Sida layskaga qoro durbadiiba Boston Public Schools

 

Boston Public Schools waxay bixisaa diiwan hordhac ah inta lagu gudo jiro Diseembar kahor inta aysan bilaaban diiwaanka mudnaanta ee Janaayo. Nidaamka diiwaangelinta hordhaca ah waxa uu kuu ogolaanayaa inaad dhameystirtid warqada oonleenka diiwaankaaga ee BPS, sida buuxinta warbixinta canugaaga iyo darajeynta dugsiyadaada. 

Mar kasta waa inaad nbspbooqato Xarunta Soo dhaweynta si aad u dhameystirtid xaqiijinta daganaanshahaaga xittaa haddii aad horay diiwaanka hordhaca ah u sameysay.
 

Goorma ayaan canugeyga (carruurteyda) ka diiwaangelin karaa diiwaanka hordhaca ah ee BPS?

Diiwaangelinta dhordhaca ah ee BPS waxay oonleenka ka furmeysaa laga bilaabo Isniinta, Diseembar. 16, 2019.
 

Sidee ayaan u sameyn karaa diiwaangelinta hordhac ah ee onleenka?

1. Ka booqo oonleenka DiscoverBPS.

Hoos u wareeji websaydka oo riix ciwaanka dhahayo "Diiwaanka-hordhaca ah." Waxaa lagu geynayaa Bogga Oonleenka ee Nidaamka Warbixinta Ardayga BPS.

2. Sameyso akoonkaaga oonleenka.

Bogga xiggo, raac ciwaanka dhahayo: "Ma u baahantahay diiwaanka hordhaca ah ee BPS? Riix halkaan oo dooro iqtiyaarka 1aad." Raac tilmaamaha lagu sameysanaayo akoonka oonleenka.

3. Gal Bogga Qoyska BPS.

Markii aad gashid, dhameystir foomkaaga diiwaangelinta hore ee oonleenka. Geli warbixintaada sida waalidka/daryeelaha sidoo kale sida warbixinta canugaaga (carruurtaada). Waxaad darajeyneysaa dugsiyadaada waqtigaan, sidoo kale.

4. Sameyso balantaada Xarunta Soo dhaweynta.

Xitaa inkastoo aad horay iskaga diiwaangelisay, waa inaad weli booqataa Xarunta Soo dhaweynta si loo dhameystiro xaqiijinta daganaanshahaaga. Yareeh waqtiyada sugitaanka Xarunta Soo dhaweynta iyo ku sameyso oonleenka balanta Xarunta Soo dhaweynta waqti horeba.  

5. La imoow waraaqaha lagaaga baahan yahay balantaada Xaruynta Soo dhaweynta.

La imoow DHAMMAAN waraaqahaan:

 • Shahaadada dhalashada asalka canuga, foomka I-94, ama baasaboorka
  Diiwaanka tallaalka cusub
  aqoonsiga sawirka Waalidka/Masuulka
   

La imoow LABO waraaqahaan ah; sheeyada kama imaan karaan isku qayb:

 • Biilka qarashaadka (ma ahan biyo ama mobeelka) oo taariikhdiisu tahay 60 maalmood ee la soo dhaafay
 • Heshiiska guriga hadeer, qeybta 8 heshiiska, ama is afgaradka dagayaasha BPS
 • Lacag bixinta hantida ama deynta guriga oo taariikhdeedu tahay 60 maalmood ee la soo dhaafay, ama biilka canshuuraha dhismaha oo lagu taariikheeyay gudaha sannadka la soo dhaafay
 • Bayaanka kaarka bangiga ama kaarka deynta oo taariikhdiisu tahay 60 maalin ee la soo dhaafay
 • Foomka W2 oo taariikhdiisu tahay sannadka, ama rasiidka joornaatiga oo lagu taariiqeeyay gudaha 60 maalin
 • Warqad ka timid hay'ada dowlada la ansixiyay oo taariikhdiisu tahay 60 maalmood gudahood
Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican