Boston Collegiate Charter School (Lower Campus)

Charter (qaniga ah)5aad - 6aad
215 Sydney Street, Dorchester
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heer Gobal: Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta195 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 11:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:00am-3:10pm
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-282-6710
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dhamaan dugsiyada chartet ka ah waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah. Qoysaska ayaa ardaydooda kadiiwaangalin kara nidaamka bakhtiyaa nasiib yada ah haddii ay danaynayaan.
Waqtiga Kama danbaysta ee diiwaangalinta Bakhtiyaa Nasiibka ah
FEEBARAAYO 28, 2019
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Boston Collegiate Charter School (BCCS) waa dugsi agu dhigto fasalada shanaad-12aad oo charter ah ardaydana loogu diyaarsho kuleejka. Dugsi waa dookha dugsiyada dawlada ee aan doorashada lahayn ee ugu waxbarashada fiican oo kuyaala Boston sida kucad natiijooyinka Meelaynta Dheeriga ah waxayna kuqiyaastay laanta Wararka Maraynkanka iyo Warbixinada Aduunku dugsiga sare ee ugu fiican oo charter ah kuna yaala Boston. BCCS wuxuu diirada saaraa waxbarasho heer sare ah, asagoo raacaaya mabaadii'ada aasaasiga ah oo ah in hadaysan jirin macalimiin tayo leh, inaan wax kale macno samaynayn. Masraxa dugsiga ayaa ah iskudhafnaanta ardaydiisa: ardayda ayaa kasoo kalajeeda dhamaan dafaha magaalada Boston ayadoo iskudhafnaanta dugsiga ee dhinacyada isisrka, qoomiyaa, iyo heerarka dhaqan dhaqaale ee ardaydu ay muujinayaan iskudhafnaanta bulshada magaaladeena. Waaan kudadaalaynaa inaan ahaano dugsi taageero siiya dhamaan ardayda aana noqono mel arday kasta laga yaqaano si qoto dher. Waxaan diyaarinaa safaro dalxiis gaaban ah si aan kor ugu qaadno iskuxirnaanta ardayda biloowga sanadka iyo si aan uhormarino barnaamijyada dugsigeena sanadka oo dhan. Waxaan sidoo kale qabanaa munaasabadaha bulshada sida ciyaaraha qoob kaciyaarka, maalmaha labiska, quraacaha qadarinta ah iyo munaasabadaha kale ee dhaqanka lagu xoojinaayo. Ardayda ayaa adeesada Laptop-yo markay ubaahdaan. Waxaan leenahay qaabab kaladuwan oo qoysasku kuala xariiri karaan waxna ugu biirin karaan dugsiga. Waxaan leenahay Kooxda Talo Bixinta Qoysaska iskudhafan, Kooxda Talobixinta Taageerada Ardayda ee Qoyska iyo Ururka Qoysaska.

Bayaanka Shaqada Dugsiga

Yoolka Boston Collegiate Charter School waxaa weeye in ay arday walba u diyaariso kulliyada. Waxaan bixina manhajka diyaarinta kulliyada waxbarasho ahaan adag ee ardayda ku jiro fasalada shan ilaa labo iyo toban. 100% ee ardaydeena qalinjabineyso waxaa laga ogolaaday kulliyada; intooda badan waxay ahaanayaan kuwa ugu horeeyo qoysaskooda si ay u buuxiyaan digriiga kulliyada.

Academic Offerings

Waxaan bixina manhajka kulliyada oo waxbarasho ahaan adag si aan u hubino in ardaydeena ay u diyaarsanyihiin kulliyada. Waxaan macalimiinta siinaa fursad ay kunaqshadeeyaan manhaj macno badan uleh ardayda ilaa ntay kahaystaan buundo aqooneed oo heer sare ah sida kucad heerarka gobalkeena udagsan iyo MCAS. Maadaama aan dirada saarayno udiyaarinta ardayda kuleej, waxaan leenahay nidaamka labo jibaarka ee Farshaxanka Luuqada Ingiriiska iyo Xisaabaadka oo loagu dhgo fasalada shanaad ilaa sideedaad. Dugsigeena sare, ardaydeenu waxay dhigtaan afar sano oo labaro afar maado oo waxbarashada aasaasi u ah iyo sadex sano oo ay luuqada bartaan. Waxaan samaynaa sideed imtaxaan oo kuwa Meelaynta Dheeriga ah waxaan sidoo kale bixinaa siminaaro ikhtiyaari ah oo lasiiyo ardayda fasalada sare ee capstone. Waxaan bixinaa farshaxanada muuqaalka ah oon kudhigno fasalada shanaad-12. Waxaan sidoo kale bixinaa barnaamijka Xirfadaha Kuleejka kuwaasoo diirada lagu saaro aqoonta, xirfadaha, iyo hal abuurka kuwaasoo ay ardaydu ugu baahanyahay si ay ugu diyaar garoobaan kuleejka, kuwaasoo iskugu jira sida loodhiso hanaan xirfadeed oo soojiidasho leh ilaa waxa ay flan karaan marka koobaad ee ay soogalayaan xarunta kuleejka.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

Quraaac ayaa labaxshaa 7:00am, fasalka subixii 8:00-5:00pm saacadaha xafiiska

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

3:00 - 5:00pm, fiiri hawlaha kabaxsan manhajka ee labixiyo. Inkastoo xiliga ardayda aan maalintii fasaxno uuyahay 3:10 pm, waxaan leenahay bas soodaaha kaasoo ardayda gurga uqaada markay saacadu tahay 5:00 pm dhawr maalmood asbuucii.

Uniform Description

Shaar leh astaanta dugsiga iyo dabo gaab kaaki ah.

Qaabka

Waxaan ubalan qaadaynaa boos inay helaan dhamaan ardayda dhigta Boston Collegiate Upper Campus (kaasoo lagu dhigto fasalada 7aad - 12aad).

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Cabirka Qalin jabinta
Dhamaan Ardyada
95.4%
Ardayda Naafada ah
100%
Baahiyaha Badan qaba
97.4%
EL
-%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
100%
Ashiyaan
-%
Hispanic/Latino
85.7%
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
-%
Caddaanka
94.7%
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
-%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
71.4%
Degmada
0%
Gobalka
86.9%
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Dhamaan Ardyada
89.4%
Ardayda Naafada ah
73.3%
Baahiyaha Badan qaba
87.8%
Afrikaan Ameerikaan/Madoowga
89.5%
Hispanic/Latino
-%
Caddaanka
89.2%
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
-%
700
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
63.50
Xisaabta FTE

Barnaamijyada kabaxsan Manhajka

Midkale
Waxaan bixinaa barnaamij dugsiga kadib ah kaasoo leh maadooyin ikhtiyaari ah oo dhanka farshaxanka, ciyaaraha guud iyo wargayska dugsiga ah. Sanad kasta waxaan abuurnaa maadooyin cusub ayadoo laga raacaayo xirfadaha iyo hibada ardaydeena.
Ciyaaraha
Waxaan bixinaa barnaamijka ciyaaraha guud, laaiin ciyaaraha lagu tartamo ee udhaxeeya kuleejyada ayaa kabiloowda fasalka 7aad ee dugsigeena.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dhamaan dugsiyada chartet ka ah waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah. Qoysaska ayaa ardaydooda kadiiwaangalin kara nidaamka bakhtiyaa nasiib yada ah haddii ay danaynayaan.
Waqtiga Kama danbaysta ee diiwaangalinta Bakhtiyaa Nasiibka ah
FEEBARAAYO 28, 2019
Iskadiiwaangai Bakhtiyaa Nasiibka

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican