Isbadelada Waawayn ee Ku dhacay Diiwaan Gelinnada Dugsiga Imtaxaanka ee Sanadkaan: Ka qaybgal Kulanka Xog bixinta oo Oonleen ah

Jadwalka Kulannada Xog Bixinta Oonleenka ah ee Dugsiga Imtaxaanka xiliga Dayrta 2020

Intii lagu jiray 25 sano ee lasoo dhaafay, Boston Public Schools waxay adeegsatay Imtaxaanka Galitaanka Dugsiga ee Madaxa Banaan (ISEE) oo qayb ka ahaa shuruudeeda galitaanka dugsiga ee dugsiyadeeda saddexda ah ee imtaxaanaadka qaada. Laga bilaabo Feebaraayo 2020, dadka sameeya imtaxaanka ISEE ayaa jaray xariirkii kala dhaxeeyay BPS laanta ISEE hadda kadib lama isticmaali doono ama looma adeegsan doono diiwaan gelinada dugsiga imtaxaanka. 

Bisha Oktoobar 2020, Gudigga Dugsiga ee Boston ayaa u coddeeyay in si ku meel gaar ah loo hakiyo adeegsiga imtaxaanka cusub ee guud inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2020-2021 marka la samaynaayo diiwaan gelinta xiliga dayrta 2021 ee saddexda dugsi ee imtaxaanka. 

Xogta diiwaan gelinada ee codsadayaasha Xiliga dayrta 2021

Ardayda ayaa u qalmi kara liiska codsadaha dugsiga imtaxaanka ayadoo lagu salaynaayo mid kamid ah labada shardi ee soo socda:

 1. Inay buuxshaan ama Dhaafaan Hiigsiyada buundooyinka laga rabo 2019 ELA iyo Xisabata MCAS, a,a
 2. Inay ka helaan buundada B ama ka badan celceliska GPA ga inta lagu jiro labada teeram ee ugu horeeya Sanad Dugsiyeedka 2019-2020
   

Casuumaada mid kasta oo kamid ah dugsiga imtaxaanka ayaa loo qoondayn doonaa ardayda ku jira liiska codsadaha ayadoo la raacaayo laba qaab:

 1. 20% kuraasta ugu horeeya ee dugsi kasta oo imtaxaan waxaa loo kaydinayaa ardayda ugu buundada sareeya marka laga eego GPA ga dhammaan magaalada.
 2. 80% kuraasta casuumaada soo harta waxaa lagu qaybin doonaa ayadoo laga eegaayo isku darka GPA ga iyo meesha uu ku yaalo guriga ardayda, waxaana loo qaybinayaa sida soo socota:
  • Aag deegaan kasta oo magaalada kamid ah waxaa loo qoondayn doonaa kuraas ku habboon boqolkiiba tirada carruurta da'da dugsiga gaartay ee ciwaankaas ku nool
  • Ardayda ku jira aag deegaan kasta waa la siin doonaa casuumaad ku salaysan GPA giisa, ayadoo lagu bilaabaayo kuwa ugu GPA sareeya.
    

Kulannada Xog Bixinta Oonleenka ah ee Dugsiga Imtaxaanka

Si looga caawiyo qoysaska iyo ardayda inay fahan fiican ka helaan sida nidaamka cusub ee diiwaan gelinadu u dhacayaan xiliga dayrta 2021, BPS waxay qabanaysaa Kulanada Xogta Dugsiga Imtaxaanka oo taxanayaal ah. Kulanadaan waxaa lagu qaban doonaa oonleenka ayadoo la adeegsanaayo aalada Zoom waana lacag la'aan. Ma jiro diiwaan gelin hore oo loo baahan yahay.

(Kama qaybgeli kartid miyaa mid kamid ah taariikhaha hoose? Halkaan guji si aad u aragto Kulanka Xogta Dugsiga Imtaxaanka oo Horay loo duubay.)

Jimce, Diseembar 4 – 4:30 - 6:00 PM
Turjumaad ku baxaysa luuqadaha Carabiga, Cabo Verdean, Cantonese, iyo Soomaali
Halkaan guji si aad ugu biirto Lifaaqa Zoom
 
Tallaado, Diseembar 8 – 5:00 - 6:30 PM
Fasiraad ku baxaysa luuqadaha Cantonese iyo Mandarin
Halkaan guji si aad ugu biirto Lifaaqa Zoom

Arbaco, Diseembar 9 – 3:15 - 4:15 PM 
Fasiraad ku baxaysa luuqada Haitian Creole
Halkaan guji si aad ugu biirto Lifaaqa Zoom

Arbaco, Diseembar 9 – 5:30 - 7:00 PM 
Fasiraad ku baxaysa luuqadaha Mandarin, Cantonese, Isbaanish, iyo Portuguese. 
Halkaan guji si aad ugu biirto Lifaaqa Zoom

Jimce, Diseembar 11 – 5:00 - 6:30 PM 
Turjumaad ku baxaysa luuqadaha Cabo Verdean, French, Haitian Creole, iyo Vietnamese. 
Halkaan guji si aad ugu biirto Lifaaqa Zoom

Maqabtaa Su'aal?

Khubaradeena ayaa kusiinaaya macluumaadka saxda ah ee aad kuhelayso dugsiga ugu fiican