Ursuline Academy

Lekòl pawasyal/relijye7kyèm - 12zyèm
85 Lowder Street, South of Boston

Relouvri ak KOVID- 19

Ikòn pou kalandriye
Dat pou kòmanse*
Ikòn pou liv
Modèl relouvri
Ikòn pou enfòmasyon
Plis detay


Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 380 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 11:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
SèksFanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:00am-2:45am
phone icon
Nimewo telefòn781-493-7727
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
link icon
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Aplikasyon obligatwa. Klike sou lyen ki pi ba a pou jwenn enfòmasyon sou admisyon.
Aplikasyon sou entènèt

Rezime sou lekòl la

Deklarasyon misyon

Yon lekòl Katolik endepandan pou jèn fanm nan klas 7yèm - 12yèm, Ursuline Academy ankouraje respè, konpasyon, kiryozite entelektyèl, ak yon angajman nan sèvis. Enspire pa eritaj Saint Angela Merici, elèv nou yo grandi pou yo se fanm entèg ki angaje yo nan kominote yo avèk objektif ak prezans.

Nou viv avèk lafwa, kouraj ak lajwa.

Pwen enpòtan yo

Ursuline Academy chita sou yon kanpis 28 ak chaje pyebwa nan Dedham, MA, a yon distans kèk minit sèlman de Boston ak Rte. 128.  Kourikoulòm konplè nou an garanti elèv yo ap soti kòm ekriven fò, moun ki pale yon fason konvenkan, ak pansè ki fè analiz; pifò kou nou ofri yo omwen nan nivo avanse. 

Karakteristik prensipal yon elèv ki gradye nan Ursuline Academy se preparasyon li pou edikasyon siperyè. Elèv Ursuline yo aprann kijan pou yo jere tan yo, kominike avèk pwofesè, defann tèt yo, epi itilize resous ki disponib pou yo. Angajman entansyonèl sa a nan preparasyon pou kolèj jwenn sipò Depatman Konsèy Lekòl la, ki pwograme lè kou avèk chak nivo klas epitou rankont endividyèl.

Pwofesè nan Ursuline yo se plis pase enstriktè; yo se konseye, antrenè ak moderatè klèb ki envesti nan kwasans elèv yo kòm entelektyèl ak jèn fanm. Yo angaje nan devlope moun nan an antye epi nan bay yon edikasyon ki byen fonde pou chak elèv.

Plonje nan yon anviwònman ankourajman ak lafwa, elèv Ursuline yo soti kòm fanm ki gen entegrite ki angaje nan kominote yo avèk objektif ak prezans. Avèk apeprè 380 elèv, Ursuline gran ase pou pouse elèv yo fè efò, men li piti ase pou nou konnen yo.

Uniform Description

Opsyon jip ekosè, chemiz ak kole, chosèt, vès pou fi nan kèk okazyon, twazon

Done lekòl

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Andeyò kourikoulòm nan

Espò
14 espò, ekip premye ak dezyèm sik segondè; gen opsyon disponib nan premye sik segondè
Lèza
Twa pyès teyat chak ane; gwoup koral, a cappella (chante san enstriman), ti koral, ti òkès
Klèb
Plis pase 30 klèb, sa gen ladan Ekip Diskou, Similasyon Nasyonzini, wobotik, kreyasyon literè, syans jidisyè, klèb vèt, konsèy elèv, albòm ane, ak plis toujou

Kou

Kou
7yèm ane
$23000
8yèm ane
$23000
9yèm ane
$23000
10yèm ane
$23000
11yèm ane
$23000
12yèm ane
$23000

Enskripsyon

Aplikasyon obligatwa. Klike sou lyen ki pi ba a pou jwenn enfòmasyon sou admisyon.
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la