2019-2020 Jadwallada Falanqeynta Dugsiga

 

Qayb muhiim ah oo ka mid ah helida iyo xulashada dugsi aad ugu haboon cunugaaga ayaa waxaa ka mid ah booqashada dugsi kasta oo aad ka fiirsaneyso. Qalabkeena Diiwaangelinta Dugsiga wuxuu leeyahay ilo kala duwan oo kaa caawinaaya in aad inaad xulashadaas samayso.

Boggan waxaa ku jira dhammaan jadwalka Sahaminta Dugsi ee hadda ka jira dugsiyada BPS, jaartarka, iyo iskuullada gaarka loo leeyahay, oo loo habeeyay siyaabo kala duwan.

Kullanada Furan ee Oonleenka ah ee Coronavirus/COVID-19

Gudoomiyaha Gobalka Baker ayaa amartay in dhammaan dugsiyada Massachusetts ay qasabtahay inay xirnaadaan illaa Maayo 4, 2020. Dugsiyada qaar ayaa samaynaaya kullnada furan, oo oonleen ah iyo kormeerada dugsiga. Fadlan si joogto ah dib ugu eeg maadaama liiskaan si joopgto ah wax cusub loogu soo kordhiyo.

Haddaad jeclaan lahayd inaad dugsigaaga ku darto liiskaan, fadlan iimeel udir contact@bostonschoolfinder.org.  

 

Dib u eegis Dugsiga Master-ka/Jadwalka Guriga Furan

Dib u eegis Jadwalada Dugsiga oo lagu soocay Fasalka

Jadwalada Dulmarka Dugsiga oo lagu soocay Nooca Dugsiga

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican