Waa maxay xeerka Meelaynta Dugsiga ee Xaafada Lagu saleeyo (HBAP)?

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican