Tilmaamaha Ilaha Marinada Dugsiga Dhexe ee Dugsiyada Dowliga ah ee Boston

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican