Mission Hill K-8 School

BPS/DistriK0 - 8yèm
20 Child Street, Jamaica Plain
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Akoz dezòd pandemik nan koleksyon done nan 2020 ak 2021,
nivo sa a reflete evalyasyon done/kalite lekòl la nan Otòn 2019.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 223 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 9:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 9:30am-3:30am
clock icon
Anvan lekòl 8:00am-9:15am
moon icon
Apre lekòl 3:30pm-6:00pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-6384
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
28 janvye 2022
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
1 avril 2022
Enskri Kounye a

Enfòmasyon sou lekòl la

Mission Hill mete aksan sou yon kourikoul`òm an kolaborasyon baze sou pwojè, ki bon pou tout kapasite aprantisaj. Nenpòt lè sa posib, gen de granmoun nan chak saldeklas. Elèv yo gradye lè yo kapab demontre yo gen konpetans, dispoòtzisyon ak konesans yo bezwen pou atake dezyèm sik segondè ak lavi jèn granmoun. Patisipasyon ak ankadreman fanmi an nesesè pou siksè akademik.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

amelyorasyon rezilta yo
Lekti: Distri

Rezilta yo pi bon pase mwayèn distri BPS la

diminisyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

rezilta yo menm
Matematik: Distri

Rezilta yo menm ak mwayèn distri BPS la

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?

Angle
Matematik

Demografi & divèsite

223
Enskripsyon total
Divèsite elèv
40.50
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Anvan Lekòl 8:00-9:15a.m. pou tout klas. Elèv K0 yo ka patisipe nan yon sèl pwogram, swa anvan oswa apre lè lekòl, pa toude.

Pwogram apre lekòl

Anvan Lekòl 3:30-6:00p.m. disponib pou tout èlèv nan klas K0-6yèm ane. Elèv K0 yo ka patisipe nan yon sèl pwogram, swa anvan oswa apre lè lekòl, pa toude.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon nan Boston Public School (BPS) fèr nan yon tiraj ki baze sou adrès lakay ou. Klike sou Enskri Kounye a pou verifye disponibilite.
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K0, K1, 6yèm, 7yèm ak 9yèm ane
28 janvye 2022
Dènye Delè pou Enskripsyon Priyoritè nan K2 ak lòt ane
1 avril 2022
Enskri Kounye a

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la