Mission iyo dugsiga Another Course to College.
 • Koorsooyinka AP da ee lagu baxinaayo luuqada Ingiriiska iyo wax qorista, suugaanta, luuqada Isbaanishka, xisaabaad, iyo tirokoobka
 • Waxbarashada la gaareeyay oo ay ku jiraan Barnaamijka la talinta iyo Kooxda Taageerada Waxbarashada.
 • Macalimiinta ayaa baxsha 80 oo ay dhigaan casharo gaar ah asbuuc kasta iyo waqti dheeri ah oo lasiiyo ardayda
 • Barnaamijka meerinta Aim High oo aan lasamayno iskaashatadeena Boston ee Waxbarashada
 • Caafimaadka: Waxaan iskaashi laleenahay Boston Medical iyo Home for Little Wanderers.
 • Albaab furan, shirarka macalimiinta, iyo kulanada taageerada
 • Aqbalaada kuleejka oo qasab u ah ardayda qalin jabinaysa
 • Barnaamijyada dugsiga kadib ee fasalka 9aad.
 • Casharo asal ah oo laga siiyo xirfada iyo bandhiga.
 • Casharo Talobixin ah.
 • Ciyaaro, kulano, dawlada ardayda, iyo Ururka Sharafta Bulshada
 • SEI-Luuqado Kaladuwan, ESL ta Waxbarashada Gaarka ah.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
81.7%
Ardayda Naafada ah
62.5%
Baahiyaha Badan qaba
81.7%
EL
68.4%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
80.9%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
84.6%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
83.3%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
73%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
82.1%
Ardayda Naafada ah
72.7%
Baahiyaha Badan qaba
81.5%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
92.1%
Hispanic/Latino
78%
Caddaanka
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
474
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
38.60
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Waaxda Cilmiga
Casharo gaar ah, waxbarashada adeegga bulshada, xirfadaha shaqada biloowga ah, taageerada dugsiga kadib ee fasalada 9aad iyo 10aad
Ciyaaraha
Barnaamijyada Cayaaraha Boston. (Anagoo lajirna New Mission High School) - Baseball-ka, Kubadda Kolleyga, Cheerleading, Orodka Wadanka Gudihiisa, Orodka gudaha, Kubadda cagta, Orodka, Laliska

Diiwaangalinta

Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Diiwanagalinta waxaa lagu baxshaa hanaan codsi qaas ah. Dhagsii Apply Online si aad ugasho qaybta codsiyada.
Oonleen kucodso

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican