Blackstone Innovation School

BPS/DegmadaK0 - 5aad
380 Shawmut Avenue, South End
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Heer Gobal: Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo

Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).

Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.

Xaqiiqooyin Degdeg ah

people icon
Diiwaangalinta575 Ardayda
apple icon
Ardayga/Macalinka 12:1
shirt icon
Yunifoomta Haa
people icon
Gender Coed
bell icon
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 8:30am-3:00pm
clock icon
Dugsiga Kahor 7:15am-8:15am
phone icon
Lambarka Taleefanka 617-635-8471
envelope icon
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
link icon
Webseetka Booqo Webseetka

Waqtiyada Kalawareega

Wax kabadel Ciwaanka
walking icon
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
walking icon
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
walking icon
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega

Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.

Adeegso goobtaada hadda

Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Maarso 22, 2019
Hadda Isdiiwaanagali

Macluumaadka Kooban ee Dugsiga

Dugsiga Hal abuurka Dugsiga Blackstone, waan is xoojinaa si aan u barano, korino, guuleysano oo noqono nafsadeena ugu wanaagsan. Wada shaqeynta, waxaan kobcinaa qiyamyada muhiimka ah ee ku jiro gudaheena; ixtiraam, midnimada, iyo heer sare.

Sharaxaada Kooban

  • Dugsigu wuxuu baxshaa Barnaamijyada ay NAEYC aqoonsantahay ee Waxbarashada Dhalaanka oo loogu talagalay ardayda da'doodu udhaxayso 3-5.
  • Waxbarashada jirka, farshaxanka, cilmiga bulshada, muusiga iyo cilmiga farsamada.
  • Xarunta casri ah oo caafimaadka qaabilsan kuna dhextaal dugsiga: Dr. Gerald Hass Center-South End Community Health Center.
  • Dabaasha, waxbarashada jirka, muusiga, farshaxanka, qoob ciyaarka, sayniska, iyo cilmiga bulshada
  • Xafladaha habaynada ee qoysaska oo rubuc xiliyeedka ah oo leh mawduucyo kaladuwan: Habaynka afar barashada, cashada umada kaladhaqanka ah, habaynka faya dhawrka, habaynka STEAM.
  • Booqashooyinka talobixinta, daryeelka ilkaha, talaalada hargabka iyo daryeelka aasaasiga ah oo loosameeyo ardayda iyo qoysaska taasoo ay bixiso xarunta caafimaad ee dugsiga kudhextaala ee South End Community Health Center.
  • Booqashooyinka guriga lagu tago si loodhiso xiriirada qoysaska iyo ardayda udhaxeeya.
  • Barashada Ingiriiska oo ah luuqada labaad iyo casharada lasiiyo waalidkeen si ay dugsiga door uga qaataan.

Barnaamijyada Dugsiga Kahor

7:15-8:15; $5 maalin kasta.

Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Barnaamijyada Imajine That; IBA; City Year Starfish. 

Uniform Description

Cadaanka ama baluuga qafiifka ah, gacmo gaabka ama gacmo dheerka, shaatiyada kuleetiyada; buluug xigeenka ama daba-gaabyada kaakiga ah; kabbo isboortiga ah ama kabo.

Qaabka

Shaqada la isku halayn karo ee fasalka 6 ee Dugsiga Dhexe Timilty.

Dookhyada Taageerada

Macluumaadka dugsiga

Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .

Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa iskumid dhamaan dugsiyada kujira ururkaan.

Fadlan, ogsoonoow in macluumaadka hormarka dugsiga ee hoos kuqoran uu kaliya muujinaayo natiijooyinka jiilka xigga ee MCAS ee dugsiyada maray imtixaanada Jiilka Xigga ee MCAS iyo kan dhaxal reebka ee MCAS. Haddii dugsigu laga dhigo fasalka 10aad, waxaan kudhiirigalinaa inay kafiiriyaan natiijooyinkooda legacy MCAS  halkaan.

Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
Dugsiga
84.8%
Degmada
84.2%
Gobalka
86.9%
575
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
Iskudhafka Ardayda
Kaladuwanaanta Macalinka
47.90
Xisaabta FTE

Diiwaangalinta

Diiwaangalinta dugsigaan katirsan Boston Public School (BPS) waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo kusalaysan ciwaanka gurigga aad dagantahay.. Dhagsii Batoonka Register Now si aad uhubiso in diiwaangalintu furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalada K0, K1, 6aad, 7aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee fasalka K2 iyo fasalada kale
Maarso 22, 2019
Hadda Isdiiwaanagali

Marka Loofiirsho Dookhyadayda

Dib Qaadashada Hogaanka
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican