Jadwalada Diiwaangelinta Dugsiga oo lagu soocay Nooca Dugsiga

 

Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tallaabooyinka lagu codsan karo nooc kasta oo kamid ah dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkaan nooc kasta oo dugsi ah sannad dugsiyeedka 2020-2021.
 

Boston Public Schools (BPS)

Ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6aad, 7aad, iyo 9aad

Xiliga aad is qorayso: Janaayo–Feebaraayo (diiwaan galinta ugu muhiimsan)

 • Dhammaan waalidiintu waa inay ka qoraan caruurtooda fasaladaan.

 • Qoysaska caadiyan waxaa lagusoo wargaliyaa dugsiga BPS ee cunugooda laga qoray marka la gaaro dhamaadka Maarso.

 • Booqo DiscoverBPS.org si ad u billoowdo diiwaangalintaada.
   

Ardayda galaaya fasalka K2 iyo dhammaan fasalada kale

Xiliga aad is qorayso: Feebaraayo–Maarso (diiwaan galinta ugu muhiimsan)

 • Dhammaan waalidiintu waa inay ka qoraan caruurtooda fasalka k2. 

 • Qoysaska caadiyan waxaa lagusoo wargaliyaa dugsiga BPS ee cunugooda laga qoray marka la gaaro dhamaadka Maayo.

 • Booqo DiscoverBPS.org si ad u billoowdo diiwaangalintaada.
   

Dugsiyada Commonwealth Charter

Ardayda galaaya dhammaan fasalada

Xiliga aad codsanayso: Dhammaadka Feebaraayo

 • Aqbalaada aad ka hesho Dugsiyada Commonwealth charter ka ah waxaa lagu go'aanshaa nidaam qori tuur ah.

 • Dhammaan waalidiintu waa inay carruurtooda ka qoraan nidaamka bakhtiyaa-nasiibka dugsi charter ah dhammaadka Feebaraayo. 

 • Qoysaska caadiyan waxaa lagu soo wargaliyaa aqbalaadaha dugsiga iyo/ama go'aanada la xariira liiska sugitaanka bisha Maarso.

 • Booqo www.applybostoncharters.com si aad u codsato bakhtiyaa-nasiibka dugsi charter ah.
   

Dugsiyada Gaarka loo leeyahay (Kuwa Diimaha iyo Kuwa Madaxa Banaan)

Ardayda galaaya dhammaan fasalada

Xiliga aad codsanayso: Caadiyan Diseembar—Janaayo (way kala duwan tahay dugsiga)

 • Dhammaan dugsiyada lacagta lagu dhigto waxay leeyihiin habraacyadooda gaarka ah ee qorista ardayda iyo jadwalo ayaga u gaar ah. 

 • Ka fiiri boggaga ay sida gaarka ah ugu leeyihiin dugsigu barta Boston School Finder wixii xog dheeraad ah, ama webseetyada gaarka ah ee dugsiyada si aad u hesho xog la xariirta taariikhaha muhiimka ah, shuruudaha codsiga, iyo xiliga kama danbaysta u ah codsiga caawimaada dhaqaale. 

 • Xog dheeraad ah:

  • Xafiiska Dugsiyada Kaatooliga ah, Archdiocese of Boston (dugsiyada ay leeyihiin ururada diimaha)

  • AISNE: Ururka Dugsiyada Madaxa Banaan ee ku yaalla New England (Dugsiyada madaxa banaan)
    

METCO

Ardayda galaaya dhammaan fasalada

Xiliga aad codsanayso: Oktoobar–Janaayo

 • Laga bilaabo sanadka 2019, aqbalaadda barnaamijka METCO waxaa lagu go'aamin doonaa bakhtiyaa-nasiib.

 • Diiwaan galinta bakhtiyaa-nasiibka ah ee METCO wuxuu furmayaa Oktoobar wuxuuna soo xirmayaa Billoowga Janaayo.

 • Bakhtiyaa-nasiibka METCO wuxuu socon doonaa horaanta illaa bartamaha Janaayo.

 • Degmooyinka soo gudbinta ayaa ardayda qorta waqti kasta oo u dhaxeeya Feebaraayo iyo Oktoobar. Qoysaska waxaa lagu wargaliyaa degmooyinkooda loo gudbiyay marka boosas banaanaaaan, ayadoo la raacaayo nambarkooda bakhtiyaa-nasiibka.

 • Qoysasku waa inay raacaan qorshayaasha kale ee dugsiga ilaa loo xaqiijiyo diiwaan galinta degmada katirsan METCO.

 • Booqo webseetka METCO si aad u codsato bakhtiyaa-nasiibka METCO.

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican