TechBoston Academy 6-12

BPS/Distri6kyèm - 12zyèm
9 Peacevale Road, Dorchester
Nivo lekòl la:
Nivo 3

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 901 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 10:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:30am-2:30am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-1615
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Sa se yon lekòl ki gen enskripsyon louvri. Klike sou Aplike sou Entènèt pou verifye disponibilite a.
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou klas 9yèm ane
29 janvye 2021
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou tout klas yo
5 avril 2021
Aplikasyon sou entènèt

Enfòmasyon sou lekòl la

TechBoston Academy ofri yon kourikoulòm preparatwa pou kolèj kote teknoloji se pon ki relye elèv la avèk eksperyans aprantisaj li. Yo bay tout elèv yo aksè a teknoloji nan klas yo. Elèv yo gen kou espesyalize, kou Nivo Avanse ak opòtinite enskripsyon doub nan kolèj lokal yo. Nou ofri yon pwogram jounen pwolonje ki pèmèt tout elèv yo jwenn ankadreman akademik ak aktivite ekstra-eskolè.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Gradyasyon ak prezans nan kolèj

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
86.6%
Elèv ki gen andikap
78.6%
Gwo bezwen
84.6%
Elèv k ap aprann angle
89.5%
Afriken Ameriken/Nwa
89.5%
Azyatik
-%
Ispanik/Latino
86.2%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
28.6%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
66.7%
Elèv ki gen andikap
46.9%
Gwo bezwen
63.2%
Afriken Ameriken/Nwa
71%
Ispanik/Latino
60%
Blan
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

901
Enskripsyon total
Divèsite elèv
99.80
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Retansyon pwofesè

Lekòl
72%
Distri
87.1%
Eta
87.7%

Pèfòmans elèv

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Sa se yon lekòl ki gen enskripsyon louvri. Klike sou Aplike sou Entènèt pou verifye disponibilite a.
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou klas 9yèm ane
29 janvye 2021
Delè pou enskripsyon priyoritè yo pou tout klas yo
5 avril 2021
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la